ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haunts

HH AO1 N T S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haunts-, *haunts*, haunt
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed for nights on end.กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทุรนทุรายอยู่บนที่นอนในคืนสุดท้าย Pi (1998)
It haunts you... makes you think about your choices.มันหลอกหลอนคุณด้วย ทำให้คุณคิดถึงทางเลือก No Such Thing as Vampires (2007)
Because it haunts me.เพราะมันตามหลอนฉัน The Brave One (2007)
It still haunts me.มันยังตามหลอกหลอนชั้นอยู่ Nothing But the Blood (2009)
This is one of my favorite haunts.นี่เป็นที่กบดานโปรดของฉัน Hell-O (2010)
It still haunts me.มันยังคงหลอกหลอนข้าอยู่ Grievous Intrigue (2010)
I've seen the underbelly of Pasadena... this so-called City of Roses, and it haunts me.ฉันอยู่ในมุมมืดของ พาสซาดีน่า... ที่เรียกว่าเมืองแห่งกุหลาบ และมันยังคงหลอกหลอนฉันอยู่. The Bozeman Reaction (2010)
The thieves couldn't pawn such a valuable piece at their usual haunts in Prague, so they came to Paris to try to return it for the cash.ผู้ลักทรัพย์ไม่สามารถจำนำสิ่งนี้ได้ ในโรงจำนำที่ Prague , ดังนั้น พวกเขาก็เลยมาที่ปารีส เพื่อพยายามขายมันเป็นเงิน Double Identity (2010)
It haunts me.มันหลอกหลอนฉัน The Descent (2011)
♪ And as she sings, she haunts me ♪♪ And as she sings, she haunts me ♪ Setup (2011)
Oh, that voice, it haunts me. - We should tell Mom and Dad.เสียงนั้นหลอกหลอนฉัน เราควรไปบอกพ่อแม่ Spring Cleaning (2011)
That fake apology of his has permeated my subconscious and haunts me even when I sleep.คำขอโทษหลอกๆของเขาอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของฉัน และตามหลอกหลอนฉันแม้กระทั้งตอนหลับ The Big Sleep No More (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hauntsHe haunts the lowest resorts.
hauntsThat bar is one of his favorite haunts.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUNTS    HH AO1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haunts    (v) hˈɔːnts (h oo1 n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧遊の地[きゅうゆうのち, kyuuyuunochi] (n) familiar haunts [Add to Longdo]
古巣[ふるす, furusu] (n) old haunts; former homes; (P) [Add to Longdo]
魔境[まきょう, makyou] (n) haunts of wicked men [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top