ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authoritarian

AH0 TH AO2 R AH0 T EH1 R IY0 AH0 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authoritarian-, *authoritarian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authoritarian[N] ผู้ที่เผด็จการ, See also: ผู้ที่ใช้อำนาจเผด็จการ, Syn. tyrant, autocrat, despot
authoritarian[ADJ] เผด็จการ, Syn. dictatorial, absolute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.

English-Thai: Nontri Dictionary
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authoritarian leaderผู้นำแบบอำนาจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authoritarianismลัทธิอำนาจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authoritarianอัตตาธิปไตย [การแพทย์]
Authoritarianismลัทธิอำนาจนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've seen "cuckoo's nest," so don't try any of that soul crushing authoritarian crap on me.ผมเคยดู "คุกคูส์ เนสท์" เพราะงั้นอย่าพยายามใช้ ลูกเล่นจิตวิทยาน่าเบื่อกับผม Sam, Interrupted (2010)
Real authoritarian type.เผด็จการของแท้ Defending Your Life (2011)
Oh, I like it when you get all authoritarian on me.ชอบจังตอนคุณวางอำนาจกับผม Not One Red Cent (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authoritarianHuman rights groups are putting pressure on authoritarian governments.
authoritarianIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอำนาจ[N] authoritarian, See also: autocrat, despot, tyrant, dictator, Example: ลูกน้องกระจอกอย่างเขาต้องเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHORITARIAN    AH0 TH AO2 R AH0 T EH1 R IY0 AH0 N
AUTHORITARIANISM    AH0 TH AO2 R AH0 T EH1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authoritarian    (n) ˈɔːθˌɒrɪtˈɛəʴrɪəʴn (oo1 th o2 r i t e@1 r i@ n)
authoritarians    (n) ˈɔːθˌɒrɪtˈɛəʴrɪəʴnz (oo1 th o2 r i t e@1 r i@ n z)
authoritarianism    (n) ˈɔːθˌɒrɪtˈɛəʴrɪəʴnɪzəm (oo1 th o2 r i t e@1 r i@ n i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
autoritär {adj} | autoritärer | am autoritärstenauthoritarian | more authoritarian | most authoritarian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
権威主義[けんいしゅぎ, ken'ishugi] (n,adj-no) authoritarianism [Add to Longdo]
権威主義政府[けんいしゅぎせいふ, ken'ishugiseifu] (n) authoritarian government [Add to Longdo]
権威的[けんいてき, ken'iteki] (adj-na) authoritarian [Add to Longdo]
権力主義[けんりょくしゅぎ, kenryokushugi] (n) authoritarianism [Add to Longdo]
中央集権[ちゅうおうしゅうけん, chuuoushuuken] (n) centralized authoritarian rule; centralised authoritarian rule; (P) [Add to Longdo]
独裁主義者[どくさいしゅぎしゃ, dokusaishugisha] (n) authoritarian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 authoritarian \authoritarian\ adj.
   1. characteristic of an absolute ruler or absolute rule;
    having absolute sovereignty; -- of governments or rulers;
    as, an authoritarian regime
 
   Syn: autocratic, dictatorial, despotic, tyrannical
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 expecting unquestioning obedience: "he was imperious and
    dictatorial"; "the timid child of authoritarian parents";
    "insufferably overbearing behavior toward the waiter"
 
   Syn: dictatorial, overbearing
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 authoritarian \authoritarian\ n.
   1. 1 behaves like a tyrant.
 
   Syn: dictator
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authoritarian
   adj 1: characteristic of an absolute ruler or absolute rule;
       having absolute sovereignty; "an authoritarian regime";
       "autocratic government"; "despotic rulers"; "a
       dictatorial rule that lasted for the duration of the
       war"; "a tyrannical government" [syn: {authoritarian},
       {autocratic}, {dictatorial}, {despotic}, {tyrannic},
       {tyrannical}]
   2: expecting unquestioning obedience; "the timid child of
     authoritarian parents"; "insufferably overbearing behavior
     toward the waiter" [syn: {authoritarian}, {dictatorial},
     {overbearing}]
   n 1: a person who behaves in a tyrannical manner; "my boss is a
      dictator who makes everyone work overtime" [syn:
      {authoritarian}, {dictator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top