ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonität

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonität-, *bonität*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their credit's no good. Gaines has seen to that.Gaines sorgte dafür, dass ihre Bonität schlecht ist. Water, Water Everywhere (1983)
You asked for Al's credit history?Du hast Als Bonität überprüft? Tim 'The Landlord' Taylor (1998)
Thanks to your credit checks, they don't trust me at Cheese World anymore.Dank deiner Bonitätsprüfung traut man mir nicht mehr bei Cheese World. Tim 'The Landlord' Taylor (1998)
-A strip club... a couple of Westside laundromats, a triple-A rated towing company... a funeral parlor.- Ein Strip Club, ... ein paar Wäschereien in der Westside, ein Abschleppdienst mit höchster Bonität, ... ein Bestattungsunternehmen. One Arrest (2002)
- Right here!Meine Bonität ist wahnsinnig gering. Ate the Hamburgers, Wearing the Hats (2004)
No, they're already pre-approved... so it's not gonna take any time at all.Nein, Ihre Bonität haben wir überprüft. Das lässt sich alles ganz schnell abwickeln. The Savages (2007)
What's the guy from Earl's credit rating?Was für ne Bonität hat der Typ von Earls? Believe It or Not, Joe's Walking on Air (2007)
My street cred is low.Meine Bonität hat gelitten. Hellboy II: The Golden Army (2008)
Street cred?- Bonität? Hellboy II: The Golden Army (2008)
If someone can't pass the TU credit report, it means he can't pay off his debt.Wenn aber jemand eine schlechte Bonität hat, dann kann er den Kredit vielleicht nicht mehr zurückzahlen. Dream Home (2010)
They'll still run a credit check, so use a real person's name on the ID.They'II noch laufen eine Bonitätsprüfung, so verwenden Sie eine reale Person der Name auf dem Ausweis. The Next Three Days (2010)
Passports, driver's license, a social security number that'll take a credit check.Ausweise, Führerschein license, eine Sozialversicherungsnummer that'II nehmen eine Bonitätsprüfung. The Next Three Days (2010)
Your score is--Ihre Bonität ist... Magic Mike (2012)
The company has a policy that we cannot issue loans to clients who score below our credit threshold.Laut Firmenpolitik können wir keine Darlehen an Kunden vergeben, deren Bonitätswert unterhalb unserer Grenze liegt. Magic Mike (2012)
But I was able to run a credit check.Aber ich konnte eine Bonitätsprüfung machen. Identity Crisis (2012)
A luxury co-op on the upper West Side ordered a credit check six months ago.Ein Luxus-Wohngebäude an der Upper West Side hat vor sechs Monaten eine Bonitätsprüfung gefordert. Identity Crisis (2012)
Ran a credit check.Ich machte eine Bonitätsprüfung. Bad Code (2012)
Gosh. I wish I were. Wе did cаtch this in time, however.Oh, schön wär's. Wir haben es zwar noch rechtzeitig bemerkt, aber ich schlage vor, Sie nutzen unser kostenloses Sicherheitspaket, das Ihre Bonität bei Diebstahl und Betrug gewährleistet. Identity Thief (2013)
Your credit score's a 240. A 240! (SIGHING)Dein Bonitätsindex liegt bei 240. 240! Identity Thief (2013)
DMV records, birth certificate, credit history.Zulassungsscheine, Geburtsurkunde, Bonitäten. Hope Kills (2013)
No buzzkill credit checks.Keine Bonitätsprüfung, die dich runterzieht. Inherent Vice (2014)
Match social with credit check run in the late '90s for Section 8 housing in Alexandria.Ich habe ihre Sozialversicherungsnummer bei einer Bonitätsprüfung gefunden, für eine Sozialwohnung in Alexandria. After You've Gone (2014)
