ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลอน

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอน-, *หลอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอน[V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลอน(หฺลอน) ก. อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ เช่น ภาพที่เด็กถูกรถทับตายต่อหน้าต่อตามาหลอนอยู่ตลอดเวลา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mind plays tricks on you.จิตใจมันหลอนคุณ Airplane! (1980)
These excess currents are our dreams and delusions.กระแสที่มากเกินนี้คือความฝันและประสาทหลอนของเรา Return to Oz (1985)
I'm stressed. I'm having a hallucination caused by stress.นี่ผมคงจะต้องเครียดจัด จนเกิดอาการประสาทหลอนแน่ ๆ เลย Mannequin (1987)
Does this feel like a hallucination?แล้วนี่คุณว่านี่เหมือนอาการประสาทหลอนไหม? Mannequin (1987)
You ever have hallucinations?แม่เคยมีอาการประสาทหลอนไหม? Mannequin (1987)
- They're schizophrenic.พวกจิตหลอนทั้งนั้น Casualties of War (1989)
Stop the drugs. They're making your mind into mush!เลิกยาซะ ยาบ้านั่นทำนาย ประสาทหลอน Goodfellas (1990)
Am I hallucinating, Gail?นี่ฉันเห็นภาพหลอนหรือเปล่าเนี่ย เกล Mannequin: On the Move (1991)
Haunt me, then.เช่นนั้นจงหลอกหลอนฉัน Wuthering Heights (1992)
Something's waiting now to pounce and how you'll - Screamรอคอยท่าหลอกหลอนให้ตกใจ The Nightmare Before Christmas (1993)
No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare themที่นี่ไม่มีผี ไม่มีแม่มด ที่จะมาหลอกหลอนให้พวกเขากลัวได้เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
He suffered from some kind of post-traumatic stress.ผมรับรักษาเขา อยู่ประมาณปีนึง จากอาการจิตหลอน เขาไม่รับรู้โลกจริงได้ Deep Throat (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอน[v.] (løn) EN: spook ; haunt   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunt[VT] หลอกหลอน, See also: หลอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alusiaอาการหลอนตัวเอง
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
hallucinationn. อาการหลอนประสาทhallucinational,hallucinative adj., Syn. illusion,delusion
hallucinogen(ฮะลู'ชิโนเจน) n. สารหลอนประสาท,ยาหลอนประสาท,, See also: hallucinogenic adj.
hallucinosisn. โรคจิตที่มีลักษณะอาการหลอนประสาท
illusion(อิลู'เชิน) n. มายา,สิ่งลวงตา,การหลอกลวง,ภาพหลอน,ด้ายบาง., Syn. aberration,
lsdabbr. lysergic acid diethylamide ยาหลอนประสาทรุนแรงชนิดหนึ่ง abbr. low salt diet
lsd-25abbr. lysergic acid diethylamide ยาหลอนประสาทรุนแรงชนิดหนึ่ง
mescaline(เมส'คะลิน) n. ยาหลอนประสาทจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
illusion(n) ความหลอกลวง,มายา,สิ่งลวงตา,ภาพหลอน
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
phantasm(n) ความคิดฝันไป,ภาพหลอน,ความเพ้อฝัน,การฝันเฟื่อง
phantom(n) ผี,ปีศาจ,ภาพหลอน,เงามืด,ความน่ากลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top