ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookstore

B UH1 K S T AO2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookstore-, *bookstore*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookstore(n) ร้านหนังสือ, See also: ร้านขายหนังสือ, Syn. bookshop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookstoren. ร้านขายหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoresร้านหนังสือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm looking for a bookstore around here...แถวนี้มีร้านหนังสือหรือเปล่า... April Story (1998)
No, no, i followed her out of that bookstore back there.ฉันตามเธอออกมาจาก ร้านหนังสือหลังตรงนั้น Not Cancer (2008)
No, e bookstore ran out of copies, and it's aook for dummies, not a book for imbeciles.ไม่ ในร้านหนังสือไม่มีขายแล้ว มันเป็นหนังสือสำหรับซ่อมท่อ ไม่ใช่หนังสือสำหรับคนปัญญาอ่อน The Bond in the Boot (2009)
[ pierce playing the way it is melody ] * standing in the bookstore line * * waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear * * taking air conditioner repair ** waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear * Advanced Criminal Law (2009)
Exactly. In this case, it was a bookstore that also sold beer.ก็ใช่นะสิ แต่ว่าก็มีร้านขายหนังงสือที่ขายเบียร์ด้วยนะ Alpha and Omega (2010)
Guess who's going to be at the comic bookstore on Thursday?ทายสิ ใครจะมา ที่ร้านการ์ตูนวันพฤหัส The Excelsior Acquisition (2010)
Don't they have bookstores at the Nazi fascist... fascist fat camp where he, where he go-- where he, where he is a counselor?พวกเขาไม่ได้มีร้านหนังสือ ที่ค่ายนาซีฟาสซิ... ค่ายฟาซิสต์สำหรับคนอ้วน ให้เขาไป... ให้เขาไป... Excellence in Broadcasting (2010)
We'll find a different meeting place, like the library or bookstore or Starbucks.เราเจอกันที่อื่นก็ได้ เช่นห้องสมุดหรือร้านกาแฟ The Undergraduates (2010)
She asked about a book, so I told her there's a bookstore downstairs.เธอต้องการซื้อหนังสือ ฉันเลยบอกไปว่าชั้นล่างมีร้านหนังสือ เธอก็เลยไป Episode #1.7 (2010)
Is the bookstore on another floor?หรือว่าฉันต้องลงไปชั้นล่างที่ร้านหนังสือนะ? Episode #1.7 (2010)
People who still go to bookstores are real readers.ผู้คนที่ยังคงมุ่งตรงไปที่ร้านหนังสือ คือนักอ่านตัวจริง The Big Sleep No More (2011)
A transfer was made from an account at your bank to a bookstore in Seattle.มีการโอนเงินจากบัญชีของธนาคารคุณ Bad Code (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookstoreA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
bookstoreEvery day I waited for her at the bookstore after school.
bookstoreEvery now and then he drop in at this bookstore on his way home from the office.
bookstoreEvery time he goes out, he drops in at the bookstore.
bookstoreFor the time being I want to work at that bookstore.
bookstoreHe bought an English book at a bookstore.
bookstoreHe bought a number of books at the bookstore.
bookstoreHe chanced on a rare book at a second-hand bookstore.
bookstoreHe dropped in at a bookstore.
bookstoreHe dropped in at the bookstore.
bookstoreHe has a bookstore in the center of the city.
bookstoreHe told the bookstore keeper that he would come there again to buy the book that afternoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านหนังสือ(n) bookstore, Example: ใครก็ตามที่เป็นนักอ่านได้เดินเข้าร้านหนังสือ แค่ได้ก้าวเข้าไปในร้านก็มีความสุขแล้ว, Count Unit: ร้าน, Thai Definition: สถานที่ขายหนังสือ
ร้านขายหนังสือ(n) bookstore, Syn. ร้านหนังสือ, Example: เมื่ออายุ 19 ปี ผมชอบไปเดินเที่ยวตามร้านขายหนังสือแถววังบูรพา, Count Unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายหนังสือ[rān khāi nangseū] (n) EN: bookseller ; bookshop ; bookstore (Am.)  FR: librairie [ f ]
ร้านหนังสือ[rān nangseū] (n) EN: bookstore ; bookshop  FR: librairie [ f ]
ศูนย์หนังสือ[sūn nangseū] (n, exp) EN: book center ; bookstore  FR: librairie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOOKSTORE B UH1 K S T AO2 R
BOOKSTORES B UH1 K S T AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookstore (n) bˈukstɔːr (b u1 k s t oo r)
bookstores (n) bˈukstˈɔːz (b u1 k s t oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书店[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bookstore #7,973 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P) #1,819 [Add to Longdo]
書店[しょてん, shoten] (n) bookshop; bookstore; (P) #2,540 [Add to Longdo]
本屋[ほんや, honya] (n) (1) bookstore; bookshop; (2) publisher; (3) main building; (P) #16,638 [Add to Longdo]
ブックストー[bukkusuto-] (n) bookstore [Add to Longdo]
紀伊國屋[きのくにや, kinokuniya] (n) Kinokuniya; large bookstore with big foreign book section (main branch, Shinjuku) [Add to Longdo]
古本屋[ふるほんや, furuhonya] (n) second hand bookstore (bookshop) [Add to Longdo]
口述権[こうじゅつけん, koujutsuken] (n) public recitation right (e.g. reciting a poem in a bookstore) [Add to Longdo]
書籍商[しょせきしょう, shosekishou] (n) bookstore; bookshop [Add to Longdo]
書林[しょりん, shorin] (n) vast stock of books; bookstore; bookshop [Add to Longdo]
書肆[しょし, shoshi] (n) bookstore; bookshop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bookstore \Book"store`\, n.
   A store where books are kept for sale; -- called in England a
   bookseller's shop.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookstore
   n 1: a shop where books are sold [syn: {bookshop}, {bookstore},
      {bookstall}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top