Search result for

-mound-

(32 entries)
(0.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mound, *mound*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mound[N] เนิน, See also: โคก, กองดิน, เนินดิน, Syn. hillock, hummock, Ant. dip, valley
mound[N] (กองสิ่งของ) กองใหญ่, See also: กองพะเนิน, Syn. pile, heap
mound[N] จุดขว้าง (กีฬาเบสบอล), Syn. pitcher's mound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mound(เมาน์ดฺ) n.,vt. (ทำ) เนิน,เนินดิน,กองดิน,เหนือหลุมฝังศพ,กองสิ่งของ., Syn. pile,hill,heap

English-Thai: Nontri Dictionary
mound(n) กองหิน,เนิน,กองดิน,โคก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a wooden hatch under a mound of dirt, please. please.มีประตูลับที่ทำด้วยไม้อยู่ใต้เนินดินนั่น ได้โปรด, ได้โปรด... 24: Redemption (2008)
- On the mound for Atlanta-- บนเนินดินแห่งสงครามแอดแลนต้า Nights in Rodanthe (2008)
You ID them, and then together, you and I put a bag over their heads we tie them up, drive them way out into the desert, strip them naked then bury them up to their necks in a huge mound of fire ants.แกไปล่อพวกมัน และจากนั้นพร้อมกัน พ่อกับแกจะเอาถุงคลุมหัวพวกมัน เราชกพวกมันให้น่วม Peekaboo (2009)
On the mound is Ueda High's Jinnouchi.ที่จุดขว้างคือ จินโนวชิแห่งมัธยมอูเอดะครับ Summer Wars (2009)
After a grueling 15 overtime innings, the mound is swarmed with victorious players!หลังจาก 15 อินนิ่งที่สาหัสในช่วงต่อเวลา ตอนนี้ที่จุดขว้างเต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชนะครับ Summer Wars (2009)
But the two women were buried under mounds of trash. Why?แต่ผู้หญิง 2 คน ถูกฝังใต้เนินขยะ ทำไม Exit Wounds (2010)
Mound?ลงเนิน ? Yougashiten koandoru (2011)
Horse omen mound. To exceed to patronize.คาถาน่าหวาดกลัวสุดเท่ห์ Spellbound (2011)
Horse omen mound terrible magic handsome. Hereto to end.ทุกคนดูท่าทางสนุกกันนะครับ Spellbound (2011)
Is horse omen mound Mister.ใช่ ผมเองมาโจกู Spellbound (2011)
To. Is horse omen mound Mister.คือว่า ที่บ้านฉันไม่มีของกินเลยค่ะ Spellbound (2011)
That. Omen mound Mister.โห ดูเด็กน้อยนี่สิ Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moundFive pitchers are to take the mound in rotation.
moundIt is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).
moundThe Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงเนิน[N] mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
โคก[N] mound, See also: knoll, hillock, hummock, hammock, Syn. เนิน, Example: ชาวนาปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้โคก, Count unit: โคก, Thai definition: ที่ดินที่นูนสูงขึ้น
กรัง[N] mound, See also: knoll, Syn. เนิน, Ant. ราบ, Example: เราเดินขึ้นกรังจนหมดแรงไปตามๆ กัน
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUND    M AW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mound    (n) (m au1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土堆[tǔ duī, ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ, ] mound [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] mound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\, v. t. [imp. & p. p. {Mounded}; p. pr. & vb. n.
   {Mounding}.]
   To fortify or inclose with a mound.
   [1913 Webster] moundbird

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\ (mound), n. [F. monde the world, L. mundus. See
   {Mundane}.]
   A ball or globe forming part of the regalia of an emperor or
   other sovereign. It is encircled with bands, enriched with
   precious stones, and surmounted with a cross; -- called also
   {globe}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\, n. [OE. mound, mund, protection, AS. mund
   protection, hand; akin to OHG. munt, Icel. mund hand, and
   prob. to L. manus. See {Manual}.]
   An artificial hill or elevation of earth; a raised bank; an
   embarkment thrown up for defense; a bulwark; a rampart; also,
   a natural elevation appearing as if thrown up artificially; a
   regular and isolated hill, hillock, or knoll.
   [1913 Webster]
 
      To thrid the thickets or to leap the mounds. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Mound bird}. (Zool.) See {moundbird} in the vocabulary.
 
   {Mound builders} (Ethnol.), the tribe, or tribes, of North
    American aborigines who built, in former times, extensive
    mounds of earth, esp. in the valleys of the Mississippi
    and Ohio Rivers. Formerly they were supposed to have
    preceded the Indians, but later investigations go to show
    that they were, in general, identical with the tribes that
    occupied the country when discovered by Europeans.
 
   {Mound maker} (Zool.), any one of the {megapodes}. See also
    {moundbird} in the vocabulary.
 
   {Shell mound}, a mound of refuse shells, collected by
    aborigines who subsisted largely on shellfish. See
    {Midden}, and {Kitchen middens}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mound
   n 1: (baseball) the slight elevation on which the pitcher stands
      [syn: {mound}, {hill}, {pitcher's mound}]
   2: a small natural hill [syn: {knoll}, {mound}, {hillock},
     {hummock}, {hammock}]
   3: a collection of objects laid on top of each other [syn:
     {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
     {cumulus}]
   4: structure consisting of an artificial heap or bank usually of
     earth or stones; "they built small mounds to hide behind"
     [syn: {mound}, {hill}]
   5: the position on a baseball team of the player who throws the
     ball for a batter to try to hit; "he has played every
     position except pitcher"; "they have a southpaw on the mound"
     [syn: {pitcher}, {mound}]
   v 1: form into a rounded elevation; "mound earth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top