ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hammock

HH AE1 M AH0 K   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hammock-, *hammock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammock[N] เปลญวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hammock(แฮม'มัค) n. เปลญวน

English-Thai: Nontri Dictionary
hammock(n) เปลญวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hammock (n) เปล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still zoned out on the hammock?ยังนอนเอ้อระเหยบนเปลหรอ? Dark Harbor (1998)
I think you might've left one of these by the hammock.ฉันคิดว่าเธอคงจะลืมนี่ไว้ที่เปล Dark Harbor (1998)
20 bucks a night, hammock on the back deck.คิดคืนละ20เหรียญ มีเปลญวณหลังบ้าน Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Right now, I wouldn't mind swinging in a hammock for the next ten or 20 years.ตอนนี้, คงไม่เป็นไรถ้าจะนอนในเปล ในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า Manhunt (2006)
We can make rope out of this hammock.เราจะทำเชือกไต่ลงไปได้ Interference (2007)
This hammock's shorter than the last one.เปลญวนนี้สั้นกว่าอันที่แล้วอีก Photo Finish (2007)
Otherwise, he's at hedonism in a banana hammock and a trucker cap.รึไม่ก็อาจกำลังมีความสุข อยู่บนเปลญวน กับหมวกใบเก่ง Heaven and Hell (2008)
Mr. Hammock's covering my class until after recess, and that's less than 30 minutes.มิสเตอร์แฮมมอคสอนแทนชั้นจนกว่าจะถึงช่วงหยุดพัก แล้วนั้นก็เหลือเวลาไม่ถึง30นาที Pilot (2009)
- I don't think it was a whole two days. - Or the hammock over here.ผมว่าไม่ใช่สองวัน-หรือเปลญวนนี่ 17 Again (2009)
You're never gonna find an original, undamaged print of "Les enfants du paradis" by swinging in the hammock, sipping ice drinks.คุณคงไม่เคยเห็นผลงานพิมพ์ต้นฉบับ และไม่มีความเสียหายใดๆ หนังสือ "เด็กแห่งสรวงสวรรค์" เขียนโดยคณะเปลญวน ผู้กำลังจิบน้ำแข็ง Slight of Hand (2010)
Make love in a hammock.ร่วมรักในเปลญวน The Boost Job (2010)
Mr. Plastic Man has hammocks between underpants' man chop...มิสเตอร์พลาสติกแกว่งไปมา ระหว่างกางเกงใน Everything Is Illumenated (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hammockShe idled away many hours lying in the hammock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล[N] cradle, See also: hammock, stretcher, Example: แม่นั่งไกวเปลจนลูกหลับ, Count unit: เปล, Thai definition: เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
เปลญวน[N] hammock, See also: cradle, Syn. เปล, Example: เขาชอบนอนพักผ่อนในเปลญวนใต้ถุนบ้าน, Count unit: ปาก, Thai definition: เปลที่ถักด้วยเชือกหรือป่านเป็นตาโปร่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จันทร์กระจ่างฟ้า [n. exp.] (jan krajang fā) EN: Hammock viperstail ; Wild allamanda   
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher   FR: berceau [m]
เปลญวน[n. exp.] (plēyūan) EN: hammock ; cradle   FR: hamac [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMMOCK    HH AE1 M AH0 K
HAMMOCKS    HH AE1 M AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hammock    (n) hˈæmək (h a1 m @ k)
hammocks    (n) hˈæməks (h a1 m @ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊床[diào chuáng, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, ] hammock, #68,111 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hängematte {f} | Hängematten {pl}hammock | hammocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンモック[, hanmokku] (n) hammock [Add to Longdo]
吊り床[つりどこ, tsuridoko] (n) hammock [Add to Longdo]
釣り床[つりどこ, tsuridoko] (n) hammock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hammock \Ham"mock\ (h[a^]m"m[o^]k), n. [A word of Indian origin:
   cf. Sp. hamaca. Columbus, in the Narrative of his first
   voyage, says: "A great many Indians in canoes came to the
   ship to-day for the purpose of bartering their cotton, and
   hamacas, or nets, in which they sleep."]
   1. A swinging couch or bed, usually made of netting or canvas
    about six feet long and three feet wide, suspended by
    clews or cords at the ends.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of land thickly wooded, and usually covered with
    bushes and vines. Used also adjectively; as, hammock land.
    [Southern U. S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Hammock nettings} (Naut.), formerly, nets for stowing
    hammocks; now, more often, wooden boxes or a trough on the
    rail, used for that purpose. Hamose

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hammock
   n 1: a small natural hill [syn: {knoll}, {mound}, {hillock},
      {hummock}, {hammock}]
   2: a hanging bed of canvas or rope netting (usually suspended
     between two trees); swings easily [syn: {hammock}, {sack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top