หรือคุณหมายถึง obseß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obsess

AH0 B S EH1 S   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsess-, *obsess*, obses
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obsess[VT] ครอบงำ, See also: ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ, Syn. possess, haunt
obsession[N] ความหลงใหล, Syn. infatuation
obsession[N] การครอบงำจิตใจ, See also: การฝังแน่นอยู่ในจิตใจ, Syn. preoccupation
obsessive[ADJ] ที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป, See also: ที่ถูกครอบงำด้วยความคิดใดความคิดหนึ่ง
obsessive[N] คนที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป, See also: คนที่ถูกครอบงำ
obsessional[ADJ] อย่างหลงใหล
obsessively[ADV] อย่างหมกมุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obsess(ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบาก,หลอกหลอน., See also: obsessingly adv. obsessor n.
obsession(อับเซส'เชิน) n. การครอบงำจิตใจ,ความคิดครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ,การทำให้ทุกข์ใจหรือลำบาก., Syn. preoccupation

English-Thai: Nontri Dictionary
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsessionการย้ำคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obsessive-compulsive-ย้ำคิดย้ำทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obsessive-compulsive personalityบุคลิกภาพย้ำคิดย้ำทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsessive-compulsive disorderโรคย้ำคิดย้ำทำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inmates once again take up their driving obsession:แล้วเหล่านักโทษก็ต้องเผชิญ กับการท้าทายความอยู่รอด Night and Fog (1956)
Hitler's a nut on the subject, crazy. He's obsessed with the occult.ฮิตเลอร์กำลังคลั่งเรื่องนี้อยู่ เขาเป็นบ้า เขาถูกเวทมนตร์ครอบงำ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It was his obsession. But he never found the city.มันเป็นความหลงใหล แต่เขาไม่เคยพบเมือง เมืองนั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
For me, the idea of seeing that kid's dead body was starting to become an obsession.สำหรับผม ความคิดที่จะ ไปดูศพเด็กที่ตายไปนั่น ก็เริ่มที่จะเข้ามาครอบงำแล้ว Stand by Me (1986)
This is an obsession, Dad.มันเป็นความหลงใหล, พ่อ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The analyst in my book is obsessed with that sort of thing.บทวิเคราะห์ในหนังสือของฉัน ถูกครอบงำโดยเรื่องพวกนั้น Basic Instinct (1992)
This whole thing is Bill's idea, a sudden obsession with protecting me.ความคิตของบิลล์เขาน่ะ เกิดจะปกป้องกันขึ้นมากะทันหัน-- ลุกขึ้น เร็วเข้า The Bodyguard (1992)
He's obsessed with her.เขาถูกราเชลสิง The Bodyguard (1992)
You're too obsessed with your work to even notice.คุณน่ะ หมกหมุ่นกับงานมากเกินไป The Lawnmower Man (1992)
Obsessive compulsive disorder... with eroto-manic features.ความผิดปกติจากการหมกมุ่น อยู่แต่กับเรื่องกามารมณ์ Don Juan DeMarco (1994)
Confirm depression with... obsessional features.ยืนยันว่าเครียดจากการหมกมุ่น Don Juan DeMarco (1994)
That you are brilliant driven a major pain in the ass and obsessed with a field of study he considers tantamount to professional suicide.ว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ขับเคลื่อน ความเจ็บปวดที่สำคัญในตูด Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obsessAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
obsessCarl, you're obsessed with money.
obsessEverybody blows it once in a while. It's better not to obsess on it.
obsessThe man was obsessed with fear that the secret might be disclosed.
obsessThis problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวาดเกรง [n.] (khwām wātkrēng) FR: hantise [f] ; obsession [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSESS    AH0 B S EH1 S
OBSESSED    AH0 B S EH1 S T
OBSESSING    AH0 B S EH1 S IH0 NG
OBSESSION    AH0 B S EH1 SH AH0 N
OBSESSIVE    AH0 B S EH1 S IH0 V
OBSESSIONS    AH0 B S EH1 SH AH0 N Z
OBSESSIONAL    AH0 B S EH1 SH AH0 N AH0 L
OBSESSIVELY    AA0 B S EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obsess    (v) ˈəbsˈɛs (@1 b s e1 s)
obsessed    (v) ˈəbsˈɛst (@1 b s e1 s t)
obsesses    (v) ˈəbsˈɛsɪz (@1 b s e1 s i z)
obsessing    (v) ˈəbsˈɛsɪŋ (@1 b s e1 s i ng)
obsession    (n) ˈəbsˈɛʃən (@1 b s e1 sh @ n)
obsessive    (j) ˈəbsˈɛsɪv (@1 b s e1 s i v)
obsessions    (n) ˈəbsˈɛʃənz (@1 b s e1 sh @ n z)
obsessional    (j) ˈəbsˈɛʃənl (@1 b s e1 sh @ n l)
obsessively    (a) ˈəbsˈɛsɪvliː (@1 b s e1 s i v l ii)
obsessionally    (a) ˈəbsˈɛʃənəliː (@1 b s e1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, / ] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed, #55,785 [Add to Longdo]
强迫症[qiáng pò zhèng, ㄑㄧㄤˊ ㄆㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] obsessive-compulsive disorder [Add to Longdo]
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] obsession; excessive concern [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
obsessiv; zwanghaft; besessen {adj} | von etws besessen seinobsessive | to be obsessive about sth. [Add to Longdo]
obsessiv {adv}obsessively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
オブセッション[, obusesshon] (n) obsession [Add to Longdo]
コギャル[, kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls [Add to Longdo]
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys) [Add to Longdo]
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
雲煙過眼[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea [Add to Longdo]
強迫神経症[きょうはくしんけいしょう, kyouhakushinkeishou] (n) obsessional neurosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 obsess \ob*sess"\, v. t. [L. obsessus, p. p. of obsidere to
   besiege; ob (see {Ob-}) + sedere to sit.]
   1. To besiege; to beset. [archaic] --Sir T. Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. To excessively preoccupy the thoughts or feelings of; to
    haunt the mind persistently.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 obsess \ob*sess"\, v. i.
   To be excessively or persistently preoccupied with something;
   -- usually used with on or over; as, to obsess over an
   imagined insult.
   [PJC]
 
      At all ages children are driven to figure out what it
      takes to succeed among their peers and to give these
      strategies precedence over anything their parents foist
      on them. Weary parents know they are no match for a
      child's peers, and rightly obsess over the best
      neighborhood in which to bring their children up.
                          --Steven
                          Pinker (How
                          the Mind
                          Works, p.
                          449-450
                          [1997]).
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obsess
   v 1: haunt like a ghost; pursue; "Fear of illness haunts her"
      [syn: {haunt}, {obsess}, {ghost}]
   2: be preoccupied with something; "She is obsessing over her
     weight"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top