ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

土堆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -土堆-, *土堆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土堆[tǔ duī, ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ, ] mound, #45,026 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got all muddy walking the fields along that track.[CN] 从铁轨的土堆一直找到石南花田 搞得我浑身泥泞才收集回来的 Steamboy (2004)
Where you have fallen we will raise a mound and perform rites.[CN] 你在哪里倒下,我们会_提高一个土堆和执行仪式。 Princess Mononoke (1997)
So instead, they just die off... burying each other in these mounds... until there's only one left standing... and that last soldier goes on alone... with nothing left to live for... or fight for.[CN] 它們就相繼死去... 彼此互相埋葬在這些土堆裡... 直到剩下一個為止... Mimic (1997)
We gotta get back to termite mound.[CN] 我们得回到小土堆那里去 We Were Soldiers (2002)
The remains of two million people lie here, lodged in every kind of property from an earth mound to a marble palace.[CN] 220万人在此安息。 他们的栖身之所各式各样, 既有小小土堆,也有大理石做的宫殿。 Full Circle with Michael Palin (1997)
The towel that Deputy Hawk found five miles down the tracks was soaked in blood of that type.[CN] 也有可能是 他根本不在意 他堆砌了一个土堆 Episode #2.1 (1990)
You ID them, and then together, you and I put a bag over their heads we tie them up, drive them way out into the desert, strip them naked then bury them up to their necks in a huge mound of fire ants.[CN] 你告訴我是哪些人 然後 我們倆找個袋子罩在他們頭上 綁了他們的手腳帶去沙漠 再扒光他們的衣服 然後 把他們活埋在一個滿是火蟻的土堆裡 只留他們的頭在外面 Peekaboo (2009)
Make the mounds big, boys I'd help you to dig, boys[CN] 让土堆变得更大 孩子们,我也想帮你们挖 Pocahontas (1995)
So instead, they just die off... burying each other in these mounds... until there's only one left standing... and that last soldier goes on alone... with nothing left to live for... or fight for.[CN] 所以, 它们就相继死去... 彼此互相埋葬在这些土堆里... 直到剩下一个为止... Mimic 2 (2001)
Looking for humps that ain't settled.[CN] 寻找还没有弄平的土堆. Winter's Bone (2010)
- There was too much dirt on it.[CN] -因为它被土堆覆盖住了 Mission to Mars (2000)
You just get back to the termite mound. You'll be fine.[CN] 最好还是回到小土堆那里去 你不会有事的 走吧 We Were Soldiers (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top