Search result for

*indem*

(163 entries)
(2.3865 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indem, -indem-
Possible hiragana form: *いんでん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indemnify[VT] จ่ายค่าชดเชย, See also: ทดแทน, ชดใช้ให้, Syn. compensate, reimburse, restore
indemnity[N] ค่าปรับ, See also: ค่าชดเชย, ค่าชดใช้, Syn. renumeration, repayment
indemnify for[PHRV] ชดใช้...ด้วยค่าเสียหาย
indemonstrable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งได้ (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้, Ant. demonstrable, provable
indemnify against[PHRV] ชดใช้ค่าเสียหาย, See also: คุ้มครองค่าเสียหาย, Syn. insure against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.
indemnitor(อินเดม' นิเทอะ) n. ผู้ชดใช้, ผู้ใช้เงินค่าเสียหาย, ผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
indemonstrable(อิมดิมอน' สะทระเบิล) adj. เผยแสดงไม่ได้, พิสูจน์ไม่ได้, See also: indemon- strably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial indemnity clauseข้อกำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Protection and Indemnity Clubชมรมความคุ้มครองและการชดใช้ (ชมรมพีแอนด์ไอ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection and indemnity risksภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองและชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of indemnityหนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit of indemnityขีดจำกัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recourse indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenant indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผิดสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short form of indemnityเอกสารชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of indemnityกฎหมายยกเว้นความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregate limit of indemnityจำนวนจำกัดความรับผิดรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
missing document indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเอกสารสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
military indemnityค่าปฏิกรรมทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military indemnityค่าปฏิกรรมทางทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
measure of indemnityหลักการคำนวณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract of indemnityสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
double indemnityการชดใช้สองเท่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnityค่าสินไหมทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnity periodระยะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnity, militaryค่าปฏิกรรมทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indemnificationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indemnification aliundeการรับชดใช้จากแหล่งอื่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnity๑. ค่าสินไหมทดแทน๒. ค่าปฏิกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
Indemnity against liabilityความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indemnificationค่าสินไหมทดแทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll get indemnity, fresh passports, safe passage out of the country.เราจะได้เงินชดเชย พาสปอร์ตใหม่ สิทธิการออกนอกประเทศ The Bank Job (2008)
My buddy here is Snoop Windemere.ผมก็เลยชื่อ ธันเดอร์ แม็คฟาดเด็น In a World Where the Kings Are Employers (2009)
The lawyers indemnified the drug companies.ทนายจะเรียกค่าเสียหาย จากบริษัทยา Contagion (2011)
This is a form indemnifying me from your use of "Leonard's bedroom. "นี่เป็นแบบฟอร์ม คุ้มครองฉัน จากการที่นายใช้ ห้อนอนของเลนเนิร์ด The Roommate Transmogrification (2011)
Also, we will pay for the indemnity fees relating to the construction.ดังนั้น เราจะจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างให้ Episode #1.1 (2011)
Indem er eine axt niedergeschlagen hat.(ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
You're indemnified. Respond!คุณกำลังคุ้มครอง การตอบสนอง! Transformers: Age of Extinction (2014)
Porn star Janine Lindemulder is facing federal criminal rap for failing to pay about $80,000 in income tax.ดาวโป๊เจนีน ลินเดอมัลเดอร์ เผชิญกับ โทษความผิดทางอาญาต่อรัฐบาล สำหรับการไม่จ่ายภาษีเงินได้ ประมาณ 80,000 ดอลลาร์ After Porn Ends 2 (2017)
