ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*verification*

V EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: verification, -verification-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verification[N] การพิสูจน์ความจริง, See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง, Syn. attestation, affirmation, proof, Ant. contradiction, fallacy, invalidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative,verificatory adj., Syn. proof

English-Thai: Nontri Dictionary
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verificationการทวนสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าเป็นจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าจริง, การทวนสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการทวนสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการทวนสอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
verification of flagการพิสูจน์ธงชาติของเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verificationการตรวจพิสูจน์ การตรวจสอบ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verification (n ) การทวนสอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ Rebecca (1940)
- Verification?- พิสูจน์หลักฐานรึ Rebecca (1940)
sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว Spies Like Us (1985)
It's just for verification through the credit card company.เพื่อเช็คให้ตรงกับบริษัทบัตรเครดิต Punch-Drunk Love (2002)
So Donald Lopez. We need verification from Van Nuys court.โดนัลด์ โลเปซ เราต้องการ การรับรองจากศาลแวน นายส์ Gridiron Gang (2006)
- Verification code?รหัสอะไร? Chuck Versus the First Date (2008)
Sending images for verification now.ส่งมาตรวจสอบ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
No, I told you, under 18, and I want verification.ไม่ได้ ผมบอกคุณแล้วว่าต้องอายุต่ำกว่า 18 และผมต้องการหลักฐานด้วย You've Got Yale! (2009)
Upon verification of your information, you will be transferred to a minimum security facility.เหนืออื่นใด ต้องมีการพิสูัจน์ ความถูกต้อง ข้อมูลคุณ และคุณจะถูกนำไปควบคุมตัว ในแดนที่เคร่งครัดน้อยที่สุด 137 Sekunden (2009)
Connect to Central Command for launch verification.ติดต่อศูนย์บัญชาการเพื่อตรวจสอบรหัส Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Verification.จากการตรวจสอบ Dial M for Mayor (2012)
Moving closer for verification.กำลังเข้าใกล้เพื่อระบุเป้าหมาย Hair of the Dog (2013)
[ Beeping ] So the computer registers skin conductivity and subdermal capillary structure to calculate a 2,048-bit verification.แล้วคอมพิวเตอร์ จะจดจำ สภาพเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิว และโครงสร้าง เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 048 บิต Athens (2014)
No income verification.ไม่มีการตรวจสอบรายได้ The Big Short (2015)
12-point verification.ตรวจสอบตัวตน 12 จุด Ant-Man (2015)
Verification?รหัสยืนยันค่ะ John Wick: Chapter 2 (2017)
♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait!- Staffel 7 Episode 02 - "The Deception VerificationThe Deception Verification (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อยืนยัน[N] proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
เครื่องพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง
การตรวจจับ[N] checking, See also: examining, verification, inspection, Example: ช่วงนี้ตำรวจทางหลวงมีการตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[n. exp.] (kān phisūt wā pen jing) EN: verification   
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection   FR: vérification [f]
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERIFICATION    V EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verification    (n) vˌɛrɪfɪkˈɛɪʃən (v e2 r i f i k ei1 sh @ n)
verifications    (n) vˌɛrɪfɪkˈɛɪʃənz (v e2 r i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
验证[yàn zhèng, ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] to inspect and verify; experimental verification, #5,712 [Add to Longdo]
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, / ] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up, #57,577 [Add to Longdo]
核查制度[hé chá zhì dù, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] verification regime [Add to Longdo]
核证模型[hé zhèng mó xíng, ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] verification model [Add to Longdo]
检证[jiǎn zhèng, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] verification; inspection (loan word from modern Japanese) [Add to Longdo]
验证码[yàn zhèng mǎ, ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄇㄚˇ, / ] verification code [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussbericht {m}final report; final verification [Add to Longdo]
Abschlussprüfung {f}final verification [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Verifikation {f}; Bekräftigung {f}; Nachweis {m}verification [Add to Longdo]
Nachweis {m}; Prüfung {f}verification [Add to Longdo]
Prüfprozess {m}verification process [Add to Longdo]
Prüfung {f} der Bücherverification of the accounts [Add to Longdo]
Rechtschreibprüfung {f}spell verification [Add to Longdo]
Überprüfung {f}; Verifizierung {f}verification [Add to Longdo]
Zeichenüberprüfung {f} | optische Zeichenüberprüfungcharacter verification | optical character verification (OCV) [Add to Longdo]
interdisziplinär; fächerübergreifend; fachübergreifend {adj} | interdisziplinäre Prüfunginterdisciplinary | interdisciplinary verification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] (n) {comp} keystroke verification [Add to Longdo]
ベリカード[, berika-do] (n) (abbr) verification card [Add to Longdo]
奥書;奥書き(io)[おくがき, okugaki] (n) postscript (to a book); verification; publication (in a book) [Add to Longdo]
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification [Add to Longdo]
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check [Add to Longdo]
検証[けんしょう, kenshou] (n,vs) verification; inspection; (P) [Add to Longdo]
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] (n) {comp} verification test [Add to Longdo]
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting) [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification [Add to Longdo]
雇用証明書[こようしょうめいしょ, koyoushoumeisho] (n) certificate of employment; employment verification [Add to Longdo]
合い印;合印[あいいん, aiin] (n) verification seal; tally [Add to Longdo]
国連監視検証査察委員会[こくれんかんしけんしょうささついいんかい, kokurenkanshikenshousasatsuiinkai] (n) UN Monitoring, Verification and Inspection Commission; UNMOVIC [Add to Longdo]
照査[しょうさ, shousa] (n,vs) checking against (up); examining by reference; verification [Add to Longdo]
証明[しょうめい, shoumei] (n,vs,adj-no) proof; verification; (P) [Add to Longdo]
妥当性[だとうせい, datousei] (n) validity; verification; propriety [Add to Longdo]
打けん検証;打鍵検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] (n) {comp} keystroke verification [Add to Longdo]
網膜照合[もうまくしょうごう, moumakushougou] (n) retina verification; retinal scan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] verification test [Add to Longdo]
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification [Add to Longdo]
打けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verification \Ver`i*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. v['e]rification.]
   1. The act of verifying, or the state of being verified;
    confirmation; authentication.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) Confirmation by evidence.
    (b) A formal phrase used in concluding a plea.
      [1913 Webster]
 
   {Verification of an equation} (Math.), the operation of
    testing the equation of a problem, to see whether it
    expresses truly the conditions of the problem. --Davies &
    Peck. (Math. Dict.)
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top