Search result for

geometry

(51 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geometry-, *geometry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geometry[N] เรขาคณิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geometry(จีออม'เมที) n. เรขาคณิต
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)

English-Thai: Nontri Dictionary
geometry(n) เรขาคณิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geometryเรขาคณิต [TU Subject Heading]
Geometryรูปร่าง, [การแพทย์]
Geometry in architectureเรขาคณิตในสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Geometry, Analyticเรขาคณิตวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Geometry, Descriptiveเรขาคณิตเชิงพรรณา [TU Subject Heading]
Geometry, Projectiveเรขาคณิตเชิงภาพฉาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
High school geometry teacher.ครูสอนเรขาคณิต ม.ปลาย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Not much call for a geometry teacher to wear an armani suit.มันไม่มากไปสำหรับ ครูสอนคณิตที่ใส่สูท Armani หรอก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I have to finish my geometry.ฉันต้องทำเรขาคณิต Look What He Dug Up This Time (2009)
Philosophers who said the study of nature's harmony can be found... in astronomy, geometry, mathematics... and music.นักปรัชญาเขาบอกว่า เสียงประสานเนี่ย เราพบได้ในธรรมชาติ ในดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล้วก็ดนตรี Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
[Brennan] A little circumcircular geometry.และเส้นรอบวง คือ The Proof in the Pudding (2010)
Geometry and harmonic vibrations--เรขาคณิตและการสั่นสะเทือนแบบฮาร์มอนิค... The Man from the Other Side (2010)
Shouldn't you be studying geometry?นายไม่ไปเรียนเรขาคณิตเหรอ Never Been Kissed (2010)
let me tutor you in geometry while you pick up garbage by the highway.ในระหว่างที่พวกเรา ออกไปเก็บขยะกัน. Never Been Kissed (2010)
Geometry's easy, yo.เรขาคณิตง่ายจะตาย. Never Been Kissed (2010)
Give me six weeks, if you don't ace your geometry midterm,ให้โอกาสชั้น 6 อาทิตย์ ถ้านายไม่ ace เรขาคณิตตอนสอบกลางภาค Never Been Kissed (2010)
This dizzying geometry might also be divine geometry, a unified math that created you, me, the sun, the stars, everything in the known universe.ถ้าพวกเขาทำอยู่ ทฤษฎีที่เรียบง่ายเป็น พิเศษของทุกสิ่ง ในที่สุดก็สามารถเสนอพิมพ์ เขียวของจักรวาลทั้งหมด Is There a Creator? (2010)
It's much more satisfying to me that this bit of geometry could have come into existence than to imagine some complicated creator with some sort of personality and complex structure brought this simple thing into existence.สร้างด้วยใจอันศักดิ์ สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังมัน น่าขันก็คือ ว่าคนที่สละเราเพื่อ ให้ใกล้เคียงกับผู้สร้าง Is There a Creator? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geometryGeometry, about which I know nothing, seems a very dull subject.
geometryHe is well versed in geometry.
geometryThe bright boy comprehended the concept of geometry.
geometryThe Greeks made theoretical models of geometry.
geometryThis chapter will focus on the concepts of geometry.
geometryWe're having an examination in geometry tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรขาคณิต[N] geometry, Example: เขาแบ่งผิวโลกโดยใช้ระบบพิกัดทางเรขาคณิต, Thai definition: คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการจำแนกประเภท สมบัติ และโครงสร้างของเซตของจุดที่เรียงกันอย่างมีระเบียบตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เส้นตรง วงกลม รูปสามเหลี่ยม ระนาบ รูปกรวย, Notes: (คณิตศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรขาคณิต[n.] (rēkhākhanit) EN: geometry   FR: géométrie [f]
เรขาคณิตบริสุทธิ์[n. exp.] (rēkhākhanit børisut) EN: pure geometry   
เรขาคณิตวิเคราะห์[n. exp.] (rēkhākhanit wikhrǿ) EN: analytic geometry   FR: géométrie analytique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOMETRY    JH IY0 AA1 M AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geometry    (n) (jh i1 o1 m @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geometrie {f} [math.] | ebene Geometrie {f}geometry | plane geometry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジオメトリー[, jiometori-] (n) geometry [Add to Longdo]
ユークリッド幾何学[ユークリッドきかがく, yu-kuriddo kikagaku] (n) Euclidean geometry [Add to Longdo]
リーマン幾何学[リーマンきかがく, ri-man kikagaku] (n) Riemannian geometry [Add to Longdo]
画法幾何学[がほうきかがく, gahoukikagaku] (n) descriptive geometry [Add to Longdo]
解析幾何学[かいせききかがく, kaisekikikagaku] (n) analytical geometry [Add to Longdo]
幾何[きか, kika] (n) geometry; (P) [Add to Longdo]
幾何学[きかがく, kikagaku] (n) geometry; (P) [Add to Longdo]
球面幾何学[きゅうめんきかがく, kyuumenkikagaku] (n) spherical geometry [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎスプライン, keijouteigi supurain] (n) {comp} geometry spline [Add to Longdo]
座標幾何学[ざひょうきかがく, zahyoukikagaku] (n) {math} (See 解析幾何学) coordinate geometry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
几何[jǐ hé, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] geometry, #11,638 [Add to Longdo]
几何学[jǐ hé xué, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] geometry, #60,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形状定義スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geometry \Ge*om"e*try\, n.; pl. {Geometries}[F. g['e]om['e]trie,
   L. geometria, fr. Gr. ?, fr. ? to measure land; ge`a, gh^,
   the earth + ? to measure. So called because one of its
   earliest and most important applications was to the
   measurement of the earth's surface. See {Geometer}.]
   1. That branch of mathematics which investigates the
    relations, properties, and measurement of solids,
    surfaces, lines, and angles; the science which treats of
    the properties and relations of magnitudes; the science of
    the relations of space.
    [1913 Webster]
 
