ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geodesy

JH IY0 AA1 D AH0 S IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geodesy-, *geodesy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geodesy[N] การศึกษาเกี่ยวกับขนาด รูปร่างและพื้นผิวโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geodesy(จีออด'ดิซี) n. ความโค้ง-รูปร่างและขนาดของโลก., See also: geodesist n. geodesic adj., Syn. geodetics

English-Thai: Nontri Dictionary
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geodesyภูมิมาตรศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geodesyยีออเดซี [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEODESY    JH IY0 AA1 D AH0 S IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大地测量学[dà dì cè liàng xué, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] geodesy [Add to Longdo]
测地线量学[cè dì xiàn liàng xué, ㄘㄜˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, 线 / ] geodesy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
測地学[そくちがく, sokuchigaku] (n) geodesy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geodesy \Ge*od"e*sy\, n. [Gr. ?; ge`a, gh^, the earth + ? to
   divide: cf. F. g['e]od['e]sie.] (Math.)
   That branch of applied mathematics which determines, by means
   of observations and measurements, the figures and areas of
   large portions of the earth's surface, or the general figure
   and dimenshions of the earth; or that branch of surveying in
   which the curvature of the earth is taken into account, as in
   the surveys of States, or of long lines of coast. Geodetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geodesy
   n 1: the branch of geology that studies the shape of the earth
      and the determination of the exact position of geographical
      points

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top