ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*expectations*

EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: expectations, -expectations-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rational expectations (Economic theory)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectationsContrary to expectations they won with ease.
expectationsDid that hotel meet your expectations?
expectationsDid the trip live up to your expectations?
expectationsFor one reason or another their holiday in France didn't come up to expectations.
expectationsHe did not live up to expectations.
expectationsHe failed to come up to our expectations.
expectationsHe failed to get elected, contrary to our expectations.
expectationsHe raised our expectations only to disappoint us.
expectationsHe tried very hard to live up to his parents expectations.
expectationsHe will live up to his father's expectations.
expectationsHe will never live up to his parent's expectations.
expectationsHis new book did not come up to our expectations.
expectationsHis performance fell short of expectations.
expectationsHis response was contrary to our expectations.
expectationsHis work hasn't come up to my expectations.
expectationsI could not come up to his expectations.
expectationsI'll never fail to meet your expectations.
expectationsI must live up to his expectations.
expectationsIt is always difficult for a son to live up to the expectations of his parents.
expectationsIt was clear that the lazy student would never live up to his family's expectations.
expectationsI've got to find the cause quickly, get out of this slump and live up to Mr. Tanizaki's expectations.
expectationsI was all the more disappointed because of my expectations.
expectationsI will try to live up to your expectations.
expectationsMy grades didn't come up to my father's expectations.
expectationsShe endeavored to live up to their expectations.
expectationsShe lived up to our expectations.
expectationsThe athletes fell far short of our expectations.
expectationsThe new house didn't live up to expectations.
expectationsThe result fell short of our expectations.
expectationsThe result of the examination fell short of our expectations.
expectationsThe results fell short of my expectations.
expectationsThe result was contrary to his expectations.
expectationsThis job fulfils my expectations.
expectationsThis result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.
expectationsToday's performance of the ABC Symphony Orchestra fell short of my expectations.
expectationsYour behavior does not come up to my expectations.
expectationsYour work didn't come up to our expectations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้ความ(v) be contrary/against to all expectations, See also: fall short of somebody's expectations, not come up to somebody's expectations, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เธอนี่ไม่ได้ความเลยเรื่องง่ายๆ แค่นี้ก็ทำไม่ได้, Thai Definition: ทำได้ไม่ดี, ทำไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (v, exp) EN: make no sense ; be contrary/against to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations  FR: ne pas avoir de sens
ผิดคาด[phitkhāt] (adj) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTATIONS EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expectations (n) ˌɛkspɛktˈɛɪʃənz (e2 k s p e k t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反而[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, ] instead; contrary (to expectations), #2,404 [Add to Longdo]
偏偏[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations, #7,054 [Add to Longdo]
奢望[shē wàng, ㄕㄜ ㄨㄤˋ, ] an extravagant hope; to have excessive expectations, #12,167 [Add to Longdo]
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected; exceeding all expectations, #17,476 [Add to Longdo]
厚望[hòu wàng, ㄏㄡˋ ㄨㄤˋ, ] great hopes; great expectations, #19,581 [Add to Longdo]
兴冲冲[xìng chōng chōng, ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] full of joy and expectations; animatedly, #30,843 [Add to Longdo]
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, / ] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words, #65,667 [Add to Longdo]
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, ] renowned; prestigious; great hopes; expectations, #78,405 [Add to Longdo]
众望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, / ] people's expectations, #81,045 [Add to Longdo]
倒插门[dào chā mén, ㄉㄠˋ ㄔㄚ ㄇㄣˊ, / ] to marry and live with the bride's family (inverting traditional Chinese expectations), #97,647 [Add to Longdo]
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] poor and with low expectations; poverty stunts ambition, #135,616 [Add to Longdo]
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations, #344,010 [Add to Longdo]
奢盼[shē pàn, ㄕㄜ ㄆㄢˋ, ] an extravagant hope; to have unrealistic expectations, #552,249 [Add to Longdo]
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, / ] be disappointing; fail to live up to expectations [Add to Longdo]
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, ] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwartung {f} | Erwartungen {pl} | hinter den Erwartungen zurückbleibenexpectation | expectations | to be falling short of expectations [Add to Longdo]
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations [Add to Longdo]
seinen Erwartungen entsprechento come up to one's expectations; to meet one's expectations [Add to Longdo]
den Erwartungen nicht entsprechento fall short of one's expectations [Add to Longdo]
alle Erwartungen übertreffento surpass all expectations [Add to Longdo]
wider {prp; +Akkusativ} | wider (alles) Erwarten | wider Willen | wider besseres Wissen | wider alle Vernunftagainst; contrary to | contrary to (all) expectations | against one's will | against one's better knowledge | against all reason [Add to Longdo]
Unsere Erwartungen waren zu hoch gesteckt.Our expectations were pitched too high. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
案に相違して[あんにそういして, annisouishite] (adv) contrary to one's expectations [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) [Add to Longdo]
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants [Add to Longdo]
期待にかなう;期待に適う[きたいにかなう, kitainikanau] (exp,v5u) to live up to (one's) expectations [Add to Longdo]
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank [Add to Longdo]
合理的期待仮説[ごうりてききたいかせつ, gouritekikitaikasetsu] (n) rational expectations hypothesis [Add to Longdo]
合理的期待形成仮説[ごうりてききたいけいせいかせつ, gouritekikitaikeiseikasetsu] (n) (See 合理的期待仮説) rational expectations hypothesis [Add to Longdo]
思いがけない(P);思い掛けない;思い掛け無い[おもいがけない, omoigakenai] (adj-i) unexpected; contrary to expectations; by chance; casual; (P) [Add to Longdo]
思いきや[おもいきや, omoikiya] (exp) contrary to expectations; or so we thought, but ... [Add to Longdo]
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen [Add to Longdo]
思う壺;思う壷;思うつぼ[おもうつぼ, omoutsubo] (n) (1) one's wishes; one's expectations; (2) just as expected [Add to Longdo]
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions [Add to Longdo]
存外[ぞんがい, zongai] (adj-na,adv,n) beyond or contrary to expectations [Add to Longdo]
適応的期待[てきおうてききたい, tekioutekikitai] (n) adaptive expectations [Add to Longdo]
添う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. 添う) to marry; to wed; (4) (esp. 添う) to be added; (P) [Add to Longdo]
当て[あて, ate] (n) (1) aim; object; purpose; end; (2) expectations; prospects; hopes; (3) something that can be relied upon; (n-suf) (4) pad; guard; (n-suf,n-pref) (5) blow; strike; (P) [Add to Longdo]
当てが外れる;当てがはずれる[あてがはずれる, ategahazureru] (exp,v1) to be contrary to one's expectations [Add to Longdo]
当て事[あてごと, ategoto] (n) hopes; expectations; guessing [Add to Longdo]
聞きしに勝る;聞きしにまさる[ききしにまさる, kikishinimasaru] (exp,v5r) to a greater extent than one has heard; going beyond one's expectations [Add to Longdo]
目算[もくさん, mokusan] (n,vs) expectations; anticipation; calculation; estimate; plan [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top