Search result for

here

(162 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -here-, *here*
Possible hiragana form: へれ
English-Thai: Longdo Dictionary
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน
adherenceการปฏิบัติตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
here[ADV] ที่นี่, See also: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้
herein[ADJ] ในเรื่องนี้ (คำทางการ), See also: ในกรณีนี้
hereof[ADV] ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ (คำทางการ), See also: ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้
hereon[ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ), Syn. hereupon
heresy[N] ความเห็นนอกรีต, Syn. misbelief
heretic[N] คนนอกศาสนา, See also: คนนอกรีต, Syn. apostate, iconoclast, nonconformist
heredity[N] การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, Syn. atavism, inheritance
hereupon[ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้, Syn. hereon
hereupon[ADV] ในเรื่องนี้ (คำทางการ), See also: ในจุดนี้, ในกรณีนี้
herewith[ADV] ตามนี้ (คำทางการ), See also: โดยวิธีนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
here(เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
here's(เฮิร์ซฺ) abbr. here is
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้,ที่ใกล้เคียง,อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
hereafter(เฮียร์อาฟ'เทอะ) adv. ต่อจากนี้,หลังจากนี้ต่อไป. n. ชีวิตในโลกหน้า,ชาติหน้า
hereat(เฮียร์'แอท) adv. เวลานี้,เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น,เนื่องจากสิ่งนี้, Syn. at this time
hereby(เฮียร์'ไบ) adv. ด้วยประการฉะนี้,โดยวิธีนี้,โดยนัยนี้, Syn. by this
hereditable(ฮะเรด'ดิทะเบิล) adj. ดูheritable
hereditamentn. ทรัพย์สินที่รับช่วงกัน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ตกทอดเป็นมรดกกันได้
hereditary(ฮิเรด'ดิทารี) adj. เป็นกรรมพันธุ์, ซึ่งเป็นมรดก,ตกทอด., See also: hereditarily adv. hereditariness n., Syn. inherited
heredity(ฮิเรด'ดิที) n. พันธุกรรม,ลักษณะกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอด

