ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

山冈

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -山冈-, *山冈*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山冈[shān gāng, ㄕㄢ ㄍㄤ, / ] mound; small hill, #79,426 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The eldest son of Yamaoka Daigo, the leader of the Tenryu Gang, the 22-year-old Yamaoka Ryuichiro, was attacked last night at around 11:40... in the Higashi district of Fukuoka city.[CN] 山冈大悟的长子, 天龙会头目, 现年22岁的山冈龙一郎 于昨晚11时40分 Totsugeki! Hakata Gurentai (1978)
Police are looking for two suspects in the murder of Yamaoka Ryuichiro.[CN] 在山冈龙一郎谋杀案发生后, 警察正追捕两名嫌疑犯: Totsugeki! Hakata Gurentai (1978)
Yamaoka, the builder.[CN] 工程事务部的山冈 A Gentle Breeze in the Village (2007)
Sang-gon will like it.[CN] 山冈会不满 Friend (2001)
Gang leader Yamaoka told journalists who inquired about his son's death:[CN] 黑帮首领山冈向前来询问儿子死因 的记者透露: Totsugeki! Hakata Gurentai (1978)
Among the men who have taken refuge in a kindergarten are... the two suspects in the recent murder of Yamaoka Ryuichiro...[CN] 谋杀山冈龙一郎的两位嫌疑犯 现在也在幼儿园里... Totsugeki! Hakata Gurentai (1978)
Since Sang-gon has a lot of cash he's linked with powerful people.[CN] 山冈有钱,靠附有权势的人 Friend (2001)
Yazawa Masaaki, suspect in the murder of Yamaoka Ryuichiro... has hijacked a kindergarten bus and is heading towards Higashi Park.[CN] 杀死山冈龙一郎的嫌疑犯矢泽政明... 劫持了一辆幼儿园校车 正前往北部区公园 Totsugeki! Hakata Gurentai (1978)
I'm working for Sang-gon's gang.[CN] 我便效力山冈一帮 Friend (2001)
When the police arrived, Yamaoka had already bled to death.[CN] 当警方前往山冈遇袭现场时, 山冈已经身亡 Totsugeki! Hakata Gurentai (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top