Search result for

ita

(144 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ita-, *ita*. Possible hiragana form: いた
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Italy    [N] ประเทศอิตาลี, Syn. Italia
Italy    [N] อิตาลี, Syn. Italia
Italic    [ADJ] เกี่ยวกับอิตาลีโบราณ
italic [N] ตัวอักษรแบบตัวเอน
italic [ADJ] ที่เอนไปทางขวา (ตัวอักษร)
Italic    [N] ภาษาหนึ่งในตระกูล Indo-European
Italian    [ADJ] เกี่ยวกับอิตาลี
Italian    [N] ชาวอิตาลี
Italian    [N] ภาษาอิตาลี
italicize    [VT] พิมพ์ด้วยตัวเอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
italicติวเอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
itai itaiโรคอีไตอีไต, โรคแพ้พิษของแคดเมียม มีอาการปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย และจะทำให้เสียชีวิตได้เมื่อร่างกายสะสมไว้สูงถึง 50 มิลลิกรัม คำนี้เป็นคำอุทานในภาษาญี่ปุ่น แสดงความเจ็บปวด (ตรงกับโอย โอย ในภาษาไทย) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Italian Diseaseโรคของอิตาเลียน [การแพทย์]
Italian languageภาษาอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italian literatureวรรณกรรมอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italiansชาวอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italyอิตาลี [TU Subject Heading]
Italy, Northernอิตาลี (ภาคเหนือ) [TU Subject Heading]
Italy, Southernอิตาลี (ภาคใต้) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
italian(อิแทล'เยิน) adj. เกี่ยวกับอิตาลี (ประเทศ,ภาษา,ผู้คนและอื่น ๆ) . n. ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี., See also: italianesque adj.
italic(อิแทล'ลิค) adj. เกี่ยวกับแบบหนังสือ ตัวเอียง,เกี่ยวกับอิตาลี. n. หนังสือแบบตัวเอียง,สาขา หนึ่งของภาษาตระกูล Indo-European
italicise(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
italicize(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
italy(อิท'ทะลี) n. อิตาลี., Syn. Italia
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)

English-Thai: Nontri Dictionary
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี
italicize(vt) พิมพ์ตัวเอน,เน้น,ขีดเส้นใต้
italics(n) ตัวเอน
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิตาเลียน    [ADJ] Italian, Example: คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียนแก่บุคคลทั่วไป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health   FR: hygiène [f] ; santé [f]
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITA    AY1 T AH0
ITA    AY1 T IY1 EY1
ITAR    IY1 T AA2 R
ITAMI    IH2 T AA1 M IY0
ITALY    IH1 T AH0 L IY0
ITAMAR    IY1 T AH0 M AA2 R
ITALIC    AY0 T AE1 L IH0 K
ITASCA    AY0 T AE1 S K AH0
ITALIA    IY0 T AE1 L IY0 AH0
ITALIA    IY0 T AE1 L Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Italy    (n) (i1 t @ l ii)
italic    (j) (i1 t a1 l i k)
Italian    (n) (i1 t a1 l i@ n)
italics    (n) (i1 t a1 l i k s)
Italians    (n) (i1 t a1 l i@ n z)
italicize    (v) (i1 t a1 l i s ai z)
italicized    (v) (i1 t a1 l i s ai z d)
italicizes    (v) (i1 t a1 l i s ai z i z)
italicizing    (v) (i1 t a1 l i s ai z i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
遺体[いたい, itai] (n) ศพ
痛い[いたい, itai] (adj) เจ็บ
痛み[いたみ, itami] (n ) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
委託[いたく, itaku] (n) การมอบหมาย
[いただき, itadaki] (n ) ยอด(ส่วนที่อยู่บนสุด) , See also: S. てっぺん, R. 山頂
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)
痛み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n ) ยาแก้ปวด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
至る[いたる, itaru] Thai: ไปถึง
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)
頂く[いただく, itadaku] Thai: รับ(คำถ่อมตนของผู้พูด)
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
傷む[いたむ, itamu] Thai: ช้ำ หรือ ใกล้เน่า English: to hurt
痛む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บปวด English: to hurt
痛む[いたむ, itamu] Thai: รู้สึกเจ็บปวด English: to feel a pain
痛む[いたむ, itamu] Thai: เสีย

German-Thai: Longdo Dictionary
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
Universität(n) |die, pl. Universitäten| มหาวิทยาลัย
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว์
Zeitaufwand(n) |der, nur Sg.| เวลาที่ต้องใช้การทำงานชิ้นหนึ่งๆ ให้สำเร็จ
Gitarre(n) |die, pl. Gitarren| กีตาร์
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

French-Thai: Longdo Dictionary
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意大利[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] Italy; Italian [Add to Longdo]
意大利语[yì dà lì yǔ, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] Italian (language) [Add to Longdo]
斜体[xié tǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧˇ, / ] italics; slanting typeface [Add to Longdo]
斜体字[xié tǐ zì, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] italic letter; slanting typeface [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
エディター[えでいたー, edeita-] editor [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
傷む[いたむ, itamu] -schmerzen [Add to Longdo]
傷める[いためる, itameru] verletzen [Add to Longdo]
委託[いたく, itaku] Auftrag, Kommission [Add to Longdo]
悪戯[いたずら, itazura] -Streich, -Unfug [Add to Longdo]
悪戯[いたずら, itazura] -Streich, -Unfug [Add to Longdo]
悼む[いたむ, itamu] -trauern, betrauern, -klagen, beklagen, jammern [Add to Longdo]
[いた, ita] Holzbrett, Brett [Add to Longdo]
板塀[いたべい, itabei] Bretterzaun [Add to Longdo]
異端[いたん, itan] Ketzerei, Irrlehre [Add to Longdo]
痛い[いたい, itai] schmerzhaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ITA
     Interim Type Approval
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eta
 
 1. Yunan alfabesinin yedinci harfi, ita.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top