Lindemulder was named last month in a misdemeanor accusing her of stiffing the IRS for taxes due on more than $350,000 of income in 2004.เดือนก่อนลินเดอมัลเดอร์ถูกระบุชื่อ ในความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง (อัยการสูงสุดสหรัฐฯ ฟ้องข้อหาแรก ต่อจำเลยเจนีน เมน เจมส์) กล่าวหาว่าเธอ ไม่จ่ายภาษีพึงจ่ายให้ไออาร์เอส After Porn Ends 2 (2017)
Janine Lindemulder is now locked in a bitter custody dispute with Sandra Bullock and her husband Jesse James.(ดาราหนังปะทะดาวโป๊ แซนดรา บูลล็อก ในการสู้เพื่อสิทธิในการดูแลเด็ก) ตอนนี้เจนีน ลินเดอมัลเดอร์จดจ่อกับ ข้อพิพาทเรื่องสิทธิในการดูแลเด็ก กับแซนดรา บูลล็อก และสามีของเธอ เจสซี เจมส์ After Porn Ends 2 (2017)
Janine Lindemulder says she's a good mother and her daughter is her world.เจนีน ลินเดอมัลเดอร์ บอกว่าเธอเป็นแม่ที่ดี และลูกสาวของเธอคือทุกสิ่งที่เธอมี After Porn Ends 2 (2017)
Now that Lindemulder has finished a six-month prison term for tax evasion, she wants her child back, setting the power couple up for a big fight.ตอนนี้ที่ลินเดอมัลเดอร์รับโทษจำคุก หกเดือนแล้วสำหรับการเลี่ยงภาษี (ดาราหนังปะทะดาวโป๊ ซานดรา บูลล็อก ในการสู้เพื่อสิทธิในการดูแลเด็ก) เธออยากได้ลูกของเธอคืน After Porn Ends 2 (2017)
So that foes would find us strong in strife I bade you bring me heroes, whom once by our laws we had held in thrall, whose spirits we had crushed, and through treacherous treaties and deceptive deals bound them to us in blind obedience.Dass stark zum Streit uns fände der Feind hieß ich euch Helden mir schaffen die herrisch wir sonst in Gesetzen hielten die Männer, denen den Mut wir gewehrt die durch trüber Verträge trügende Bande zu blindem Gehorsam wir uns gebunden Die Walküre (1980)
Well, he intends to advance Earth's technology today by introducing superior weaponry far in the past.Er hofft, die bestehende Technologie zu erhöhen, indem er überlegene Waffen in der Vergangenheit einführt. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Well, he intends to advance Earth's technology today by introducing superior weaponry far in the past.Xavier will die heutige Technologie erneuern, indem er in der Vergangenheit überlegene Waffen einführt. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
A, by asking his help on a homework problem and B, by convincing him to carry my books home for me.A, indem ich ihn um Hilfe bei den Hausausgaben bitte, und B, in dem ich mir von ihm die Schulbücher heim tragen lasse. The Inspiration (1980)
Happens often that someone with a guilty conscience tries extra hard to do good like getting up early and scrubbing the kitchen floor and sweeping the porch.Und wer ein besonders schlechtes Gewissen hat, versucht es oft dadurch wettzumachen, indem er besonders früh aufsteht, um die Küche oder die Veranda zu fegen. The Prodigals (1980)
Minister, the traditional allocationof executive responsabilities has always been so determinedas to liberate the ministerial incumbentfrom the administrative minutiae by devolvingthe managerial functions to those whose qualificationshave betterformed them forthe performance of suchhumble offices, thereby releasing theirpolitical overlordsforthe more onerous dutiesMinister, traditionsgemäß war die Zuweisung von Aufgabenbereichen an leitende Beamte stets in dem Sinne determiniert, den amtierenden Minister a priori von administrativen Lapalien zu entlasten, indem die geschäftsführerischen Belange jenen übertragen wurden, die durch Erfahrung und Qualifikation über günstigere Prämissen für die Verrichtung so niederer Obliegenheiten verfügten. Wodurch ihre politischen Oberherren freigestellt wurden für die schwerwiegen- deren Pflichten und tiefer greifenden The Right to Know (1980)
By oppressing Shaolin Clan?Indem wir die Shaolin bekämpfen? Two Champions of Death (1980)
"But a blackbird betraying nature to follow man in his artificial universe..."Aber die Amsel betrügt die Natur, indem sie dem Menschen in sein künstliches Universum folgt..." Every Man for Himself (1980)
The only way to intensify the experience is to take the 200 milligrams along with the tank.Wir können die Erfahrung nur intensivieren, indem wir 200 Milligramm im Tank nehmen. Altered States (1980)
