ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hummock

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hummock-, *hummock*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hummock(ฮัม'มอค) n. ที่ดินลักษณะคลื่น,เนินกลม,ที่สูงเนินน้ำแข็ง., See also: hummocky adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hummock(n) เนิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hummock    (n) hˈʌmək (h uh1 m @ k)
hummocks    (n) hˈʌməks (h uh1 m @ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eishügel {m} | Eishügel {pl}hummock | hummocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円丘[えんきゅう, enkyuu] (n) knoll; hummock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hummock \Hum"mock\, n. [Prob. a dim. of hump. See {Hump}.]
   1. A rounded knoll or hillock; a rise of ground of no great
    extent, above a level surface.
    [1913 Webster]
 
   2. A ridge or pile of ice on an ice field.
    [1913 Webster]
 
   3. Timbered land. See {Hammock}. [Southern U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hummock
   n 1: a small natural hill [syn: {knoll}, {mound}, {hillock},
      {hummock}, {hammock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top