ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整う

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整う-, *整う*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared

Japanese-English: EDICT Dictionary
整う(P);調う[ととのう, totonou] (v5u,vi) to be prepared; to be in order; to be put in order; to be arranged; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I will see to it that everything is ready for your departure.あなたの出発の準備がすべて整うよう取り計らいます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
present arms! at ease. captain, sergeant.[JA] 今、セーブル掃射砲を積み込んでいる ヒートスキンの準備が整うだろう Transformers (2007)
And that's to help you sleep.[JA] 手術の準備が整うまで よく寝られるように Room (2015)
How soon until you're ready?[JA] あなたは準備が整うまでどれぐらいですか? 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Your mother is interred... at the Cedar Heights Funeral Home until arrangements can be made.[JA] 準備が整うまで安置されます The Bridges of Madison County (1995)
He'll be ready for insertion in seven hours.[JA] 彼の準備が整うまで 後、7時間よ Set-Up (2013)
And whoever took her kept her locked away... till he was good and ready... and then he killed her.[JA] そして監禁した 仕事の準備が整うのを待って... そして殺した Beasts of Prey (2015)
I thought it was arranged.[JA] 準備が整うまで? The Bridges of Madison County (1995)
Mm-hm. So it would be pointless to wait until things were normal.[JA] 準備が整うまで 何もしないで待つのか? 3.0 (2012)
Is the probe going to be ready on time?[JA] 時間通りに 準備は整うのか? The Martian (2015)
Until we're ready, this remains confidential.[JA] 準備が整うまで この件はすべて 内密にする Episode #1.2 (2013)
Until we're ready all of this remains confidential.[JA] 準備が整うまで この件はすべて 内密にする Episode #1.1 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
整う[ととのう, totonou] geordnet_sein, vorbereitet_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top