Whatever you did, you won't to get out of it by dragging...Sie kommen aus dieser Sache nicht raus, indem Sie uns... American Gigolo (1980)
By letting the country know the truth. -By saying "danger". - Me?Ganz einfach, indem man die Wahrheit sagt und das Land vor der Gefahr warnt. The Lady Banker (1980)
You must put the ball in their basket.Es funktioniert, indem man versucht, den Ball in deren Korb zu werfen. The Taming of the Scoundrel (1980)
You're going to dress like a woman again, in the same wig, and show yourself around town.Indem Sie sich wie eine Frau kleiden, mit der gleichen Perücke, und sich dann öffentlich zeigen. La Cage aux Folles II (1980)
How in the hell can you tell time by grabbing' a donkey's balls, man?""Wie können Sie mir die Zeit verraten, indem Sie dem Esel an die Eier fassen?" Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Showing signs of diabolical imagination... the murderer acted during the busy hour.Der Mörder ging äußerst kaltblütig vor, indem er den Käuferandrang ausnutzte, seine Tat beging und flüchtete. The Umbrella Coup (1980)
"Then move not, while my prayer's effect I take."Oh, so rühre du dich auch nicht" "indem ich mich der Wirkung meines Gebets versichere." The Elephant Man (1980)
Within reason, I have been advised to make them moderately comfortable by wearing wool.Indem ich Wolle trage, möchte ich es ihnen möglichst bequem machen. The Falls (1980)
By assuming the name and identity of Dermontier it might have been easier for Falleur to obtain a pilot's licence.Indem er Namen und Identität von Dermontier annahm, kam Falleur vielleicht leichter an einen Pilotenschein. The Falls (1980)
Afracious regularly sought to relieve his depression by driving a stolen car round a traffic island in Abersoch until the petrol ran out or he was stopped by the police.Afracious suchte seine Depression zu mildern, indem er ein gestohlenes Auto im Zentrum Abersochs herumfuhr, bis das Benzin alle war oder die Polizei ihn anhielt. The Falls (1980)
I'm saving you a lot of time and pain by saying it now.Ich erspare dir viel Zeit und Schmerz, indem ich es dir jetzt sage. Fame (1980)
By interrupting the feeding process, for example.- Indem man den Nachschubprozess unterbricht. Nightmare City (1980)
That's what they're doing! Never a thought for the poor working man.Indem sie nichts tun, so wie immer. Little Lord Fauntleroy (1980)
You should have had faith in me.Einfach, indem du Vertrauen hast. Loulou (1980)
How they gonna help me? What, by takin' my money?Wollen die uns helfen, indem sie mein Geld einstecken? Raging Bull (1980)
I'm a nobody with a one-line part, and I managed to impress you just by sitting around speed-reading Schopenhauer. Yeah.Als Nobody mit einer Zeile Text konnte ich Sie beeindrucken, indem ich herumsitze und Schopenhauer lese. Stardust Memories (1980)
Space creatures conspiring with the Soviet government already control our thoughts by sending out electrical currents from the top of the Empire State Building, and I'm the only one that knows.Außerirdische beherrschen in Konspiration mit der Sowjetregierung unsere Gedanken, indem sie von der Spitze des Empire State Buildings elektromagnetische Wellen aussenden, was nur ich weiß. Stardust Memories (1980)
He told the judge he was just trying to help New York by using our money.Er wollte New York helfen, indem er unser Geld ausgibt. Stir Crazy (1980)
They'll all be killed, victims of the dead they refuse to bury. If you want my opinion,Sie werden alle sterben, indem sie sich gegenseitig auffressen. Hell of the Living Dead (1980)
Some people, you know, they they can distract themselves with ambitions and motivation to work, you know, but it's not for me.Andere können sich ablenken, indem sie sich Ziele stecken und arbeiten. Das ist nicht mein Ding. Permanent Vacation (1980)
By helping me with my column.Indem Sie mir bei meiner Kolumne helfen. The Phenom (1981)
But I beg of you not to dishonor her memory by pursuing this will-o'-the-wisp.Aber ich bitte dich, ihre Erinnerung nicht zu entehren, indem du diese Traumvorstellung verfolgst. The Carousel (1981)