English-Thai: Nontri Dictionary
here(adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้
hereabout(adv) แถวๆนี้,แถบนี้,ใกล้ๆกันนี้
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้
hereby(adv) โดยนัยนี้,โดยวิธีนี้,ด้วยประการฉะนี้
hereditary(adj) ตามพันธุ์,มาจากบรรพบุรุษ
heredity(n) กรรมพันธุ์,การสืบทอด,มรดก
herein(adv) ในที่นี้,ในกรณีนี้,ในเรื่องนี้
hereof(adv) เกี่ยวกับสิ่งนี้,จากนี้,ถึงเรื่องนี้,บนนี้
hereon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
heresy(n) ความนอกศาสนา,บาป,ความคิดนอกคอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hereafterซึ่งต่อไปข้างหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereafter set forthดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereditamentsทรัพย์สินที่ตกทอดเป็นมรดกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereditaryทางพันธุกรรม, ทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hereditary characteristicลักษณะทางพันธุกรรม, ลักษณะทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hereditary defectความบกพร่องทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heredityพันธุกรรม, กรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heredityการสืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heredityพันธุกรรม, กรรมพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heredofamilial-ในวงศ์ตระกูลโดยกรรมพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Heredityพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heredityพันธุกรรม [TU Subject Heading]
heredityพันธุกรรม , กรรมพันธุ์, การสืบทอดลักษณะจากพ่อแม่ โดยมียีนเป็นตัวควบคุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heredityกรรมพันธุ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hereditary peer (n ) ขุนนางสืบตระกูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope you enjoy your stay here.อยู่ในนี้ให้สนุกไปเลยนะ The Serena Also Rises (2008)
Here you go.นี่ของคุณ The Serena Also Rises (2008)
Over here!ทางนี้! The Serena Also Rises (2008)
Making sure the models get from here to the runway.อ่ออ ก็คอยจัดคิวขึ้นแคทวอล์คให้พวกนางแบบน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Jenny, I am so glad that you are here.เจนนี่ ฉันดีใจจริงๆที่เธออยู่นี่ The Serena Also Rises (2008)
What are you doing here?เธอมาทำอะไรเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
You know, I was coming here to invite you to hang out with us.เธอรู้มั๊ย ฉันมานี่เพื่อจะมาชวนเธอไปกับพวกเรา The Serena Also Rises (2008)
Dad, what are you doing here?พ่อ... มาทำอะไรที่นี่เนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
Here you go.มาแล้วครับ The Serena Also Rises (2008)
- Here. Here. - Blair.นี่จ้ะๆ // แบลร์ The Serena Also Rises (2008)
- Actually, as strange as it sounds, I'm here to see youถึงมันจะฟังดูประหลาดก็เถอะ แต่ฉันมาเพื่อพบนาย The Serena Also Rises (2008)
There's a reason you're always out here alone.นี่ละ เหตุผลที่เธอไม่มีใครคบ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hereShe has not come here yet. I am afraid she may have lost her way.
hereI'm up to here with him!
hereI feel that I don't really belong here.
hereHere we took the boat for Alaska.
hereYou had better not make a noise here.
hereHow long does it take from here to Tokyo Station by car?
hereThe thief has to be in here. I'm sure somewhere around is his stronghold so if we can just find that we've got him.
hereCome here at once.
hereGenerally speaking, there is little rain here in June.
hereIf I had known that were you here, I would have come at once.
hereI'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do.
hereBob came here, didn't he?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางกรรมพันธุ์[ADJ] hereditary, Syn. ทางพันธุกรรม, Example: ยังมีโรคอีกมากมายหลายชนิดซึ่งเราทราบดีว่าเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
ลักษณะทางพันธุกรรม[N] hereditary characteristic, Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์, Example: มีคำถามมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันแล้ว ว่ามนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากลักษณะทางพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
จนกระทั่งบัดนี้[CONJ] heretofore, See also: up to now, until now, up until now, Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้, Example: ตั้งแต่เรียนจบเมื่อ 5 ปีก่อน จนกระทั่งบัดนี้ฉันยังไม่เคยเจอพวกเพื่อนๆเลย
พันธุกรรม[N] heredity, Syn. กรรมพันธุ์, Example: การเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่น การถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ สภาพโภชนาการ ฯลฯ, Thai definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
ต่อไปนี้[ADV] hereafter, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. หลังจากนี้, Ant. ก่อนหน้านี้, Example: ต่อไปนี้วิทยากรจะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของแม่เหล็ก
ที่นี่[ADV] here, See also: in this place, at this place, Syn. แห่งนี้, ตรงนี้, Ant. ที่นั่น, Example: โรงพยาบาลธนบุรีจะมาเปิดสาขาอยู่ที่นี่แล้ว
ปรโลก[N] next world, See also: hereafter, Syn. โลกหน้า, ชีวิตหลังความตาย, โลกหลังความตาย, Example: ผมหวังว่าเราคงได้พบกันในปรโลก
กรรมพันธุ์[N] heredity, See also: inheritance, congenital, Syn. พันธุกรรม, Example: โรคเบาหวานเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง, Thai definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
ดูกร[INT] Look here!, See also: Here me!, Syn. ดูก่อน, ดูรา, ดูซิ, ดูแน่ะ
ดูก่อน[INT] Look here!, See also: Here me!, Syn. ดูกร, ดูรา, ดูซิ, ดูแน่ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace   FR: certains endroits ; quelque part
บรรยากาศ [n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air ; environment   FR: atmosphère [f] ; air [m] ; ambiance [f]
บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt khøng lōk) EN: Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas

