ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assert

AH0 S ER1 T   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assert-, *assert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assert[VT] ถือสิทธิ์, See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์
assert[VT] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
assertion[N] การยืนยัน, Syn. affirmation, statement
assertive[ADJ] ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. aggressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assertionข้อความยืนยัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assertion of a falsehoodการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Assertiveness in adolescenceการกล้าแสดงออกในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Assertiveness in childrenการกล้าแสดงออกในเด็ก [TU Subject Heading]
Assertiveness trainingการฝึกการกล้าแสดงออก [TU Subject Heading]
Assertiveness training for teenagersการฝึกการกล้าแสดงออกสำหรับวัยรุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
assertive (adj ) มั่นใจกล้าแสดงออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You need to assert your independence, but this behavior is unacceptable.เราไปที่อะควอเรี่ยม Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
{\pos(194,230)}On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5 Dying Changes Everything (2008)
New regime had to assert power.ระบอบใหม่จำเป็นต้องยืนยันอำนาจ 25 to Life (2010)
And when the exorcist has a name he can then begin to assert control over the entity and cast it out.เมื่อผู้ขับไล่รู้ชื่อของมัน... ...เขาถึงจะสามารถ ควบคุม... ...และขับไล่มันมันออกไปได้ The Rite (2011)
You get back in there and you assert yourself, and I think you'll find the people of this here town to be surprisingly hospitable.รับรองนายต้องเจอกับคนที่ดีและมีน้ำใจ Rango (2011)
Well, when challenged, monkeys generally assert their dominance through chasing, assault and a stylized penile display.ลิงเวลาถูกท้าทายก็จะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ด้วยการไล่ โจมตี แล้วก็ข่วนไง The Agreement Dissection (2011)
So you can only assert that he said it.ก็เลยมีคุณแค่คนเดียวที่ สามารถยืนยันได้ว่าเค้าพูด Scarlet Ribbons (2011)
Don't be afraid to take the lead. Assert your authority.อย่ากลัวที่จะเป็นผู้นำ Backstopped (2011)
Pack of wolves, the alpha male maintains eye contact to assert dominance over the betas.ในฝูงหมาป่า จ่าฝูง จะใช้สายตาสะกดผู้ที่ด้อยกว่า Backstopped (2011)
I can't just kill a man in cold blood. You must do what you need to, to assert your authority.ข้าไม่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ฝ่าบาทต้องทำตามสิ่งที่พระองค์เห็นควร เพื่อยืนยันถึงอำนาจของพระองค์ Aithusa (2011)
Arthur, you must do what you need to to assert your authority on this land.อาร์เธอร์,ท่านควรทำตามสิ่งที่ท่านต้องการ เพื่อยืนยันถึงอำนาจในอาณาจักรของท่าน His Father's Son (2011)
Now, if this collaboration leads to assert my position well, I will make sure that you enjoy compensation in return.ถ้าการร่วมมือนี้ ช่วยรักษาตำแหน่งผมไว้ได้... ผมจะทำให้คุณ... ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ The Green Hornet (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assertBiologists assert the losses are severe.
assertHe asserted that he was innocent.
assertHe asserts that she is innocent.
assertHe knows how to assert himself.
assertI am going to assert his guilt.
assertIt is important to note that his assertion is groundless.
assertJustice will assert itself.
assertNobody will believe his assertion that he is innocent.
assertShe asserted that she was right.
assertShe firmly asserts that she will not sing in front of anybody.
assertThey asserted protection of the environment.
assertThey asserted that it was true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราน[V] assert, See also: insist, uphold, Syn. ยืนกราน, Example: เขายืนกรานว่าไม่ได้ทำผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น [n. exp.] (khø-āng thī fang mai kheun) EN: untenable assertion   
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitthān) EN: presumption ; assumption ; hypothesis   FR: assertion [f]
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold   
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive   
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำทรรศนะ[v. exp.] (yam thatsana) EN: reassert one's views   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSERT AH0 S ER1 T
ASSERTS AH0 S ER1 T S
ASSERTED AH0 S ER1 T AH0 D
ASSERTING AH0 S ER1 T IH0 NG
ASSERTION AH0 S ER1 SH AH0 N
ASSERTIVE AH0 S ER1 T IH0 V
ASSERTEDLY AH0 S ER1 T IH0 D L IY0
ASSERTIONS AH0 S ER1 SH AH0 N Z
ASSERTIVELY AH0 S ER1 T IH0 V L IY0
ASSERTIVENESS AH0 S ER1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assert (v) ˈəsˈɜːʳt (@1 s @@1 t)
asserts (v) ˈəsˈɜːʳts (@1 s @@1 t s)
asserted (v) ˈəsˈɜːʳtɪd (@1 s @@1 t i d)
asserting (v) ˈəsˈɜːʳtɪŋ (@1 s @@1 t i ng)
assertion (n) ˈəsˈɜːʳʃən (@1 s @@1 sh @ n)
assertive (j) ˈəsˈɜːʳtɪv (@1 s @@1 t i v)
assertions (n) ˈəsˈɜːʳʃənz (@1 s @@1 sh @ n z)
assertively (a) ˈəsˈɜːʳtɪvliː (@1 s @@1 t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, / ] assert; claim, #7,553 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
assertorische Aussage {f}assertoric statement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
アサーション[, asa-shon] (n) assertion [Add to Longdo]
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training [Add to Longdo]
アサート[, asa-to] (n,vs) assert [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
表明[ひょうめい, hyoumei] assertion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assert \As*sert"\, v. t. [imp. & p. p. {Asserted}; p. pr. & vb.
   n. {Asserting}.] [L. assertus, p. p. of asserere to join or
   fasten to one's self, claim, maintain; ad + serere to join or
   bind together. See {Series}.]
   1. To affirm; to declare with assurance, or plainly and
    strongly; to state positively; to aver; to asseverate.
    [1913 Webster]
 
