ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岗-, *岗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岗, gǎng, ㄍㄤˇ] post; position
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  冈 (gāng ㄍㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 1,795

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎng wèi, ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ, / ] a post; a job, #2,999 [Add to Longdo]
[xià gǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, / ] laid-off, #5,616 [Add to Longdo]
[gǎng, ㄍㄤˇ, / ] mound; policeman's beat, #5,668 [Add to Longdo]
[huā gāng yán, ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄧㄢˊ, / ] granite, #22,191 [Add to Longdo]
[Lóng gǎng, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #25,941 [Add to Longdo]
[zhàn gǎng, ㄓㄢˋ ㄍㄤˇ, / ] to stand guard; to serve on sentry duty, #30,452 [Add to Longdo]
[Lóng gǎng qū, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ ㄑㄩ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #35,727 [Add to Longdo]
[huā gǎng shí, ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄕˊ, / ] granite, #51,047 [Add to Longdo]
黄花[Huáng huā gǎng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ, / ] Huanghuagang (Chrysanthemum Hill) in Guangzhou, scene of disastrous uprising of 23rd April 1911, #64,173 [Add to Longdo]
[Hè gǎng, ㄏㄜˋ ㄍㄤˇ, / ] (N) Hegang (city in Heilongjiang), #68,389 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, get back to your places![CN] 回到位上去 The Whole Town's Talking (1935)
Sentry boxes, huh?[CN] - 哨,啊? For Whom the Bell Tolls (1943)
And from now on, you'll stick to your job.[CN] 并且从现在开始你将重归工作 Rebecca (1940)
You know your sentry posts. Keep a close watch.[CN] 你知道你的哨位置要密切观察 For Whom the Bell Tolls (1943)
They're stationed all around the field.[CN] 他们在这儿的各个位上 The Adventures of Robin Hood (1938)
The other post, how many men?[CN] - 另一哨,有多少人? For Whom the Bell Tolls (1943)
Hurry up.[CN] 快点 我会站 Hurry up. I Married a Witch (1942)
Stand by your trigger![CN] 回到你的位上去! The Great Dictator (1940)
The other post is on this side, in that old sawmill.[CN] 还一哨是在这一边的,旧锯木厂里 For Whom the Bell Tolls (1943)
The Halloween outside has the police standing on its ear.[CN] 外面乱糟糟的 而且有警察站 His Girl Friday (1940)
Watch?[CN] 站 Castle in the Sky (1986)
Always two sentries on guard.[CN] 总有两名哨兵站 For Whom the Bell Tolls (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top