ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

integrate

IH1 N T AH0 G R EY2 T   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -integrate-, *integrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
integrate[VI] ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join
integrate[VT] ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join
integrated[ADJ] ซึ่งผสมผสาน, See also: ซึ่งรวมกัน, Syn. composite;
integrate into[PHRV] รวมกันเป็น, See also: ผสมกันเป็น
integrate with[PHRV] รวมเข้ากับ, See also: ผสมผสานกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
integrate(อิน'ทะเกรท) vt. ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน,รวบรวม vi. รวมตัวกันเป็นกลุ่ม,ประสานกัน., See also: integrative adj., Syn. unify
integrated(อิน'ทะเกรททิด) adj. รวมตัวกัน,ประสานกัน
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,

English-Thai: Nontri Dictionary
integrate(vt) รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว,เป็นตัว, รวบรวม
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
integrateหาปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integrated circuit (IC)วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ (ไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated circuit (IC)วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ (ไอซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
integrated development environment (IDE)สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (ไอดีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated drive electronics (IDE)ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหน่วยขับเบ็ดเสร็จ (ไอดีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated networkข่ายงานแบบเบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated services digital network (ISDN)โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ไอเอสดีเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated services digital network (ISDN)โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ไอเอสดีเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
integrated softwareส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จ, ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]
Integrated programโปรแกรมเบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์]
Integrated agricultural systemsระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน [TU Subject Heading]
Integrated circuitแผงวงจรไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Integrated circuitsวงจรรวม [TU Subject Heading]
Integrated circuits industryอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Integrated Drive Electronic( IDE)ไอดีอี, ขั้วต่อที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่อยู่ภายในเคสผ่านทางสายเคเบิล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไดร์ฟ แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ไม่สามารถใช้กับฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Integrated Effectสภาวะผสมผสาน [การแพทย์]
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Integrated library systems (Computers)ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those that cannot be integrated will be eliminated.ผู้ที่ไม่สามารถรับมันได้จะถูกกำจัด Appleseed Ex Machina (2007)
It could take years to integrate a multiple personality, but if you let me, I can help you.ฉันทำงานให้ใครบางคน ผู้มีพลังอำนาจที่แท้จริง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
This is a fully integrated graphic representation of the radio communications matrix, networking the UK's transmitters.เครื่องนี้ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด สำหรับตรวจจับทุกคลื่นสัญญาณ เท่าที่ตรวจพบได้ในอเมริกา Episode #2.3 (2008)
Well, the buildings need to be integrated better, so-ก่อนอื่น ตึกรามพวกนี้ต้องอยู่รวมกันให้เป็นกลุ่มก้อนมากกว่านี้ 500 Days of Summer (2009)
I mean, it's almost completely integrated.ผมหมายถึง มันเกือบจะเชื่อมกันอย่างเสร็จสมบูรณ์ แล้วล่ะ District 9 (2009)
Integrated video,audio. I mean,some of this isn't even computer code.ฉันหมายถึง บางส่วนมันไม่ใช้รหัสคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ The No-Brainer (2009)
We could integrate the shuttle's powerพวกเราควรรวมเข้ากับพลังงานของกระสวย Darkness (2009)
Because it, you know, like, it stops really well, and it's got this, I mean, integrated steering wheel that--เพราะว่าแบบหยุดได้สนิทดีจริงๆ และยังมีแบบว่า พวงมาลัยประสานการทำงาน Pilot (2009)
In the future, I believe that the other two personalities, Shunsuke and Shouko will eventually be integrated into one person, you.ในอนาตค ผมเชื่อว่า อีกสองบุคลิกของคุณ ชุนสุเกะ และ โชโกะ ...ท้ายที่สุดแล้ว จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคุณ Episode #1.6 (2009)
Integrated Neuroscience]ประสาทวิทยาศาสตร์บูรณาการ] Episode #1.8 (2009)
To integrate and live peacefully among us.เพื่ออยู่รวมกันและใช้ชีวิต อย่างสันติสุขท่ามกลางพวกเรา To Keep Us Safe (2010)
He'll be a little skittish at first, but we'll integrate him.มันจะเป็นแค่ตอนแรกๆ มันเป็นปัญหาของตัวผู้น่ะ Rise of the Planet of the Apes (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
integrateBear in mind that that school is an integrated junior high and high school.
integrateThis factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.