CMU English Pronouncing Dictionary
HERE    HH IH1 R
HERESY    HH EH1 R AH0 S IY0
HEREBY    HH IH0 R B AY1
HERE'S    HH IH1 R Z
HEREIN    HH IH0 R IH1 N
HERETIC    HH EH1 R AH0 T IH0 K
HEREDIA    HH ER0 EH1 D IY0 AH0
HEREWITH    HH IH2 R W IH1 TH
HEREDITY    HH ER0 EH1 D AH0 T IY0
HEREFORD    HH EH1 R AH0 F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
here    (a) (h i@1 r)
here's    (v) (h i@ z)
hereby    (a) (h i@1 b ai1)
herein    (a) (h i@2 r i1 n)
hereof    (a) (h i@1 r o1 v)
heresy    (n) (h e1 r @ s ii)
hereto    (a) (h i@1 t uu1)
heretic    (n) (h e1 r @ t i k)
Hereford    (n) (h e1 r i f @ d)
heredity    (n) (h i1 r e1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hereinbrechen; widerfahren; befallen | hereinbrechend; widerfahrend; befallend | hereingebrochen; widerfahren; befallen | es bricht herein; es widerfährt | es brach herein; es widerfuhrto befall | befalling | befallen | it befalls | it befell [Add to Longdo]
hereinbrechendirruptive [Add to Longdo]
hereinbrechend; zustoßendbefalling [Add to Longdo]
hereinbringen; einführen; einsetzento introduce [Add to Longdo]
hereinfallen; reinfallen | hereinfallend; reinfallend | hereingefallen; reingefallento be taken in | being taken in | been taken in [Add to Longdo]
hereinführen | hereinführendto show in | showing in [Add to Longdo]
hereingebrachtbrought in [Add to Longdo]
hereingeführtshowed in [Add to Longdo]
hereingeplatztburst in [Add to Longdo]
hereingeschautlooked in [Add to Longdo]
hereingeschneitsnowed into [Add to Longdo]
hereinkommen | hereinkommend | hereingekommento come in; to come inside | coming in | come in [Add to Longdo]
hereinkommento step in [Add to Longdo]
hereinlassento let in [Add to Longdo]
hereinlassen; aufnehmen into admit to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
这里[zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ, / ] here, #344 [Add to Longdo]
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on, #1,488 [Add to Longdo]
在此[zài cǐ, ㄗㄞˋ ㄘˇ, ] hereto; here, #2,400 [Add to Longdo]
由此[yóu cǐ, ㄧㄡˊ ㄘˇ, ] hereby; from this, #3,093 [Add to Longdo]
这儿[zhè r, ㄓㄜˋ ㄖ˙, / ] here, #4,872 [Add to Longdo]
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] heredity; inheritance; to transmit, #6,450 [Add to Longdo]
[zī, , / ] herewith, #7,738 [Add to Longdo]
特此[tè cǐ, ㄊㄜˋ ㄘˇ, ] hereby, #10,105 [Add to Longdo]
此地[cǐ dì, ㄘˇ ㄉㄧˋ, ] here; this place, #10,360 [Add to Longdo]
遗传性[yí chuán xìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] hereditary; inherited; genetic, #36,881 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere [Add to Longdo]
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere? [Add to Longdo]
インフォスフィア[いんふぉすふぃあ, infosufia] InfoSphere [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
搬入[はんにゅう, hannyuu] hereintragen, einliefern [Add to Longdo]
突入[とつにゅう, totsunyuu] hereinbrechen, stuermen (in) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Her \Her\, Here \Here\, pron. pl. [OE. here, hire, AS. heora,
   hyra, gen. pl. of h[=e]. See {He}.]
   Of them; their. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      On here bare knees adown they fall.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\, n.
   Hair. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\ (h[~e]r), pron.
   1. See {Her}, their. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Her; hers. See {Her}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\ (h[=e]r), adv. [OE. her, AS. h[=e]r; akin to OS.
   h[=e]r, D. hier, OHG. hiar, G. hier, Icel. & Goth. h[=e]r,
   Dan. her, Sw. h[aum]r; fr. root of E. he. See {He}.]
   1. In this place; in the place where the speaker is; --
    opposed to {there}.
    [1913 Webster]
 
       He is not here, for he is risen.   --Matt.
                          xxviii. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. In the present life or state.
    [1913 Webster]
 
       Happy here, and more happy hereafter. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into this place; hither. [Colloq.] See {Thither}.
    [1913 Webster]
 
       Here comes Virgil.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Thou led'st me here.         --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. At this point of time, or of an argument; now.
    [1913 Webster]
 
       The prisoner here made violent efforts to rise.
                          --Warren.
    [1913 Webster]
 
   Note: Here, in the last sense, is sometimes used before a
      verb without subject; as, Here goes, for Now (something
      or somebody) goes; -- especially occurring thus in
      drinking healths. "Here's [a health] to thee, Dick."
      --Cowley.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another; in a dispersed
    manner; irregularly. "Footsteps here and there."
    --Longfellow.
 
   {It is neither, here nor there}, it is neither in this place
    nor in that, neither in one place nor in another; hence,
    it is to no purpose, irrelevant, nonsense. --Shak.
    Herea-bout

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 here
   adv 1: in or at this place; where the speaker or writer is; "I
       work here"; "turn here"; "radio waves received here on
       Earth" [ant: {at that place}, {in that location},
       {there}]
   2: in this circumstance or respect or on this point or detail;
     "what do we have here?"; "here I must disagree"
   3: to this place (especially toward the speaker); "come here,
     please" [syn: {here}, {hither}] [ant: {there}, {thither}]
   4: at this time; now; "we'll adjourn here for lunch and discuss
     the remaining issues this afternoon"
   adj 1: being here now; "is everyone here?"
   n 1: the present location; this place; "where do we go from
      here?" [ant: {there}]
   2: queen of the Olympian gods in ancient Greek mythology; sister
     and wife of Zeus remembered for her jealously of the many
     mortal women Zeus fell in love with; identified with Roman
     Juno [syn: {Hera}, {Here}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 here
   yesterday
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top