Search result for

geo

(164 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geo-, *geo*
Possible hiragana form: げお
English-Thai: Longdo Dictionary
geography(n) ภูมิศาสตร์
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geo[PRF] ธรณี, See also: พื้นดิน
george[SL] ร่วมเพศ, See also: ร่วมประเวณี
geodesy[N] การศึกษาเกี่ยวกับขนาด รูปร่างและพื้นผิวโลก
geology[N] ธรณีวิทยา, Syn. geography
geodesic[ADJ] เกี่ยวกับขนาด รูปร่างและพื้นผิวของโลก
geometry[N] เรขาคณิต
geography[N] ภูมิศาสตร์, Syn. geology, earth science
geologist[N] นักธรณีวิทยา
geotropic[ADJ] เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชเกี่ยวกับแรงดึงดูดโลก (ทางพฤษศาสตร์)
geocentric[ADJ] ซึ่งวัดจากจุดศูนย์กลางของโลก, See also: ซึ่งมีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง, Syn. geocentrical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geo-Pref. "ธรณี","พื้นดิน"
geocentricadj. เกี่ยวกับศูนย์กลางพื้นโลก
geode(จีโอด) n. โพรงของผลึก,โพรงผลึกใส,, See also: geodic adj.
geodesy(จีออด'ดิซี) n. ความโค้ง-รูปร่างและขนาดของโลก., See also: geodesist n. geodesic adj., Syn. geodetics
geographer(จีออก'กระเฟอะ) n. นักภูมิศาสตร์
geographical(จีโอแกรฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
geographical mile() n. ระยะทางที่เท่ากับ6080 ฟุต
geography(จีออก'กระฟี) n. ภูมิศาสตร์
geoid(จี'ออยดฺ) n. ผิวหน้าที่บรรจบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ย,รูปโลกตามผิวหน้าดังกล่าว
geologist(จีออล'โลจิสทฺ) n. นักธรณีวิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
geographer(n) นักภูมิศาสตร์
geographic(adj) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์,ในทางภูมิศาสตร์,ตามภูมิศาสตร์
geographical(adj) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์,ในทางภูมิศาสตร์,ตามภูมิศาสตร์
geography(n) ภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศ,ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
geologist(n) นักธรณีวิทยา
geology(n) ธรณีวิทยา
geometric(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometrical(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
GEO (geostationary orbit)จีอีโอ (วงโคจรค้างฟ้า) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
geoanticline; geanticlineธรณีโค้งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geobotanical prospectingการสำรวจธรณีพฤกษศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geobotanyธรณีพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
geochemical exploration; geochemical prospectingการสำรวจโดยธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geochemical faciesชุดลักษณ์ธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geochemical prospecting; geochemical explorationการสำรวจโดยธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geochemistryธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geochronologic unitหน่วยธรณีกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geochronologyธรณีกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geo-Informaticsระบบภูมิสารสนเทศ, ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมากขึ้น สำหรับ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และติดตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่  การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS - Global Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS - Geographic  information Systems ) [Assistive Technology]
Geo-spatialการรวมกันของซอฟต์แวร์และวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับชุดข้อมูลทางภาคพื้นดินหรือทางภูมิศาสตร์
เป็นคำที่ใช้อธิบายรวมกันของซอฟต์แวร์และวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับชุดข้อมูลทางภาคพื้นดินหรือทางภูมิศาสตร์ มักจะใช้ร่วมกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และศาสตร์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์และโลก (Geomatics) ได้แก่ (1) เรื่องของแรงโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและระบบโคออร์ดิเนต ที่อ้างอิงบนผิว (Geodesy) (2) วิศวกรรมสำรวจ เทคนิคการทำพิกัด รวมไปถึงเรื่องของรูปทรง (Geometry) (3) การทำแผนที่ (4) การระบุตำแหน่งพิกัด รวมไปถึง GPS (Global positioning system) (5) การนำทาง (Navigation) (6) การรับรู้ระยะไกล (Remote sensing) เช่น การใช้สัญญาณวิทยุ การวัดสนามโน้มถ่วง การวัดด้วยคลื่นเสียง (7) ภูมิสารสนเทศ หรือ GIS (Geographic Information System) [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Geochemistryธรณีเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geodatabasesฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Geodesyยีออเดซี [TU Subject Heading]
