Search result for

conceptual

(47 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceptual-, *conceptual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceptual[ADJ] ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด
conceptualize[VT] สร้างกรอบความคิด, See also: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง, Syn. conceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceptual(คันเซพ'ชวล) adj. เกี่ยวกับความคิด,เกี่ยวกับการสร้างความคิด, Syn. thoughtful

English-Thai: Nontri Dictionary
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceptual artศิลปะเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conceptual artมโนทัศนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conceptual frameworkกรอบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptual modelingการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conceptual Ageอายุครรภ์ [การแพทย์]
Conceptual artมโนทัศนศิลป์ [TU Subject Heading]
conceptual modelแบบจำลองความคิด, ภาพร่าง แผนผังความคิด ผังงาน หรือแผนภูมิ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยแสดงลำดับขั้นตอนความคิดของการทำงานในระบบงานหนึ่ง ๆ ในภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบงานมีการทำงานหรือวิธีการทำงานอย่างไร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conceptual Skillแนวความคิดรวบยอด [การแพทย์]
Conceptual Thoughtการรู้จักรู้รู้จักคิด [การแพทย์]
Conceptualization of a Valueความคิดรวบยอดทางค่านิยม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conceptual metaphor (n phrase) อุปลักษณ์มโนทัศน์
See also: R. cognition

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's very challenging conceptually.มันมากท้าทายแนวคิด Does Time Really Exist? (2011)
Multiple times is one way, possibly the wrong way, but it's a different way of -- and a radically different way -- of conceptualizing the physical world.หลายครั้งเป็นวิธีหนึ่ง อาจจะเป็นวิธีที่ผิด แต่มันเป็นวิธีที่ แตกต่างกันของ และเป็นวิธีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง Does Time Really Exist? (2011)
It's almost too conceptual to follow, but...แทบจะเกี่ยวกับกรอบความคิดทั้งนั้น แต่... Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
Abed renames his fort Pillowtown for the sake of conceptual symmetry.เพื่อให้เกิดความสมมาตร Pillows and Blankets (2012)
He was a rock star of conceptual mass killing.เขาเป็นดาวหินของ ฆ่าหมู่แนวคิด. RED 2 (2013)
Then she should be able to grasp the conceptual elements of peek-a-boo before the others in daycare.จากนั้นเธอก็ควรจะสามารถที่จะเข้าใจ องค์ประกอบของแนวคิด การจ๊ะ-เอ๋ ก่อนคนอื่นๆในศูนย์ดูแลเด็ก The Archaeologist in the Cocoon (2013)
It only exists in conceptual geometry.มันเป็นแค่รูปทรงเรขาคณิตในจินตนาการ Zugzwang (2013)
It did feel like a prison, and that meant only one thing made sense, conceptually.มันรู้สึกเหมือนคุกจริงๆ และนั่นทำให้มีอย่างหนึ่งฟังดูเข้าท่า Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
- VP of Mano Development, conceptualizing...- รองประธานกรรมการของมาโน ดีเวลลอปเมนท์ แล้วก็เป็น... Love Now (2007)
New conceptualization. Inductive thinking.แนวความคิดใหม่ คิดอุปนัย Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conceptualPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEPTUAL    K AH0 N S EH1 P CH UW0 AH0 L
CONCEPTUALLY    K AH0 N S EH1 P CH UW0 AH0 L IY0
CONCEPTUALIZATIO    K AH0 N S EH1 P CH W AH0 L AH0 Z EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceptual    (j) (k @1 n s e1 p t y u@ l)
conceptually    (a) (k @1 n s e1 p t y u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンセプチュアルアート[, konsepuchuarua-to] (n) conceptual art [Add to Longdo]
コンセプトアート[, konseputoa-to] (n) (abbr) conceptual art [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] (n) {comp} conceptual system design [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] (n) {comp} conceptual scheme [Add to Longdo]
概念化[がいねんか, gainenka] (n,vs) conceptualization; conceptualisation [Add to Longdo]
概念的[がいねんてき, gainenteki] (adj-na,n) general; conceptual [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] (n) {comp} conceptual-document [Add to Longdo]
概念論[がいねんろん, gainenron] (n) conceptualism [Add to Longdo]
観念的[かんねんてき, kannenteki] (adj-na) (1) conceptual; ideational; notional; (2) theoretical; academic [Add to Longdo]
言語学的観念論[げんごがくてきかんねんろん, gengogakutekikannenron] (n) {ling} linguistic conceptualism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概念依存模型[gài niàn yī cún mó xíng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] conceptual dependency model [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceptual \Con*cep"tu*al\, a.
   Pertaining to conception.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceptual
   adj 1: being or characterized by concepts or their formation;
       "conceptual discussions"; "the schizophrenic loses
       ability to abstract or do conceptual thinking"; "sex is a
       notional category, gender is a grammatical category"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top