ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reversal

R IH0 V ER1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reversal-, *reversal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reversal(n) การเปลี่ยนให้กลับกัน, See also: การพลิกกลับ, การกลับหัวหาง, Syn. turnabout, repeal, repudiation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ, การกลับกัน, ความตรงกันข้าม, การถอยหลัง, การกลับคำพิพากษา, ความเคราะห์ร้าย, ความปราชัย, Syn. reverse

English-Thai: Nontri Dictionary
reversal(n) การถอยหลัง, การกลับตรงกันข้าม, เคราะห์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reversalการกลับคำพิพากษา (ศาลล่าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reversalชะตาผกผัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversalการกลับคำพิพากษา [ ดู overrule ความหมายที่ ๒ ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversal of judgmentการกลับคำพิพากษา, การพิพากษากลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.กองการถอนอุบัติเหตุเวทย์มนตร์ถูกส่งไปทันที Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
And now, in a dramatic reversal of illegal immigration thousandsofpeopleare crossing the Rio Grande into Mexico.มีการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายมากขึ้น อเมริกันชนนับพันข้ามแม่น้ำโอริแกรนด์เข้าเม็กซิโก The Day After Tomorrow (2004)
Actually, as byron interpreted him, don juan was an ironic reversal of sex roles.จริงๆ แล้ว ไบรอนได้บอกไว้ว่า ดอนฮวนเป็นเหมือนกับการประชดประชันในเรื่องเพศ 52 Pickup (2008)
The most powerful reversal spell you've ever laid your eyes on.คาถาย้อนกลับทรงพลังที่สุด ที่คุณเคยเห็น The Curious Case of Dean Winchester (2009)
The reversal process will be in her book. You can open that tomb.วิธีการย้อนรอยเวทมนต์ก็ต้องอยู่ในนั้น คุณก็สามารถเปิดผนึกของสุสานได้ Bloodlines (2010)
There was some reversal in tissue damage.มันมีการฟื้นตัวของเนื้อเยื่อบ้าง Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Well, I don't want to rule out a reversal altogether.เอ้อ ผมก็ไม่อยากจะตัดเรื่องการฟื้นตัวซะทีเดียวนะ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Sort of a reversal of that straight English rugby player that had a freak gym accident and went into a coma.เหมือนกับนักกีฬารักบี้ชาวอังกฤษคนนั้น ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในยิมและต้องไปนอนโคม่า. Bear on a Couch (2012)
Here's to reversals of fortune.โชคชะตาช่างผกผัน Book of the Stranger (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผกผัน(n) reversal, Syn. ความแปรผัน, ความผันผวน, Ant. ความคงที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกลับคำพิพากษา[kān klap khamphiphāksā] (n, exp) EN: reversal of judgement = reversal of judgment (Am.)
การพิพากษากลับ[kān phiphāksā klap] (n, exp) EN: reversal of judgement = reversal of judement (Am.)
พลิกแผ่นดิน[phlik phaendin] (v, exp) EN: make a complete reversal ; overthrow ; effect a revolution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVERSAL R IH0 V ER1 S AH0 L
REVERSAL R IY0 V ER1 S AH0 L
REVERSALS R IH0 V ER1 S AH0 L Z
REVERSALS R IY0 V ER1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reversal (n) rˈɪvˈɜːʳsl (r i1 v @@1 s l)
reversals (n) rˈɪvˈɜːʳslz (r i1 v @@1 s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc), #22,020 [Add to Longdo]
风水轮流转[fēng shuǐ lún liú zhuàn, ㄈㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Reversal of the wheel of fortune.; Every dog has his day. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umkehrfilm { m }reversal film [Add to Longdo]
Umkehrung { f }; Verkehrung { f } | Umkehrungen { pl }; Verkehrungen { pl }reversal | reversals [Add to Longdo]
Wendepunkt { m }reversal point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころっと[korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
たんま[tanma] (n) (chn) (poss. reversal of 待った) (See タイム・3) interrupting a game; time out [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
まいうー;まいう[maiu-; maiu] (n, adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
もく[moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
カラーリバーサルフィルム[kara-riba-sarufirumu] (n) color reversal film (colour) [Add to Longdo]
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n, vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
スライドフィルム[suraidofirumu] (n) (See ポジフィルム) slide film; positive or reversal film [Add to Longdo]
ネガフィルム[negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative [Add to Longdo]
ビッグクランチ[biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reversal \Re*ver"sal\, a. [See {Reverse}.]
   Intended to reverse; implying reversal. [Obs.] --Bp. Burnet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reversal \Re*ver"sal\, n. [From {Reverse}.]
   1. The act of reversing; the causing to move or face in an
    opposite direction, or to stand or lie in an inverted
    position; as, the reversal of a rotating wheel; the
    reversal of objects by a convex lens.
    [1913 Webster]
 
   2. A change or overthrowing; as, the reversal of a judgment,
    which amounts to an official declaration that it is false;
    the reversal of an attainder, or of an outlawry, by which
    the sentence is rendered void. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reversal
   n 1: a change from one state to the opposite state; "there was a
      reversal of autonomic function"
   2: an unfortunate happening that hinders or impedes; something
     that is thwarting or frustrating [syn: {reverse}, {reversal},
     {setback}, {blow}, {black eye}]
   3: turning in an opposite direction or position; "the reversal
     of the image in the lens" [syn: {reversal}, {turn around}]
   4: a decision to reverse an earlier decision [syn: {reversal},
     {change of mind}, {flip-flop}, {turnabout}, {turnaround}]
   5: a judgment by a higher court that the judgment of a lower
     court was incorrect and should be set aside [ant:
     {affirmation}]
   6: turning in the opposite direction [syn: {reversion},
     {reverse}, {reversal}, {turnabout}, {turnaround}]
   7: the act of reversing the order or place of [syn:
     {transposition}, {reversal}]
   8: a major change in attitude or principle or point of view; "an
     about-face on foreign policy" [syn: {about-face}, {volte-
     face}, {reversal}, {policy change}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top