ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disintegrate

D IH2 S IH1 N T AH0 G R EY2 T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disintegrate-, *disintegrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disintegrate[VI] แตกแยก, See also: แยกสลาย, แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down
disintegrate[VT] ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้แตกแยก, ทำให้สลาย, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,

English-Thai: Nontri Dictionary
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disintegrateการกระจายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't take steroids, do you, because I've heard steroids... can severely disintegrate your... package?ครูไม่กินยาเสตอร์รอยด์ใช่มั้ยคะ เพราะหนูเคยได้ยินว่า เสตอร์รอยด์น่ะ ทำให้น้องหนูหดลง 10 Things I Hate About You (1999)
Lead wouldn't have started to disintegrate till years after.ไม่... พิษตะกั่วไม่ได้เริ่มต้น ที่จะแตกสลาย จนกระทั่งหลายปีหลังจากนั้น The Itch (2008)
"While the terrible monster himself disintegrated and was no more.""จากนั้น อสุรกายยักษ์ก็สลาย และสูญสิ้นไป Inkheart (2008)
And disintegrates them in the process.และทำให้ร่างเหยื่อ ผุสลายเป็นลำดับต่อมา Earthling (2009)
- disintegrated in an instant.จะเป็นผุยผงในพริบตา Watchmen (2009)
Fix it? Look, it has been disintegrated.ซ่อมหรอ มันสลายไปแล้ว Despicable Me (2010)
Now,I scanned for color frequencs on the wall where the bullet would have disintegrated.ตอนนี้ฉันได้ตรวงหาความถี่ของสีบน กำแพงตอนที่กระสุนกระทบแตกได้ The Bones on the Blue Line (2010)
But most of all Michael can't have me until he disintegrates you.แต่โดยส่วนมาก.. .. ไมเคิล ไม่สามารถยอมรับฉัน จนกว่าเค้าจะสิงนายได้ Point of No Return (2010)
Disintegrated him like he wasn't even there.แยกสลายร่างของเขา เหมือนว่าไม่เคยมีเขาอยู่ตรงนั้นเลย The Man from the Other Side (2010)
Welcome to what used to be individuality, seized and disintegrated by cowardly groupthink.ยินดีต้อนรับสู่อะไรก็ตามที่เคยเป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งถูกพรากและทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ด้วยกฏหมู่ของพวกขี้ขลาด Cooperative Calligraphy (2010)
The victim must have inhaled it. Which cause his bones to disintegrate?ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กระดูกของเขา เกิดการสลายตัวงั้นเหรอ Concentrate and Ask Again (2011)
It just disintegrated when you touched it.มันละลายหายไปเมื่อคุณแตะมัน Bombshells (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป
สลาย[V] disintegrate, See also: crumble, break up, break apart, shatter, Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย, Example: ความเชื่อนี้ได้สลายไปเนื่องจากผลการทดลองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai definition: สิ้นสภาพไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สึกหรอ[v.] (seukrø) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted   FR: éroder ; ronger
ยุ่ย[v.] (yui = yūi) EN: become soft (due to overcooking) ; break up ; crumble ; disintegrate ; be softhearted   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISINTEGRATE    D IH2 S IH1 N T AH0 G R EY2 T
DISINTEGRATED    D IH2 S IH1 N T AH0 G R EY2 T AH0 D
DISINTEGRATES    D IH2 S IH1 N T AH0 G R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disintegrate    (v) dˈɪsˈɪntɪgrɛɪt (d i1 s i1 n t i g r ei t)
disintegrated    (v) dˈɪsˈɪntɪgrɛɪtɪd (d i1 s i1 n t i g r ei t i d)
disintegrates    (v) dˈɪsˈɪntɪgrɛɪts (d i1 s i1 n t i g r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disintegrate \Dis*in"te*grate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Disintegrated}; p. pr. & vb. n. {Disintegrating}.] [L. dis-
   + integratus, p. p. of integrare to renew, repair, fr.
   integer entire, whole. See {Integer}.]
   To separate into integrant parts; to reduce to fragments or
   to powder; to break up, or cause to fall to pieces, as a
   rock, by blows of a hammer, frost, rain, and other mechanical
   or atmospheric influences.
   [1913 Webster]
 
      Marlites are not disintegrated by exposure to the
      atmosphere, at least in six years.    --Kirwan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disintegrate \Dis*in"te*grate\, v. i.
   To decompose into integrant parts; as, chalk rapidly
   disintegrates.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disintegrate
   v 1: break into parts or components or lose cohesion or unity;
      "The material disintegrated"; "the group disintegrated
      after the leader died" [ant: {incorporate}, {integrate}]
   2: cause to undergo fission or lose particles
   3: lose a stored charge, magnetic flux, or current; "the
     particles disintegrated during the nuclear fission process"
     [syn: {disintegrate}, {decay}, {decompose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top