ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

闹鬼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -闹鬼-, *闹鬼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闹鬼[nào guǐ, ㄋㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] haunted, #48,926 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Commissioner... - Yes? Even in a haunted house, this isn't the best disguise.[CN] 警长先生 就算这真是一个经常闹鬼的城堡 Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
The most interesting part of the story concerns the man's ghost...[CN] 这故事最有趣的部分是这男人闹鬼 La bambola di Satana (1969)
The place is haunted[CN] 还常常闹鬼 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
I don't want to stay in a haunted place[CN] 闹鬼的房子,我可不敢住下去 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
I heard that in this ater there usually haunts[CN] 我听人家说过 这个戏园子常常闹鬼 Song at Midnight (1937)
Sort of hangs on like a spirit haunting some place when the body's gone.[CN] 挥之不散 就像人不在却闹鬼一样 Tammy and the Bachelor (1957)
Fiddle-faddle and rot, sir.[CN] 闹鬼的烂房子 长官 101 Dalmatians (1961)
First, spread the rumor that Ching Lu Fort is haunted.[CN] 对, 先散布谣言言 就说靖虏屯堡闹鬼 A Touch of Zen (1971)
Haunted?[CN] 闹鬼 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
They say the ol' place is haunted or bewitched or some such fiddle-faddle.[CN] 有人说这老房子闹鬼 还是有巫婆什么的 101 Dalmatians (1961)
According to local superstition, Tore Gråvik haunts the place.[CN] 根据本地迷信 托尔·格拉维奇在这地方闹鬼 Lake of the Dead (1958)
Sorry. I meant to say that Gråvik haunts in an unconventional manner.[CN] 抱歉 我是说格拉维奇 以不寻常的方式闹鬼 Lake of the Dead (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top