ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

optimistic

AA2 P T IH0 M IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optimistic-, *optimistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
optimistic(adj) โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, Ant. pessimistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful

English-Thai: Nontri Dictionary
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี, ในทางดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was always a rather stupidly optimistic man.เขามักจะเป็นคนที่แย่ มองว่าคนอื่นโง่กว่าเขา Clue (1985)
Optimistic about the other sideOptimistic about the other side Sex Is Zero (2002)
Wow, that's an optimistic view of the world.ว้าว นั่นช่างเป็นความคิดที่สุดยอดอุดมคติในโลก Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
That's very optimistic for a man in your position.ช่างมองโลกในแง่ดีสำหรับคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้ Vamonos (2007)
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ Resident Evil: Degeneration (2008)
You must be overly optimistic if you think these Weequayans plan to let you leave this planet.เจ้ามองโลกในแง่ดีเกินไป คิดรึว่าชาววีเควย์ จะปล่อยให้เจ้าไปจากดาวนี่ Dooku Captured (2009)
We think that these new numbers show a much more optimistic upside for us.เราคิดว่า ตัวเลขใหม่นี้เป็นแนวโน้มที่ดีมาก Sex and the City 2 (2010)
Man, you were this smart, optimistic guy, นายเป็นคนฉลาด มองโลกในแง่ดี Smoke and Steel (2010)
Spouting that optimistic rubbish.Spouting that optimistic rubbish. Confessions (2010)
But, uh, I'm highly optimistic that it hasn't returned.แต่ เอ้อ ฉันมองโลกในแง่ดีมากว่ามันจะไม่ได้กลับมา Dr. Estrangeloved (2010)
We've been optimistic for a few weeks.- เราได้รอคอยข่าวดีมา ไม่กี่สัปดาห์นี่เอง Course Correction (2010)
Her physical and neurological injuries are extensive, and I'm not optimistic about her chance of survival.ร่างกายและเส้นประสาทของเธอ อาการสาหัสมาก ผมจะไม่มองโลกในแง่ดีว่าเธอ จะมีโอกาสรอดชีวิต Course Correction (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
optimisticEven if he is in trouble, Mac is always optimistic.
optimisticHe has an optimistic turn of mind.
optimisticHe is rather optimistic.
optimisticHis view seems to be too optimistic.
optimisticHow can you be so optimistic about the future?
optimisticThat's an overly optimistic view.
optimisticThe meeting ended on an optimistic note.
optimisticThe optimist looks into a mirror and becomes more optimistic, the pessimist more pessimistic.
optimisticThis business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.
optimisticYour view is too optimistic.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มองโลกในแง่ดี[møng lōk nai ngaē dī] (adj) EN: optimistic  FR: optimiste

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OPTIMISTIC AA2 P T IH0 M IH1 S T IH0 K
OPTIMISTICALLY AA2 P T IH0 M IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
OPTIMISTICALLY AA2 P T IH0 M IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
optimistic (j) ˌɒptɪmˈɪstɪk (o2 p t i m i1 s t i k)
optimistically (a) ˌɒptɪmˈɪstɪkliː (o2 p t i m i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] optimistic; hopeful #3,663 [Add to Longdo]
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, ] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support #3,727 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
optimistisch { adj } | optimistischer | am optimistischstenoptimistic | more optimistic | most optimistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い[あまい, amai] (exp, adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) #9,400 [Add to Longdo]
オプチミスティック[opuchimisuteikku] (adj-na) optimistic [Add to Longdo]
オプティミスティック[oputeimisuteikku] (adj-f) optimistic [Add to Longdo]
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] (adj-na) optimistic; hopeful; (P) [Add to Longdo]
楽天的[らくてんてき, rakutenteki] (adj-na, n) optimistic; (P) [Add to Longdo]
甘っちょろい[あまっちょろい, amacchoroi] (adj-i) optimistic [Add to Longdo]
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na, n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
好気[こうき, kouki] (n, adj-no) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
大甘[おおあま, ooama] (adj-na) (1) lenient; (2) overoptimistic [Add to Longdo]
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na, n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Optimistic \Op`ti*mis"tic\, a.
   1. (Metaph.) Of or pertaining to optimism; tending, or
    conforming, to the opinion that all events are ordered for
    the best.
    [1913 Webster]
 
   2. Hopeful; sanguine; as, an optimistic view.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 optimistic
   adj 1: expecting the best in this best of all possible worlds;
       "in an optimistic mood"; "optimistic plans"; "took an
       optimistic view" [ant: {pessimistic}]
   2: expecting the best; "an affirmative outlook" [syn:
     {affirmative}, {optimistic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top