geodimetergeodimeter, มาตรวัดระยะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Geographic Information Systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลแผนที่แบบต่างได้อย่างแม่นยำ มีประโยชน์ในการ จัดทำ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมกับการแสดงผลข้อมูลชนิดอื่นๆ ที่ต้องอิงพื้นที่ อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ [Assistive Technology]
Geographic Infomation Systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Infomation System (GIS)หมายถึง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถเก็บรวบรวมและประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ สถานที่สำคัญ ลักษณะประชากรหรือข้อมูลจราจร เข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data)บนแผนที่ทางภูมิศาสตร์

[ที่มา: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อประกอบการจัดทำกรอบนโยบาย ICT2020] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
geoinformation (n) ภูมิสารสนเทศ
geosocial (n ) ภูมิสังคม หมายถึง ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Georgie?จอร์จ Funny Games (2007)
- George.- จอร์จ.. Peleliu Landing (2010)
Hey, George.- วิล The Art of Getting By (2011)
George.จอร์จ Run (2012)
By George, I think she's got it.โอ้จอร์จ ฉันคิดว่าเธอทำได้แล้ว New Haven Can Wait (2008)
Well, I know you're not a geography whiz,โอเค.. ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่เด็กNerd New Haven Can Wait (2008)
George Sand. I did not want to know that.จอร์จ แซนด์/ ฉันไม่อยากจะรู้! New Haven Can Wait (2008)
With some guy named George?กับคนชื่อ จอร์จ New Haven Can Wait (2008)
A hot girl named George. She dressed like a maสาวฮอท ชื่อ จอร์จ.แต่งตัวเหมือนผู้ชาย New Haven Can Wait (2008)
Try George Sand.ลอง จอร์จ แซนด์ ดีกว่า New Haven Can Wait (2008)
My answer was George Sand.คำตอบของดิฉัน คือ จอร์จ แซน! . New Haven Can Wait (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geoAfter dinner, George's dad took him aside.
geoA man named George was staying at a hotel.
geoA map helps us study geography.
geoBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
geoCan you give me a geological explanation of lava?
geoDiane is your half sister too, George.
geoDo you know where George bought his tennis racket?
geoFred and George took turns with the driving.
geoGeometry, about which I know nothing, seems a very dull subject.
geoGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
geoGeorge accompanied me home or to my home.
geoGeorge began to climb all unawares.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิศาสตร์[N] geography
ภูมิวิทยา[N] geology, Syn. ธรณีวิทยา, วิชาภูมิวิทยา, Example: วิชาแร่เป็นแขนงหนึ่งของภูมิวิทยา, Thai definition: วิชาว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง และสภาพของโลก
ภูมิศาสตร์[N] geography, Syn. วิชาภูมิศาสตร์, Example: พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีส่วนสร้างเสริมระเบียบวินัยให้แก่คนญี่ปุ่นมาก่อน, Thai definition: วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏในดินแดนต่างๆ ของโลก
เรขาคณิต[N] geometry, Example: เขาแบ่งผิวโลกโดยใช้ระบบพิกัดทางเรขาคณิต, Thai definition: คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการจำแนกประเภท สมบัติ และโครงสร้างของเซตของจุดที่เรียงกันอย่างมีระเบียบตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เส้นตรง วงกลม รูปสามเหลี่ยม ระนาบ รูปกรวย, Notes: (คณิตศาสตร์)
ภูมิรัฐศาสตร์[N] geopolitics, Example: คนที่เรียนคณะรัฐศาสตร์จะต้องเรียนวิชาภูมิรัฐศาสตร์ด้วย, Thai definition: วิชาในหมวดสังคมศาสตร์สาขาหนึ่ง มีลักษณะคล้ายวิชาภูมิศาสตร์การเมือง แต่เน้นหนักไปทางการเมือง
ภูมิศาสตร์กายภาพ[N] physical geography, See also: geophysics, Example: วิชาภูมิศาสตร์แบ่งเป็นหลายแขนง เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์การเกษตร ภูมิศาสตร์การเมือง, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่แวดล้อมตัวมนุษย์
