ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookcase

B UH1 K K EY2 S   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookcase-, *bookcase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookcase[N] ตู้หนังสือ, See also: ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ, Syn. bookshelf

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookcase(n) ตู้หนังสือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Done with the bookcase.- ชั้นหนังสือเสร็จแล้ว The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
She's so prim and stiff,like a bookcase.It's unnatural.เธอดูติ๋มไป ไม่เป็นธรรมชาติเลย Bad News Blair (2007)
MR. BENNET: In the den, the safe in the bookcase.และอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีการรักษา? Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Ted, there's a safe in the bookcase.ผมจะฆ่าพวกเราทั้งหมด Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
HE MARKED UP ROSSI'S BOOKS. CHECK THE BOOKCASE.เขาคั่นหนังสือรอสซี่ไว้ ลองดูชั้นหนังสือ Zoe's Reprise (2009)
Is it behind this bookcase here?มันอยู่หลังตู้หนังสือนี่หรือเปล่านะ? The Tourist (2010)
A heavy bookcase,scaffolding,a ladder.ชั้นหนังสือหนักๆ นั่งร้าน บันได The Parts in the Sum of the Whole (2010)
In the library, behind a bookcase!ในห้องสมุด หลังชั้นวางหนังสือ! Identity Crisis (2012)
Mr. Oldman! Would you help me with the bookcase?คุณโอลด์แมน ช่วยผมที่ตู้หนังสือหน่อย The Best Offer (2013)
Italian bookcase in solid wood. First half of...ตู้หนังสืออิตาเลียนไม้เนื้อแข็งส่วนแรก... The Best Offer (2013)
I wanna show you something on the other side of the bookcase.มีบางอย่างที่อีกด้านของตู้หนังสือ ที่ฉันอยากให้นายเห็น Paranormal Parentage (2013)
Help me get the bookcase in front of the door.ช่วยกันเลื่อนชั้นหนังสือไปขวางประตูนะ PTZD (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookcaseHe is buying some wood so that he can make a bookcase.
bookcaseI have read every book in my father's bookcase.
bookcaseJohn built a bookcase.
bookcaseMy bookcase is deep enough to take large dictionaries.
bookcaseThis bookcase is easy to assemble.
bookcaseYou had better fix the bookcase to the wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้หนังสือ[N] bookcase, Example: ภาพของชายหนุ่มในกรอบรูปแขวนอยู่ข้างตู้หนังสือ, Count unit: ใบ, หลัง, Thai definition: ตู้ที่เก็บหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f] (meuble) ; tablette [f]
ตู้หนังสือ[n.] (tū nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKCASE    B UH1 K K EY2 S
BOOKCASES    B UH1 K K EY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookcase    (n) bˈuk-kɛɪs (b u1 k - k ei s)
bookcases    (n) bˈuk-kɛɪsɪz (b u1 k - k ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书柜[shū guì, ㄕㄨ ㄍㄨㄟˋ, / ] bookcase, #29,339 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックケース[, bukkuke-su] (n) bookcase [Add to Longdo]
書架[しょか, shoka] (n) bookshelf; bookcase; (P) [Add to Longdo]
書箱[しょそう, shosou] (n) (obsc) bookcase [Add to Longdo]
本棚[ほんだな, hondana] (n) bookshelves; bookshelf; bookcase; (P) [Add to Longdo]
本箱[ほんばこ, honbako] (n) bookcase; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bookcase \Book"case`\, n.
   A case with shelves for holding books, esp. one with glazed
   doors.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookcase
   n 1: a piece of furniture with shelves for storing books

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top