integrateThis product is an intelligent integrated information system.
integrateWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอซี[N] integrated circuit, See also: IC
ไอเอสดีเอ็น[N] integrated services digital network, See also: ISDN, Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
ประสานงาน[V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
ผสมผสาน[V] integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender   FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: soft ; rotten ; tender ; desintegrated   FR: ramolli ; tendre ; faisandé
แผงวงจรไฟฟา[n. exp.] (phaēngwongjøn faifā) EN: integrated circuit   FR: circuit intégré [m]
ผสมผสาน[v.] (phasomphasān) EN: integrate ; combine ; blend ; mix   FR: composer ; harmoniser
ประสานงาน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize   FR: coordonner le travail
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สึกหรอ[v.] (seukrø) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted   FR: éroder ; ronger
เบ็ดเสร็จ[n. exp.] (wongjøn betset) EN: integrated circuit   
วงจรรวม[n. exp.] (wongjønrūam) EN: integrated circuit   FR: circuit intégré [m]
ยุ่ย[v.] (yui = yūi) EN: become soft (due to overcooking) ; break up ; crumble ; disintegrate ; be softhearted   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTEGRATE    IH1 N T AH0 G R EY2 T
INTEGRATE    IH1 N AH0 G R EY2 T
INTEGRATES    IH1 N T AH0 G R EY2 T S
INTEGRATES    IH1 N AH0 G R EY2 T S
INTEGRATED    IH1 N T AH0 G R EY2 T IH0 D
INTEGRATED    IH1 N T AH0 G R EY2 T AH0 D
INTEGRATED'S    IH1 N T AH0 G R EY2 T IH0 D Z
INTEGRATED'S    IH1 N AH0 G R EY2 T IH0 D Z
INTEGRATED(2)    IH1 N AH0 G R EY2 T AH0 D
INTEGRATED(3)    IH1 N AH0 G R EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
integrate    (v) ˈɪntɪgrɛɪt (i1 n t i g r ei t)
integrated    (v) ˈɪntɪgrɛɪtɪd (i1 n t i g r ei t i d)
integrates    (v) ˈɪntɪgrɛɪts (i1 n t i g r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集成[jí chéng, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ, ] integrated (as in integrated circuit), #6,459 [Add to Longdo]
集成电路[jí chéng diàn lù, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] integrated circuit; IC, #15,353 [Add to Longdo]
包括内置配重[bāo kuò nèi zhì pèi zhòng, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄆㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] integrated weights (diving) [Add to Longdo]
整体数位服务网路[zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Integrated Service Digital Network; ISDN [Add to Longdo]
整体服务数位网路[zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Integrated Services Digital Network; ISDN [Add to Longdo]
综合布线[zōng hé bù xiàn, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] integrated wiring [Add to Longdo]
综合服务数位网络[zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ ˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Integrated Services Digital Network; ISDN [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[, integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing [Add to Longdo]
インテグレーテット[, integure-tetto] (n) integrated [Add to Longdo]
インテグレーテッドマーケティング[, integure-teddoma-keteingu] (n) integrated marketing [Add to Longdo]
インテグレート[, integure-to] (n) integrate [Add to Longdo]
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
集積回路[しゅうせきかいろ, shuusekikairo] Integrated Circuit, IC [Add to Longdo]
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller [Add to Longdo]
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network (ISDN) [Add to Longdo]
統合[とうごう, tougou] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Integrate \In"te*grate\, v. t. [imp. & p. p. {Integrated}; p.
   pr. & vb. n. {Integrating}.] [L. integratus, p. p. of
   integrare to make whole, renew: cf. F. int['e]grer. See
   {Integer}, {Entire}.]
   [1913 Webster]
   1. To form into one whole; to make entire; to complete; to
    renew; to restore; to perfect. "That conquest rounded and
    integrated the glorious empire." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       Two distinct substances, the soul and body, go to
       compound and integrate the man.    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To indicate the whole of; to give the sum or total of; as,
    an integrating anemometer, one that indicates or registers
    the entire action of the wind in a given time.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) To subject to the operation of integration; to
    find the integral of.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 integrate
   v 1: make into a whole or make part of a whole; "She
      incorporated his suggestions into her proposal" [syn:
      {integrate}, {incorporate}] [ant: {disintegrate}]
   2: open (a place) to members of all races and ethnic groups;
     "This school is completely desegregated" [syn: {desegregate},
     {integrate}, {mix}] [ant: {segregate}]
   3: become one; become integrated; "The students at this school
     integrate immediately, despite their different backgrounds"
   4: calculate the integral of; calculate by integration [ant:
     {differentiate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top