ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขโมย

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขโมย-, *ขโมย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย[V] steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก
ขโมย[N] thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ลักทรัพย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขโมย(ขะ-) น. ผู้ลักทรัพย์.
ขโมย(ขะ-) ก. ลัก, โดยปริยายหมายความว่า ลอบทำสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็กขโมยสูบบุหรี่ เขาขโมยอ่านจดหมายเพื่อน.
ยกเค้าขโมยทรัพย์สินไปหมด เช่น เขาถูกยกเค้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile thievesขโมยรถยนต์ [TU Subject Heading]
Thievesขโมย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, someone stole our dishes!เฮย, คนขโมยอาหารของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They ain't stole.มันไม่ได้ขโมย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Did he steal a kiss?เขาไม่ขโมยจูบ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
When he was 15, he was in reform school: He stole a car.เมื่อเขาอายุได้ 15 เขาอยู่ในโรงเรียนปฏิรูปเขาขโมยรถ 12 Angry Men (1957)
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
Though he was sure no local people would steal... ... the old man thought a gaff and a harpoon... ... were needless temptations to leave in a boat.และแม้ว่าเขาจะเป็นค่อนข้าง แน่ใจว่า ไม่มีคนในท้องถิ่นจะขโมยจาก เขา ชายชราคนหนึ่งคิดว่าฉมวก และฉมวกอยู่ The Old Man and the Sea (1958)
- You didn't steal them, did you?คุณไม่ได้ขโมยมันคิดว่า อย่างไร? The Old Man and the Sea (1958)
Algernon, the laser.และการลักขโมยของคุณช่วยกึ่ง มนุษย์ Help! (1965)
Don't ask, don't threaten, don't plead, keep it shut.ไม่สารภาพปิดให้มันปิด ฉันไม่ได้ขโมย How I Won the War (1967)
Gripweed, have you stolen the roller?กริปวีด มีคุณถูกขโมยลูกกลิ้ง? How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; burglar ; pilferer   FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement
ขโมยดู[v. exp.] (khamōi dū) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
ขโมยลิขสิทธิ์[v. exp.] (khamōi likkhasit) FR: plagier
ขโมยโว้ย[xp] (khamōi wōi) FR: au voleur !

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract[VT] ลอบเอามา, See also: ขโมย, ล้วงเอา, Syn. steal
abscond with[PHRV] ขโมย, See also: หอบหนี, ลัก, Syn. elope with, go away, go away with
burglarize[VT] ย่องเบา, See also: ขโมย, ยกเค้า, Syn. steal
bear away[PHRV] พาไป, See also: ขโมยไป, ลักพาไป, บรรทุกไป, ขนไป, Syn. bear off, carry away
cop[VT] ขโมย, Syn. steal, rob
crook[VT] ขโมย (คำสแลง), Syn. steal
clean out[PHRV] ขโมย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. clear out
deliver of[PHRV] ขโมยจาก, Syn. ease of
dig into the till[IDM] ขโมยเงินจากบริษัทที่ทำงานอยู่
do with[PHRV] ขโมยไป, See also: เอาไปซ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
body snatchingn. การขโมยศพ
booty(บูท'ที) n. ของโจร,ของที่ปล้นสะดมมา,ของขโมย, Syn. loot
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary
burgle(เบอร์'เกิล) {burgled,burgling,burgles} vt.,vi. ขโมยย่องเบา
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cannon(แคน'เนิน) {cannoned,cannoning,cannons} n. ปืนใหญ่,ปืนครก,ปืน,ขโมย. vi.,vt. ระดมยิง
cattle lifterคนที่ขโมยวัวควาย
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
booty(n) ของที่ยึดได้,ของโจร,ของขโมย,ของร้อน
brigandage(n) การโจรกรรม,การขโมย,การปล้น
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา
cutpurse(n) นักล้วงกระเป๋า,พวกลักเล็กขโมยน้อย,ขโมย
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร
derrick(n) ปั้นจั่น,คนขี้ขโมย,คนลักเล็กขโมยน้อย
desperado(n) คนร้าย,พวกหัวขโมย,คนสิ้นคิด
filch(vt) ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ขโมย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nick (vt) ขโมย
See also: S. pinch, steal,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
泥棒[どろぼう, dorobou] (n) ขโมย, โจร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盗む[ぬすむ, nusumu] Thai: ขโมย English: to steal

German-Thai: Longdo Dictionary
stehlen(vt) |stiehlt, stahl, hat gestohlen| ขโมย
Diebesgut(n) |das, pl. Diebesgüter| ทรัพย์สินที่ถูกขโมยมา
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
warnen(vi vt) |warnte, hat gewarnt, jmdn. vor etw. (D)| เตือน เช่น Das Kaufhaus warnt Kunden vor dem Diebstahl. ห้างสรรพสินค้าเตือนลูกค้าให้ระวังการลักเล็กขโมยน้อย
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| ติดตาม, ตาม เช่น Die Polizei ist dem Dieb gefolgt. ตำรวจติดตามขโมย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top