       Nothing is more shameful . . . than to assert
       anything to be done without a cause. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. To maintain; to defend. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       That . . . I may assert Eternal Providence,
       And justify the ways of God to men.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I will assert it from the scandal.  --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To maintain or defend, as a cause or a claim, by words or
    measures; to vindicate a claim or title to; as, to assert
    our rights and liberties.
    [1913 Webster]
 
   {To assert one's self}, to claim or vindicate one's rights or
    position; to demand recognition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To affirm; aver; asseverate; maintain; protest;
     pronounce; declare; vindicate.
 
   Usage: To {Assert}, {Affirm}, {Maintain}, {Vindicate}. To
      assert is to fasten to one's self, and hence to claim.
      It is, therefore, adversative in its nature. We assert
      our rights and privileges, or the cause of tree
      institutions, as against opposition or denial. To
      affirm is to declare as true. We assert boldly; we
      affirm positively. To maintain is to uphold, and
      insist upon with earnestness, whatever we have once
      asserted; as, to maintain one's cause, to maintain an
      argument, to maintain the ground we have taken. To
      vindicate is to use language and measures of the
      strongest kind, in defense of ourselves and those for
      whom we act. We maintain our assertions by adducing
      proofs, facts, or arguments; we are ready to vindicate
      our rights or interests by the utmost exertion of our
      powers.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assert
   v 1: state categorically [syn: {assert}, {asseverate},
      {maintain}]
   2: to declare or affirm solemnly and formally as true; "Before
     God I swear I am innocent" [syn: {affirm}, {verify},
     {assert}, {avow}, {aver}, {swan}, {swear}]
   3: insist on having one's opinions and rights recognized; "Women
     should assert themselves more!" [syn: {assert}, {put
     forward}]
   4: assert to be true; "The letter asserts a free society" [syn:
     {insist}, {assert}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ASSERT
     ADEPT Subsystem for Scanning of Electronic Received Traffic
 (ADEPT, mil., USA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top