The only way you can fail is to refuse to participate.Sie können nur versagen, indem Sie sich nicht einsetzen. The Revel (1981)
Government regards policy as the responsibility of Ministers and administration as the responsibility of officials, questions of administrative policy cause confusion between policy of administration and administration of policy especially when responsibility forthe policy of administration conflicts with the policy of administration of policy.Indem, dass es immer Regierungspolitik war, Politik als Verantwortlichkeit von Ministern, und Verwaltung als Verantwortlichkeit von Beamten zu betrachten, Fragen der Verwaltungspolitik, Konfusion kausalieren können, zwischen der politischen Verwaltung und der Verwaltung der Politik. A Question of Loyalty (1981)
I'm happy to be able to tell you that we have found a 5% cut, by selling an office in High Wycombe.- Oh ja. Es freut mich, Sie informieren zu können, dass wir hier um 5% kürzen konnten. Indem wir einen älteren Büroblock verkauft haben. Doing the Honours (1981)
We went in to screw the French by splitting them from the Germans.Ich bitte Sie, wir wollten die Franzosen in die Mangel nehmen, indem wir sie abspalten von den Deutschen. The Devil You Know (1981)
Pays his family back by being a stinking drunk.Zeigt seine Dankbarkeit, indem er ein stinkender Alkoholiker ist. Arthur (1981)
Because Cropsy could strip the paint off the walls, just by breathing on them.Denn Cropsy konnte die Tapete von der Wand ziehen, indem er sie einfach nur anhauchte. The Burning (1981)
Eric, you can praise the Lord by peeling a spud if you peel it to pe_ection.Man kann den Herrn preisen, indem man Kartoffeln schält... wenn man sie bis zur Perfektion schält. Geh keinen Kompromiss ein. Chariots of Fire (1981)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับใช้[V] compensate, See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด, Thai definition: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้
ค่าปฏิกรรมสงคราม[N] war indemnity, Example: ผู้ชนะในมหายุทธสงครามครั้งที่ 1 เรียกร้องค่าปรับหรือค่าปฏิกรรมสงครามจากประเทศผู้แพ้ คือ ประเทศเยอรมนี
เงินค่าปรับไหม[N] indemnity, See also: compensation, fine, Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ, Example: เขาต้องเสียเงินค่าปรับไหมให้กับคู่กรณีเป็นจำนวน 30000 บาท, Count unit: บาท
เงินชดเชย[N] compensation, See also: fine, indemnity, Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินค่าปรับ, เงินค่าปรับไหม, Example: บริษัทประกันจะต้องเสียเงินชดเชยให้กับลูกค้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ, Count unit: บาท
ทดแทน[V] compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, Example: ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน, Thai definition: แทนสิ่งที่เสียไป
ปฏิกรรมสงคราม[N] war indemnity, See also: war reparation, Example: เยอรมันต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝ่ายชนะในสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง, Thai definition: การชดใช้ค่าเสียหายที่ฝ่ายชนะสงครามเรียกร้องเอาจากฝ่ายพ่ายแพ้
การทำขวัญ[N] compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Example: ท่านสนใจชีวิตชาวบ้าน ชีวิตชาวนา ตลอดจนประเพณีพื้นๆ อย่างการทำขวัญหรือการเกิดการตาย, Thai definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การทำขวัญ[N] compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Syn. การชดใช้ค่าเสียหาย, Thai definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
ทด[V] compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. แทน, ทดแทน
ค่าทำขวัญ[N] indemnity, See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement, Syn. เงินค่าทำขวัญ, Example: ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพนักงานรถไฟ อาจถูกขับไล่ออกจากรถไฟหรือที่ดินรถไฟ โดยมิต้องคิดค่าทำขวัญให้เลย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เพราะอีกฝ่ายเกิดความเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
การชดใช้ค่าเสียหาย[n. exp.] (kān chotchai khāsīahāi) EN: compensation ; indemnification   FR: indemnisation [f] ; dédommagement [m]
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhwan) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement   FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ค่าชดเชย[v.] (khāchotchoēi) EN: compensation ; amount of compensation ; indemnification ; amount of indemnification   
