ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assert

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assert-, *assert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assert(vt) ถือสิทธิ์, See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์
assert(vt) ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
assertion(n) การยืนยัน, Syn. affirmation, statement
assertive(adj) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. aggressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน, ถือ (สิทธิ์) , อ้าง, แสดงสิทธิ์, วินิจฉัย, พิทักษ์, รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง, การถือสิทธิ์, การวินิจฉัย, การพิทักษ์, การรักษา, ข้อเสนอ, ข้อวินิจฉัย, Syn. statement
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน, รุกราน, Syn. decided, positive, aggressive
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง, การกระทำตามอำเภอใจ, ความอวดดี, ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
assert(vt) ยืนยัน, ถือสิทธิ์, แสดงสิทธิ์, อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน, การอ้างสิทธิ์, การถือสิทธิ์, การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่, ซึ่งยืนยัน
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง, การทำตามใจตนเอง, ความอวดดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assertionข้อความยืนยัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assertion of a falsehoodการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Assertiveness in adolescenceการกล้าแสดงออกในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Assertiveness in childrenการกล้าแสดงออกในเด็ก [TU Subject Heading]
Assertiveness trainingการฝึกการกล้าแสดงออก [TU Subject Heading]
Assertiveness training for teenagersการฝึกการกล้าแสดงออกสำหรับวัยรุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
assertive(adj) มั่นใจกล้าแสดงออก

WordNet (3.0)
assert(v) state categorically, Syn. asseverate, maintain
assert(v) insist on having one's opinions and rights recognized, Syn. put forward
asserter(n) someone who claims to speak the truth, Syn. asseverator, avower, affirmer, declarer
assertion(n) a declaration that is made emphatically (as if no supporting evidence were necessary), Syn. averment, asseveration
assertive(adj) aggressively self-assured, Syn. self-asserting, self-assertive, Ant. unassertive
assertively(adv) in an assertive manner, Ant. unassertively
assertiveness(n) aggressive self-assurance; given to making bold assertions, Syn. self-assertiveness
affirm(v) to declare or affirm solemnly and formally as true, Syn. assert, swan, verify, aver, swear, avow
insist(v) assert to be true, Syn. assert

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Assert

v. t. [ imp. & p. p. Asserted; p. pr. & vb. n. Asserting. ] [ L. assertus, p. p. of asserere to join or fasten to one's self, claim, maintain; ad + serere to join or bind together. See Series. ] 1. To affirm; to declare with assurance, or plainly and strongly; to state positively; to aver; to asseverate. [ 1913 Webster ]

Nothing is more shameful . . . than to assert anything to be done without a cause. Ray. [ 1913 Webster ]

2. To maintain; to defend. [ Obs. or Archaic ] [ 1913 Webster ]

That . . . I may assert Eternal Providence,
And justify the ways of God to men. Milton. [ 1913 Webster ]

I will assert it from the scandal. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

3. To maintain or defend, as a cause or a claim, by words or measures; to vindicate a claim or title to; as, to assert our rights and liberties. [ 1913 Webster ]


To assert one's self, to claim or vindicate one's rights or position; to demand recognition.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- To affirm; aver; asseverate; maintain; protest; pronounce; declare; vindicate. -- To Assert, Affirm, Maintain, Vindicate. To assert is to fasten to one's self, and hence to claim. It is, therefore, adversative in its nature. We assert our rights and privileges, or the cause of tree institutions, as against opposition or denial. To affirm is to declare as true. We assert boldly; we affirm positively. To maintain is to uphold, and insist upon with earnestness, whatever we have once asserted; as, to maintain one's cause, to maintain an argument, to maintain the ground we have taken. To vindicate is to use language and measures of the strongest kind, in defense of ourselves and those for whom we act. We maintain our assertions by adducing proofs, facts, or arguments; we are ready to vindicate our rights or interests by the utmost exertion of our powers. [ 1913 Webster ]

assertable

adj. 1. capable of being affirmed or asserted.
Syn. -- affirmable. [ WordNet 1.5 ]

asserted

adj. 1. stated as a fact.
Syn. -- alleged. [ WordNet 1.5 ]

Asserter

n. One who asserts; one who avers pr maintains; an assertor. [ 1913 Webster ]

The inflexible asserter of the rights of the church. Milman. [ 1913 Webster ]

asserting

adj. prenom. 1. declaring.
Syn. -- declaratory. [ WordNet 1.5 ]

Assertion

n. [ L. assertio, fr. asserere. ] 1. The act of asserting, or that which is asserted; positive declaration or averment; affirmation; statement asserted; position advanced. [ 1913 Webster ]

There is a difference between assertion and demonstration. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. Maintenance; vindication; as, the assertion of one's rights or prerogatives. [ 1913 Webster ]

