Search result for

สลาย

(55 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลาย-, *สลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาย[V] disintegrate, See also: crumble, break up, break apart, shatter, Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย, Example: ความเชื่อนี้ได้สลายไปเนื่องจากผลการทดลองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai definition: สิ้นสภาพไป
สลายตัว[V] decompose, Ant. รวมตัว, Example: คราบสกปรกจะสลายตัวหลุดออกจากเนื้อผ้าภายใน 15 นาทีหลังการแช่, Thai definition: คลายตัวหรือละลายออกจากที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนหายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลาย(สะหฺลาย) ก. สูญสิ้นไป เช่น ฝันสลาย เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น หมอกก็สลายไป, ทำให้สูญสิ้นไป เช่น ใช้ยาสมุนไพรสลายพิษงู, ฉลาย ก็ว่า.
สลายตัวก. เปลี่ยนสภาพ เช่น ยาบางชนิดสลายตัวในน้ำ
สลายตัวอาการที่ฝูงชนซึ่งรวมตัวกันเพื่อประท้วงเป็นต้นแล้วต่อมาได้แยกย้ายกันไป เช่น กลุ่มชนที่มาประท้วงได้สลายตัวไปหมดแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rancidifyสลายตัวให้กลิ่นหืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemolyseสลายเม็ดเลือดแดง, ทำลายเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biodegradable สลายได้ทางชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Photodegradable สลายด้วยแสงได้
คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกสลายได้ในสภาวะที่มี แสงอาทิตย์ เช่น ถุงพลาสติกบางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Degradationสลายตัว,การทำลาย,การเสื่อมสลาย,การแตกสลาย,การสลาย [การแพทย์]
Disintegrationสลายตัว,การแตกตัว [การแพทย์]
decayสลาย, กระบวนการที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีสลายไปเป็นนิวเคลียสอื่นซึ่งอาจเป็นนิวเคลียสกัมมันตรังสีหรือไม่เป็นก็ได้ พร้อมกับให้อนุภาคหรือรังสีออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So whatever you took has probably cleared your system now.อะไรที่คุณได้รับมา.. \ .อาจสลายจากร่างกายคุณแล้ว Adverse Events (2008)
Lead wouldn't have started to disintegrate till years after.ไม่... พิษตะกั่วไม่ได้เริ่มต้น ที่จะแตกสลาย จนกระทั่งหลายปีหลังจากนั้น The Itch (2008)
Camelot is on the verge of collapse.คาเมลอทอาจถึงคราวล่มสลายได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
If there is the slightest doubt about this girl, she must die or the whole kingdom may perish.ถึงแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตามที่นางจะเป็นคนทำ นางก็ต้องตายมิเช่นนั้นอาณาจักรอาจจะต้องล่มสลาย The Mark of Nimueh (2008)
When all four is gone, the nation will fallหากขาดไปเสียทั้งหมด ประเทศชาติจะล่มสลาย Portrait of a Beauty (2008)
The law stands or this Kingdom falls.กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ ไม่เช่นนั้นเราล่มสลาย To Kill the King (2008)
No...the word is she is about to meet her downfall.เปล่า หมายถึง.. มันใกล้จะพบความล่มสลาย.. The Secret of Moonacre (2008)
He broke my heart ...เขาทำฉันใจสลาย.. The Secret of Moonacre (2008)
I think he broke his heart too..และฉันคิดว่าเขาก็ใจสลายด้วยเช่นกัน The Secret of Moonacre (2008)
He took the bait. He's pissing in the wind.เขาติดกับแล้ว เขาสลายไปกับสายลมแล้ว Vantage Point (2008)
Cure anything from a sword in the guts to a broken heart.รักษาทุกแผลจากคมดาบได้ จากไส้พุ่งถึงหัวใจสลาย Outlander (2008)
"While the terrible monster himself disintegrated and was no more.""จากนั้น อสุรกายยักษ์ก็สลาย และสูญสิ้นไป Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สลาย[v.] (salāi) EN: vanish ; be destroyed   FR: s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สลายตัว[v.] (salāitūa) EN: dissolve ; break up ; disperse   
สลายม็อบ[v. exp.] (salāi mǿp) EN: disperse the mob   FR: disperser la foule

English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
autolysis(ออทอส'ลิซิส) n. การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์โดยเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อนั้น. -autolytic adj.
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
dent(n) รอยบุบสลาย,รอยเว้า,แอ่ง,รอยตอก
dent(vt) ทำให้บุบสลาย,ทำให้เป็นรอยเว้า,ทำให้เป็นแอ่ง
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ,การสลายตัว,การแตกสลาย,การสึกกร่อน
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล

German-Thai: Longdo Dictionary
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
Untergang(n) |der, nur Sg.| การล่มสลาย เช่น der Untergang des deutschen Reichs การล่มสลายของอาณาจักรเยอรมนี, der Untergang des Schiffs การล่มของเรือ, See also: S. das Zugrundegehen,
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top