ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-haunt-

HH AO1 N T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: haunt, *haunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunt[VT] ทำให้กังวล
haunt[N] สถานที่ที่ไปเป็นประจำ, Syn. hangout, purlier, resort
haunt[VT] หลอกหลอน, See also: หลอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haunt(ฮอนทฺ) v. สิ่งสู่,มักปรากฎขึ้นเสมอ,ไปเยี่ยมบ่อย,รบกวน. n. ที่ที่ไปบ่อย,ผี., See also: haunter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย,ผี
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That something in my past would come back to haunt me one day.ว่าบางสิ่งในอดีตฉันจะกลับมาตามล่าฉันซักวัน The Six Thatchers (2017)
Simply our old work coming back to haunt us.ก้อแค่งานเก่าๆของเรากลับมาหลอนเรา The Original (2016)
And that leaving the program could come back to haunt him.เเละการออกจากโครงการ อาจตามมาหลอกหลอนเขา Jason Bourne (2016)
Truth be told, their faces haunt me most nights.บอกตามตรง ใบหน้าพวกเขาตามหลอนแทบทุกคืน Live by Night (2016)
And remember that tonight the decisions you make will have consequences that will haunt you for the rest of your professional lives.จำไว้ว่าคืนนี้ การตัดสินใจของคุณ... จะตามหลอกหลอนชีวิตการงาน Office Christmas Party (2016)
She haunts my dreams... just kidding.เธอวนเวียนอยู่ในความฝันผม ล้อเล่นน่า El Jefe (2015)
You tell me. Who haunts you?คุณบอกผมสิ ใครที่หลอกหลอนคุณอยู่? Brown Shag Carpet (2015)
What you did tonight will haunt you until the end of your days.สิ่งที่เธอทำในคืนนี้จะหลอกหลอนเธอ จนถึงวาระสุดท้ายของเธอ Remember Me (2015)
It always come back to haunt you.มันจะกลับมาตามหลอกหลอนคุณเสมอ Draw Back Your Bow (2014)
Most ghosts tend to haunt a single house.ผีส่วนมากชอบจะไปหลอกบ้านเดี่ยวนะ The Sign of Three (2014)
The thing that... haunts me are all the guys that I couldn't save.อีกสิ่งหนึ่งที่ ... หลอกหลอนฉันเป็นผู้ชายทั้งหมด ที่ฉันไม่สามารถบันทึก American Sniper (2014)
And the sound would haunt our unwelcome dreams.และเสียงเหล่านั้นจะ หลอกหลอนเราในฝันร้าย The Imitation Game (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hauntAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
hauntHe haunted the art galleries.
hauntHe haunts the lowest resorts.
hauntHe used to haunt those caves as a little boy.
hauntI'm still haunted by a vivid nightmare I had last night.
hauntI went to a haunted house.
hauntMy past indiscretions are coming back to haunt me.
hauntSad memories always haunt the child.
hauntThat bar is one of his favorite haunts.
hauntThat old house is thought to be haunted.
haunt"The castle is haunted," he said with a shiver.
hauntThe coffee shop is haunted by aspiring artists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอน[V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
สิง[V] be possessed, See also: haunt, Syn. สึง, อยู่, เข้าอยู่, อาศัย, Example: เสียกบาลเป็นชื่อของอุบายวิธี เพื่อขับไล่ผีร้ายที่เข้ามาสิงอยู่ในคน, Notes: (เขมร)
เข้าสิง[V] possess, See also: haunt, Syn. สิง, Example: ปีศาจเข้าสิงเขาได้ เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ, Thai definition: เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์
หลอกหลอน[V] haunt, See also: frighten, scare, Syn. หลอก, Example: ผู้แพ้ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆ หลอกหลอนผู้ชนะตลอดเวลา

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUNT    HH AO1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haunt    (v) hˈɔːnt (h oo1 n t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\ (h[aum]nt; 277), v. t. [imp. & p. p. {Haunted}; p.
   pr. & vb. n. {Haunting}.] [F. hanter; of uncertain origin,
   perh. from an assumed LL. ambitare to go about, fr. L. ambire
   (see {Ambition}); or cf. Icel. heimta to demand, regain, akin
   to heim home (see {Home}). [root]36.]
   1. To frequent; to resort to frequently; to visit
    pertinaciously or intrusively; to intrude upon.
    [1913 Webster]
 
       You wrong me, sir, thus still to haunt my house.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those cares that haunt the court and town. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To inhabit or frequent as a specter; to visit as a ghost
    or apparition; -- said of spirits or ghosts, especially of
    dead people; as, the murdered man haunts the house where
    he died.
    [1913 Webster]
 
       Foul spirits haunt my resting place. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To practice; to devote one's self to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That other merchandise that men haunt with fraud . .
       . is cursed.             --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Leave honest pleasure, and haunt no good pastime.
                          --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   4. To accustom; to habituate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Haunt thyself to pity.        --Wyclif.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\, v. i.
   To persist in staying or visiting.
   [1913 Webster]
 
      I've charged thee not to haunt about my doors. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\, n.
   1. A place to which one frequently resorts; as, drinking
    saloons are the haunts of tipplers; a den is the haunt of
    wild beasts.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Old English the place occupied by any one as a
      dwelling or in his business was called a haunt.
      [1913 Webster]
 
   Note: Often used figuratively.
      [1913 Webster]
 
         The household nook,
         The haunt of all affections pure. --Keble.
      [1913 Webster]
 
         The feeble soul, a haunt of fears. --Tennyson.
      [1913 Webster]
 
   2. The habit of resorting to a place. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The haunt you have got about the courts.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. Practice; skill. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of clothmaking she hadde such an haunt. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haunt
   n 1: a frequently visited place [syn: {haunt}, {hangout},
      {resort}, {repair}, {stamping ground}]
   v 1: follow stealthily or recur constantly and spontaneously to;
      "her ex-boyfriend stalked her"; "the ghost of her mother
      haunted her" [syn: {haunt}, {stalk}]
   2: haunt like a ghost; pursue; "Fear of illness haunts her"
     [syn: {haunt}, {obsess}, {ghost}]
   3: be a regular or frequent visitor to a certain place; "She
     haunts the ballet" [syn: {frequent}, {haunt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top