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhwan) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends   
เงินชดเชย[n.] (ngoen chotchoēi) EN: compensation ; fine ; indemnity   FR: compensation [f] ; indemnité [f]
เงินค่าปรับไหม[n. exp.] (ngoen khāprapmai) EN: indemnity ; compensation ; fine   FR: indemnité [f] ; compensation [f]
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate   FR: indemniser ; dédommager
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back   FR: restituer ; redonner
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return   FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer

CMU English Pronouncing Dictionary
LINDEMAN    L IH1 N D M AH0 N
INDEMNIFY    IH2 N D EH1 M N AH0 F AY2
INDEMNITY    IH2 N D EH1 M N AH0 T IY0
LINDEMANN    L IH1 N D AH0 M AH0 N
LINDEMUTH    L IH1 N D AH0 M UW0 TH
INDEMNIFIED    IH2 N D EH1 M N AH0 F AY2 D
INDEMNITIES    IH2 N D EH1 M N AH0 T IY0 Z
INDEMNIFYING    IH2 N D EH2 M N AH0 F AY1 IH0 NG
INDEMNIFICATION    IH2 N D EH2 M N AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indemnify    (v) (i1 n d e1 m n i f ai)
indemnity    (n) (i1 n d e1 m n i t ii)
indemnified    (v) (i1 n d e1 m n i f ai d)
indemnifies    (v) (i1 n d e1 m n i f ai z)
indemnities    (n) (i1 n d e1 m n i t i z)
indemnifying    (v) (i1 n d e1 m n i f ai i ng)
indemnification    (n) (i1 n d e2 m n i f i k ei1 sh @ n)
indemnifications    (n) (i1 n d e2 m n i f i k ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
indem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung {f}; Entschädigung {f}indemnity [Add to Longdo]
Bindemittel {n} | Bindemittel {pl}; Binden {pl}binder; binding agent | binders [Add to Longdo]
Bindemittel {n}cement [Add to Longdo]
Entschädigung {f}; Wiedergutmachung {f}indemnification [Add to Longdo]
Gemeindemitglied {n}; Mitglied einer Kirchgemeindeparishioner [Add to Longdo]
Gewindemuffe {f} [techn.]threaded socket [Add to Longdo]
Hilfsstoff {m}; Bindemittel {n}; Arzneistoffträger {m}excipient [Add to Longdo]
Schadensersatz {m}; Schadenersatz {m}damages; compensation; indemnification [Add to Longdo]
Schadensersatz {m}; Schadenersatz {m}indemnity [Add to Longdo]
Schadenversicherung {f}indemnity insurance [Add to Longdo]
absichern; versichern (gegen)to indemnify (against; from) [Add to Longdo]
entschädigen; erstatten (für) | entschädigend; erstattend | entschädigt; erstattet | entschädigt | entschädigteto indemnify (for) | indemnifying | indemnified | indemnifies | indemnified [Add to Longdo]
indem {conj} (Mittel)by ...+ing [Add to Longdo]
indem {conj} (zeitlich)as; while [Add to Longdo]
maximale Schadenersatzleistung {f}aggregate indemnity [Add to Longdo]
Er gewann, indem er mogelte.He won by cheating. [Add to Longdo]
Indem sie mich ansah, sagte sie ...Looking at me she said ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何人でも[なんにんでも, nannindemo] (exp) any number of people [Add to Longdo]
幾人でも[いくにんでも, ikunindemo] (exp) any number of people; as many people as one likes [Add to Longdo]
謹んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
刑事補償[けいじほしょう, keijihoshou] (n) criminal indemnity [Add to Longdo]
死んでも死に切れぬ[しんでもしにきれぬ, shindemoshinikirenu] (exp) (id) I can't die and leave things this way [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
代償[だいしょう, daishou] (n,adj-no) compensation; indemnification; reparation; consideration; (P) [Add to Longdo]
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity [Add to Longdo]
填補;てん補[てんぽ, tenpo] (n,vs) (1) supplementation; replenishment; (2) compensation; indemnification [Add to Longdo]
賠償[ばいしょう, baishou] (n,vs) reparations; indemnity; compensation; (P) [Add to Longdo]
賠償金[ばいしょうきん, baishoukin] (n) indemnities; reparations; (P) [Add to Longdo]
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P) [Add to Longdo]
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement [Add to Longdo]
報償[ほうしょう, houshou] (n,vs) compensation; indemnity; reparation [Add to Longdo]
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top