ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agitator

AE1 JH AH0 T EY2 T ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitator-, *agitator*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agitatorผู้ปลุกปั่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitatorsเครื่องกวนน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight, any protestor, any instigator or agitator will be made example of!คืนนี้, พวกผู้ประท้วง ผู้ก่อการ หรือผู้ปลุกระดมทั้งหลาย... ...จะถูกจัดการให้เป็นเยี่ยงอย่าง! V for Vendetta (2005)
Νow those damned agitators are out there stirring up trouble.ไอ้พวกชุมนุมนี่ก็เลยมาก่อกวนอยู่ข้างนอกนั่น Resident Evil: Degeneration (2008)
By God, I will gut-shoot the next agitator who further disrespects my courtroom.พระเจ้า ใครป่วนอีกฉันจะยิงไส้แตกเลย ใครที่ยังลบหลู่ห้องพิจารณาคดีของฉัน Episode #1.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agitatorThe agitator is inclined to exaggerate trivial matters.
agitatorThe students were animated by the agitator's appeal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ก่อกวน[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITATOR AE1 JH AH0 T EY2 T ER0
AGITATORS AE1 JH IH0 T EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agitator (n) ˈæʤɪtɛɪtər (a1 jh i t ei t @ r)
agitators (n) ˈæʤɪtɛɪtəz (a1 jh i t ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agitator {m}; Agitatorin {f}agitator [Add to Longdo]
Anstifter {m} | Anstifter {pl}agitator | agitators [Add to Longdo]
agitatorischfomenting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
アジテーター[, ajite-ta-] (n) agitator [Add to Longdo]
扇動家[せんどうか, sendouka] (n) demagogue; agitator [Add to Longdo]
扇動者[せんどうしゃ, sendousha] (n) agitator [Add to Longdo]
労働運動者[ろうどううんどうしゃ, roudouundousha] (n) labor agitator; labour agitator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agitator \Ag"i*ta`tor\, n. [L.]
   1. One who agitates; one who stirs up or excites others; as,
    political reformers and agitators.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Hist.) One of a body of men appointed by the army,
    in Cromwell's time, to look after their interests; --
    called also {adjutators}. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. An implement for shaking or mixing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agitator
   n 1: one who agitates; a political troublemaker [syn:
      {agitator}, {fomenter}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 agitator /aɤ°itatɔr/
  1. activist; agitator
  2. agitator

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top