ภูมิศาสตร์การเมือง[N] political geography, See also: geopolitics, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของรัฐต่างๆ ในโลก
ใต้พิภพ[N] geothermal, Syn. ใต้ดิน, Example: พวกเราช่วยกันทำความสะอาดภาชนะดินเผา หรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ที่นักโบราณคดีขุดพบจากใต้พิภพ, Thai definition: ต่ำกว่าระดับพื้นดิน
ธรณีวิทยา[N] geology, Example: ตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิมีหน่วยหินจำนวนมากและมีธรณีวิทยาสลับซับซ้อน, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง และสภาพของโลก
หลักฐานทางธรณีวิทยา[N] geological evidence, Example: การค้นพบแร่ธาตุเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem   FR: problème de géométrie [m]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ฌอร์จ ซองด์[n. prop.] (Chøj Søngt, Chøt Søng) EN: George Sand   FR: George Sand

CMU English Pronouncing Dictionary
GEO    JH IY1 OW0
GEON    JH IY1 AA0 N
GEOID    JH IY1 OY0 D
GEORG    G EY1 AO0 R G
GEOFF    JH EH1 F
GEORGE    JH AO1 R JH
GEORGI    JH IY0 AA1 R JH IY0
GEOTEK    G IY1 OW0 T EH2 K
GEORGY    JH AO1 R JH IY0
GEOLOGY    JH IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geo-    (j) - (jh i@2 u -)
Geoff    (n) (jh e1 f)
Georgi    (n) (g i oo1 g ii)
George    (n) (jh oo1 jh)
Georges    (n) (jh oo1 jh i z)
Georgia    (n) (jh oo1 jh @)
Georgie    (n) (jh oo1 jh ii)
geology    (n) (jh i1 o1 l @ jh ii)
Geoffrey    (n) (jh e1 f r ii)
Georgian    (j) (jh oo1 jh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geo-Informationssystem {n} (GIS)geographical information system (GIS) [Add to Longdo]
Geodäsie {f}geodesy [Add to Longdo]
Geodät {m}; Geodätin {f}geodesist [Add to Longdo]
Geodreieck {n}set square [Add to Longdo]
Geograf {m}; Geograph {m} [alt] | Geografen {pl}; Geographen {pl}geographer | geographers [Add to Longdo]
Geografie {f}; Geographie {f} [alt]; Erdkunde {f}geography [Add to Longdo]
Geologe {m}; Geologin {pl} | Geologen {pl}geologist | geologists [Add to Longdo]
Geologie {f}geology [Add to Longdo]
Geometer {m}surveyor; geometrician [Add to Longdo]
Geometrie {f} [math.] | ebene Geometrie {f}geometry | plane geometry [Add to Longdo]
Geophysik {f}geophysics [Add to Longdo]
Geopolitik {f}geopolitics [Add to Longdo]
geodätisch {adj}geodesic; geodetic [Add to Longdo]
geodätischgeodetical [Add to Longdo]
geografisch; geographisch {adj}geographic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
アメリカ緋鳥[アメリカひどり;アメリカヒドリ, amerika hidori ; amerikahidori] (n) (uk) American wigeon (Anas americana) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佐治亚[Zuǒ zhì yà, ㄗㄨㄛˇ ㄓˋ ㄧㄚˋ, / ] Georgia [Add to Longdo]
佐治亚州[Zuǒ zhì yà zhōu, ㄗㄨㄛˇ ㄓˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Georgia (US state) [Add to Longdo]
杰弗里乔叟[Jié fú lǐ Qiáo sǒu, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄠˊ ㄙㄡˇ, / ] Geoffrey Chaucer (English author) [Add to Longdo]
乔治[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ, / ] George (name) [Add to Longdo]
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
乔治・华盛顿[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Hua2 sheng4 dun4, / ] George Washington (1732-1799), first US president [Add to Longdo]
乔治一世[Qiáo zhì Yī shì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧ ㄕˋ, / ] George I of Great Brittain [Add to Longdo]
乔治亚[Qiáo zhì yà, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧㄚˋ, / ] Georgia [Add to Longdo]
乔治城[Qiáo zhì chéng, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ, / ] Georgetown; (the spelling 喬治敦|乔治敦 is more common) [Add to Longdo]
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータージオグラフィックス[こんぴゅーたーじおぐらふぃっくす, konpyu-ta-jiogurafikkusu] computer geographics [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]
地理的[ちりてき, chiriteki] geographic [Add to Longdo]
ジオシティーズ[じおしていーず, jioshitei-zu] GeoCities [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地理[ちり, chiri] Geographie [Add to Longdo]
幾何学[きかがく, kikagaku] Geometrie [Add to Longdo]
整う[ととのう, totonou] geordnet_sein, vorbereitet_sein [Add to Longdo]
[けい, kei] GEOGRAPHISCHE_LAENGE, VERLAUF [Add to Longdo]
風土[ふうど, fuudo] geographische Eigenart, Klima [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top