Search result for

theoretical

(55 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theoretical-, *theoretical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theoretical[ADJ] เกี่ยวกับทฤษฎี, Syn. ideological, ideal
theoretical[ADJ] ตามทฤษฎี, See also: ตามสมมุติฐาน, เชิงทฤษฎี, ที่ยึดเอาทฤษฎีเป็นหลัก
theoretical[ADJ] ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา
theoretically[ADV] ตามหลักทฤษฎี, See also: ตามหลักเหตุผล, Syn. in theory, apparently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theoretical(เธียอะเรท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เป็นสมมุติฐาน,เป็นการคาดคะเน., Syn. theoretic., Syn. hypothetical

English-Thai: Nontri Dictionary
theoretical(adj) ตามทฤษฎี,ตามเหตุผล,ตามหลักวิชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theoreticalเชิงทฤษฎี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
theoretical demographyประชากรศาสตร์เชิงทฤษฎี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
theoretical displacementปริมาตรกระจัดทางทฤษฎี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
theoretical effectivenessประสิทธิผลทางทฤษฎี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
theoretical mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกลโดยไม่คิดแรงเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Theoretically, it could give the bearer the power of transformation.ตามหลักการ มันจะให้ \ N ผู้ครอบครองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง To Kill the King (2008)
So theoretically you could have a Sunday night and Monday without breaking it.งั้นตามทฤษฎี เธอก็มีทั้งคืนวันอาทิตย์ กับวันจันทร์โดยไม่พักได้สิ Made of Honor (2008)
Well, theoretically, you could put it in the hands of anyone and they'd be downsizing immediately.คือ ในทางทฤษฎี คุณสามารถมอบให้ใครก็ได้ แล้วพวกเขาก็จะลดขนาดองค์กรได้ทันที Up in the Air (2009)
Theoretically.ก็ตามนั้นน่ะแหละ Princess Protection Program (2009)
Oh, well, actually they theoretically can separate the hydrogen from the oxygen and process that into providing fuel for man's space flights.ในทางทฤษฎีสามารถแยก ไฮโดรเจนจากก๊าซออกซิเจนได้ กระบวนการในการบรรทุกเชื้อเพลิง สำหรับนักบินอวกาศ ให้ชาวโลกรู้ว่าเปลี่ยนดาวอังคาร เป็นสถานีบริการน้ำมันขนาดยักษ์ Phoenix (2009)
But theoretically, it should work.มันน่าจะได้ผล 4 Days Out (2009)
Theoretically.ตามหลักวิชา 4 Days Out (2009)
Now, theoretically, at that time, the full power of the star should be available to us.ตามทฤษฎี ในตอนนั้น ควรมีดวงดาวที่มีพลังงานให้เรา Earth (2009)
I want something a little more than theoretical.ฉันต้องการมากกว่าทฤษฎี Episode #3.3 (2009)
Theoretically, yes.ในทางทฤษฎีน่ะ ใช่ Earthling (2009)
Theoretically, yes.ในทางทฤษฎีนะ ใช่ Dream Logic (2009)
It's like the slogan says, "The Physics is theoretical, but the fun is real."ห้องวิจัย เป็นมากกว่าเกมส์ เหมือนกับ สโลแกนมัน "ฟิสิกส์เป็นเรื่องทฤษฎี" แต่ความสนุกเป็นเรื่องจริง The Guitarist Amplification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theoreticalAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
theoreticalThat shows his theoretical background.
theoreticalThe Greeks made theoretical models of geometry.
theoreticalTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
theoreticalThis meeting is a waste of time. Everybody is just talking in vague theoretical terms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงทฤษฎี[ADJ] theoretical, Syn. แง่ทฤษฎี, Ant. เชิงปฏิบัติ, Example: เขาถนัดออกข้อสอบเชิงทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ, Thai definition: เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทฤษฎี
ภาคทฤษฎี[N] theory, See also: theoretical section, Syn. ส่วนทฤษฎี, Ant. ภาคปฏิบัติ, Example: หลักสูตรเดิมเน้นภาคทฤษฎีมากเกินไป นักศึกษาไม่ได้ฝึกใช้จริงเลย, Thai definition: ภาคที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอันเนื่องด้วยหลักวิชา
ตามหลักการ[ADV] theoretically, Syn. ตามหลักทฤษฎี, Example: นักเรียนแสดงรูปวงจรหารตามหลักการ, Thai definition: อย่างเป็นไปตามหลักสาระสำคัญในการดำเนินการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี [n. exp.] (fisik choēng thritsadī) EN: theoretical physics   FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ทฤษฎี[n. exp.] (fisik thritsadī) EN: theoretical physics   FR: physique théorique [f]
ตามหลักเหตุผล[adv.] (tām lak hētphon) EN: theoretically   FR: rationnellement
ตามหลักการ[adv.] (tām lakkān) EN: theoretically   
ตามหลักทฤษฎี[adv.] (tām lak thritsadī) EN: theoretically   

CMU English Pronouncing Dictionary
THEORETICAL    TH IY2 ER0 EH1 T IH0 K AH0 L
THEORETICALLY    TH IY2 ER0 EH1 T IH0 K AH0 L IY0
THEORETICALLY    TH IY2 ER0 EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theoretical    (j) (th i@1 r e1 t i k l)
theoretically    (a) (th i@1 r e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
theoretisch {adj} | theoretischer | am theoretischstentheoretical | more theoretical | most theoretical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セオレティカル;セオレテイカル[, seoreteikaru ; seoreteikaru] (adj-na) theoretical [Add to Longdo]
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
観念的[かんねんてき, kannenteki] (adj-na) (1) conceptual; ideational; notional; (2) theoretical; academic [Add to Longdo]
机上[きじょう, kijou] (n,adj-no) (1) on the desk; (2) theoretical; academic; (P) [Add to Longdo]
幽霊部員[ゆうれいぶいん, yuureibuin] (n) (See 帰宅部) paper members; people theoretically part of a (school) club but who hardly ever turn up [Add to Longdo]
理論化学[りろんかがく, rironkagaku] (n) theoretical chemistry [Add to Longdo]
理論空燃比[りろんくうねんひ, rironkuunenhi] (n) theoretical air fuel ratio [Add to Longdo]
理論値[りろんち, rironchi] (n) theoretical value [Add to Longdo]
理論的[りろんてき, rironteki] (adj-na) theoretical [Add to Longdo]
理論的には[りろんてきには, rirontekiniha] (n) theoretically (speaking) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理论贡献[lǐ lùn gòng xiàn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] theoretical contribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theoretic \The`o*ret"ic\, Theoretical \The`o*ret"ic*al\, a. [Gr.
   ?: cf. L. theoreticus, F. th['e]or['e]tique.]
   Pertaining to theory; depending on, or confined to, theory or
   speculation; speculative; terminating in theory or
   speculation: not practical; as, theoretical learning;
   theoretic sciences. -- {The`o*ret"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theoretical
   adj 1: concerned primarily with theories or hypotheses rather
       than practical considerations; "theoretical science"
       [syn: {theoretical}, {theoretic}] [ant: {empiric},
       {empirical}]
   2: concerned with theories rather than their practical
     applications; "theoretical physics" [ant: {applied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top