   2. A treatise on this science.
    [1913 Webster]
 
   {Analytical geometry}, or {Co["o]rdinate geometry}, that
    branch of mathematical analysis which has for its object
    the analytical investigation of the relations and
    properties of geometrical magnitudes.
 
   {Descriptive geometry}, that part of geometry which treats of
    the graphic solution of all problems involving three
    dimensions.
 
   {Elementary geometry}, that part of geometry which treats of
    the simple properties of straight lines, circles, plane
    surface, solids bounded by plane surfaces, the sphere, the
    cylinder, and the right cone.
 
   {Higher geometry}, that pert of geometry which treats of
    those properties of straight lines, circles, etc., which
    are less simple in their relations, and of curves and
    surfaces of the second and higher degrees.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mathematics \Math`e*mat"ics\, n. [F. math['e]matiques, pl., L.
   mathematica, sing., Gr. ? (sc. ?) science. See {Mathematic},
   and {-ics}.]
   That science, or class of sciences, which treats of the exact
   relations existing between quantities or magnitudes, and of
   the methods by which, in accordance with these relations,
   quantities sought are deducible from other quantities known
   or supposed; the science of spatial and quantitative
   relations.
   [1913 Webster]
 
   Note: Mathematics embraces three departments, namely: 1.
      {Arithmetic}. 2. {Geometry}, including {Trigonometry}
      and {Conic Sections}. 3. {Analysis}, in which letters
      are used, including {Algebra}, {Analytical Geometry},
      and {Calculus}. Each of these divisions is divided into
      pure or abstract, which considers magnitude or quantity
      abstractly, without relation to matter; and mixed or
      applied, which treats of magnitude as subsisting in
      material bodies, and is consequently interwoven with
      physical considerations.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geometry
   n 1: the pure mathematics of points and lines and curves and
      surfaces

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top