ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeitaufwand

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeitaufwand-, *zeitaufwand*, zeitaufwan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zeitaufwand มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zeitaufwand*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't be worth all that time - and trouble, though, would it?- Risiko und Zeitaufwand wären zu hoch. A Collection of Eagles (1973)
I know it takes time and work and...Ich weiß, dass es viel Arbeit bedeutet und viel Zeitaufwand benötigt. Elvis (1979)
All this time ...Dieser ZeitaufwandA Private Function (1984)
Pay him for his time.Zahlen wir ihm seinen ZeitaufwandReversal of Fortune (1990)
- Thank you for your time.- Danke für Ihren ZeitaufwandHollow Pursuits (1990)
Total time elapsed, two minutes.Gesamter ZeitaufwandSession 9 (2001)
Of course, our offer must drop to 1 20 to cover our time. -What?Unser Angebot liegt bei 120, um den Zeitaufwand auszugleichen. Neutral Corners (2001)
Thanks, but my time's all I expect to get paid for.Danke, aber ich möchte lediglich für meinen Zeitaufwand bezahlt werden. Passage: Part 1 (2002)
As time commitment goes, this was puny.Der Zeitaufwand war winzig. Love Is All Around: Part 1 (2002)
Perfectly – it's totally time efficient, being a thirty-second commute from my house.Super. Es ist kein großer Zeitaufwand. Ich brauche 30 Sekunden von zu Hause. One's Got Class and the Other One Dyes (2002)
I mean, all that planning, all that time, all that broccoli.Alles umsonst: Die Planung, der Zeitaufwand, der ganze Brokkoli. An Affair to Remember (2003)
I'm not asking you for that.Darum geht es doch nicht! Ich bezahle ja nur den ZeitaufwandOne Nite in Mongkok (2004)
Which means that they broke the code almost instantly, no time at all.Das heißt, dass sie den Code sofort gelöst haben,... ohne jeglichen Zeitaufwand-30- (2008)
We've been very careful in analyzing how long this investigation will take, how much investigator time.Wir haben sehr sorgfältig analysiert wie lange diese Untersuchung dauernd wird, wie viel Zeitaufwand für die Ermittler. Parenting Made Easy (2011)
However, my fee is nonrefundable, just like my time.Allerdings ist meine Gebühr nicht erstattungsfähig. Wie mein ZeitaufwandAmerican Hustle (2013)
Listen, you came over here to help me learn some new stuff, and just because it didn't have a happy ending doesn't mean I shouldn't pay you for your time.Hör zu, du bist hergekommen, um mir dabei zu helfen, ein paar neue Dinge zu lernen... und nur weil es kein "Happy-End" gegeben hat, heißt das nicht, dass ich dich nicht für deinen Zeitaufwand bezahlen sollte. Charlie and the Break-Up Coach (2013)
But just one frock can be so time-consuming.Aber nur ein Kleid bedeutet unglaublich viel ZeitaufwandMurder à la Mode (2013)
And I'm keeping these for my time.Die behalte ich für meinen Zeitaufwand40 Oz. of Furlough (2014)
The dreadful living conditions at Bulthorpe Hospital have come to my attention.Dort herrschen Zustände wie bei Dickens. Ich muss einer Strategie folgen, was Zeitaufwand und Ressourcen angeht. Episode #4.3 (2015)
Okay, but I'm counting this is on the clock.Okay, aber ich berechne das nach Zeitaufwand5:26 (2015)
I'll cover your time off.Und für deinen Zeitaufwand gibt's Kohle. The Trust (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeitaufwand(n) |der, nur Sg.| เวลาที่ต้องใช้การทำงานชิ้นหนึ่งๆ ให้สำเร็จ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitaufwand {m}time exposure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zeitaufwand /tsaitaufvant/ 
   time exposure

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top