Craig Keen is an alias, a very good one at that with a credit rating, school and medical records, passports with a long history.Nun, Craig Keen ist ein Deckname. Auch noch ein ziemlich guter, inklusive Bonitätsbewertung, Schulaufzeichnungen und Krankenakte, Pässe mit langer Vorgeschichte... Milton Bobbit (No. 135) (2014)
Okay, I know my credit rating.Okay, ich kenne meine Bonität. Inconceivable (2014)
Before I took your account, I did some credit checks on you.Bevor ich Ihr Angebot angenommen habe, habe ich Ihre Bonität geprüft. Episode #2.4 (2014)
Okay, we won't pass even the credit check.Wir bestehen nicht mal die Bonitätsprüfung. And a Loan for Christmas (2014)
What exactly is the credit rating on this bond?Was ist die Bonitätseinstufung bei den Wertpapieren? The Big Short (2015)
No one on the pole has good credit and they're all cash rich.Von denen hat keine 'ne gute Bonität, aber sie sind alle sehr liquide. The Big Short (2015)
I can't give you his credit scores. You sold him the house.-Ich sage nichts zu seiner Bonität. Starting Over... Again (2015)
They were getting a major offer to buyout their firm, an offer that Cole was against, so I did a credit check on Scott Galloway.Sie bekamen ein tolles Angebot, um ihre Firma zu verkaufen, ein Angebot, das Cole ablehnte, also habe ich Scott Galloways Bonität überprüft. I, Witness (2015)
Pay the minimum corporate tax, build up a credit rating creditworthy business that can launder all kinds of transactions.Sie bezahlen das Minimum an Firmensteuern, bauen eine Bonitätsbeurteilung auf, erfüllen alle Auflagen, um ein fundiertes und kreditwürdiges Geschäft zu gründen, das dazu benutzt werden kann, um alle möglichen Transaktionen - durchzuführen und zu verschleiern. Vanessa Cruz (No. 117) (2015)
Not to mention appraisal, inspection, title, hud-1 form.Dazu kommt das Baugutachten, Abnahme, Notartermin, Bonitätsprüfung. Abattoir (2016)
Credit check, rental history.- Bonitätsangaben, Mietvergangenheit. Gone (2016)
Fine, but I'll have to run a full credit check.Schön, aber ich muss eine volle Bonitätsprüfung durchführen. Dead Weight (2016)
Bank ain't gonna touch you. You ain't got no credit score.Die Bank wird sich mit dir ohne Bonität nicht abgeben. Proof of Concept (2016)
And oh... Oh, soon you will get your FICO score.Und bald bekommst du deine FICO-Bonitätsnote. Crossfire (2016)
She wants to know if we can go to her to write the bail package. I ran a new credit check.Bonitätsprüfung ist durch. Mr. Success (2017)
Lets me run your credit.Für die Bonitätsprüfung. Motherf*ckin' Bar Graphs (2017)
I mean, you will find that I do have bad credit.Ich meine, meine Bonität ist schlecht. Motherf*ckin' Bar Graphs (2017)
And this fucking bill, for like 19 bucks, ends up obliterating my credit.Und diese unbezahlte Rechnung über $ 19 hat mir meine Bonität versaut. Motherf*ckin' Bar Graphs (2017)
And, yes, I may have shit credit because of a bra.Und ja, meine Bonität ist Scheiße wegen eines BHs. Motherf*ckin' Bar Graphs (2017)
At least you know my offer is bona fide.Aber bei uns wissen Sie, dass wir Bonität haben. Go West (1940)
How do we know your offer is bona fide?Woher wissen wir, dass Ihr Angebot auch Bonität hat? Go West (1940)
"Bona Fide Oil Company."Bonität Ölgesellschaft. Go West (1940)
His whole company is bona fide.Die ganze Firma heißt Bonität. Go West (1940)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenertrag { m }; Bonität { f } (Landwirtschaft)crop yield [Add to Longdo]
Kreditwürdigkeit { f }; Bonität { f }creditworthiness [Add to Longdo]
Zahlungsfähigkeit { f }; Bonität { f }; kaufmännische Solidität { f } [ fin. ]financial standing [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top