Assertive

a. Positive; affirming confidently; affirmative; peremptory. [ 1913 Webster ]

In a confident and assertive form. Glanvill. [ 1913 Webster ]

As*sert"ive*ly, adv. -- As*sert"ive*ness, n. [ 1913 Webster ]

Assertor

n. [ L., fr. asserere. ] One who asserts or avers; one who maintains or vindicates a claim or a right; an affirmer, supporter, or vindicator; a defender; an asserter. [ 1913 Webster ]

The assertors of liberty said not a word. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Faithful assertor of thy country's cause. Prior. [ 1913 Webster ]

Assertorial

a. Asserting that a thing is; -- opposed to problematical and apodeictical. [ 1913 Webster ]

Assertory

a. [ L. assertorius, fr. asserere. ] Affirming; maintaining. [ 1913 Webster ]

Arguments . . . assertory, not probatory. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

An assertory, not a promissory, declaration. Bentham. [ 1913 Webster ]

A proposition is assertory, when it enounces what is known as actual. Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
What about the D.A.'s assertion that your son got his marijuana from you?แล้วที่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ลูกชายคุณรับกัญชามาจากคุณ Alpha Dog (2006)
Negative. Asserting perimeter.ปฏิเสธ รักษาแนวป้องกันไว้ Hollow Man II (2006)
We all know how an unsub feels about asserting his masculinity.เรารู้ว่าคนร้ายรู้สึกอย่างไร เกี่ยวกับความเป็นชายของเขา Extreme Aggressor (2005)
By buoyancy, you mean the law in which the weight asserted is supported by water?การลอย เจ้าหมายความถึงกฏ น้ำหนักถูกชดเชยด้วยน้ำเหรอ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
You need to assert your independence, but this behavior is unacceptable.เราไปที่อะควอเรี่ยม Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Well, they're certainly... assertive.ก็ดูแน่วแน่ดี In Buddy's Eyes (2008)
{ \pos(194, 230) }On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5 Dying Changes Everything (2008)
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา Nothing But the Blood (2009)
All I know is the person That stared me down Over there was not adam. He's not assertive Like that.ตัวตนนั้นรู้คำตอบของคำถาม และรู้ด้วยว่าอดัมไม่ควรจะรู้ เลยโกหก Conflicted (2009)
- You're assertive, clear, -คุณอวดดี ชัดเจน Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The women of our clan are strong and assertive, so the menfolk tend to be more passive.ผู้หญิงตระกูลเราน่ะเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่น กลุ่มผู้ชายก็เลยมักจะเป็นช้างเท้าหลัง Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assertBiologists assert the losses are severe.
assertHe asserted that he was innocent.
assertHe asserts that she is innocent.
assertHe knows how to assert himself.
assertI am going to assert his guilt.
assertIt is important to note that his assertion is groundless.
assertJustice will assert itself.
assertNobody will believe his assertion that he is innocent.
assertShe asserted that she was right.
assertShe firmly asserts that she will not sing in front of anybody.
assertThey asserted protection of the environment.
assertThey asserted that it was true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราน(v) assert, See also: insist, uphold, Syn. ยืนกราน, Example: เขายืนกรานว่าไม่ได้ทำผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น[khø-āng thī fang mai kheun] (n, exp) EN: untenable assertion
ข้อสันนิษฐาน[khøsannitthān] (n) EN: presumption ; assumption ; hypothesis  FR: assertion [ f ]
กราน[krān] (v) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold
ทะลึ่ง[thaleung] (v) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive
ย้ำ[yam] (v) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert  FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำทรรศนะ[yam thatsana] (v, exp) EN: reassert one's views

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assert
asserts
asserted
asserting
assertion
assertive
assertedly
assertions
assertively
assertiveness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assert
asserts
asserted
asserting
assertion
assertive
assertions
assertively

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ,   /  ] assert; claim #7,553 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
assertorische Aussage { f }assertoric statement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[i] (prt) (fam) (See かい, ぞい, だい, わい) strengthens a question, assertion, etc. #26 [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone #611 [Add to Longdo]
主張[しゅちょう, shuchou] (n, vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P) #885 [Add to Longdo]
表明[ひょうめい, hyoumei] (n, vs) declaration; indication; representation; manifestation; demonstration; expression; announcement; assertion; (P) #2,382 [Add to Longdo]
断言[だんげん, dangen] (n, vs) assertion; declaration; affirmation; (P) #13,076 [Add to Longdo]
アサーション[asa-shon] (n) assertion [Add to Longdo]
アサーティブネストレーニング[asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training [Add to Longdo]
アサート[asa-to] (n, vs) assert [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp, adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
表明[ひょうめい, hyoumei] assertion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top