Search result for

*camer*

(301 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: camer, -camer-
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camera[N] กล้องถ่ายภาพ, Syn. photographic camera
Cameroon[N] คาเมรูน, Syn. Cameroun, Republic of Cameroon
Cameroon[N] ประเทศคาเมรูน, Syn. Cameroun, Republic of Cameroon
bicameral[ADJ] (รัฐสภา) ซึ่งมีสองส่วน
cameraman[N] ช่างภาพ, See also: ช่างกล้อง, Syn. camera operator, photographer
camera-shy[ADJ] ที่ไม่ชอบถูกถ่ายภาพ
unicameral[ADJ] ส่วนประกอบของห้องเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
cameroons(แคมมะรูนซฺ') n. ชื่อดินแดนในอาณัติของเยอร มันสมัยก่อน
panoramic camera n.กล้องถ่ายภาพกว้างราว140องศา
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
unicameral(ยูนิแคม'เมอเริล) adj. ประกอบด้วยสภาเดี่ยว, See also: unicameralism.

English-Thai: Nontri Dictionary
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system, bicameralระบบสองสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, bicameralระบบสองสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system, unicameralระบบสภาเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, unicameralระบบสภาเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bicameral system; bicameralismระบบสองสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicameral systemระบบสองสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bicameralism; bicameral systemระบบสองสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cameraห้องทำงานของผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera obscuraกล้องทาบเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera, in (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in cameraเป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in camera (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in camera proceedingการพิจารณาลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unicameralism; unicameral systemระบบสภาเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unicameral-ห้องเดียว, -โพรงเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unicameral system; unicameralismระบบสภาเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unicameral systemระบบสภาเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Single-lens reflex cameraกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Art, Cameroonศิลปะแคเมอรูน [TU Subject Heading]
Camera industryอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camera operatorsช่างกล้อง [TU Subject Heading]
Camerasกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
CCD camerasกล้องซีซีดี [TU Subject Heading]
Digital camerasกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Gamma camerasเครื่องบันทึกภาพรังสีแกมมา [TU Subject Heading]
Kodak cameraกล้องถ่ายรูปโกดัก [TU Subject Heading]
Leica cameraกล้องไลก้า [TU Subject Heading]
Minolta cameraกล้องถ่ายรูปมินอลต้า [TU Subject Heading]
Motion picture camerasกล้องถ่ายภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Nikonos cameraกล้องถ่ายรูปนิโคนอส [TU Subject Heading]
Single-lens reflex camerasกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว [TU Subject Heading]
Television camera operatorsช่างกล้องโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television camerasกล้องถ่ายโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
View camerasกล้องทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
meeting in cameraการประชุมภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง [การทูต]
Cameralกระดูกยื่นเข้าไปแบ่งถุงออกเป็นส่วนๆ [การแพทย์]
Camerasกล้องถ่ายภาพ [การแพทย์]
Cameras, Boxกล้องบ๊อกซ์ [การแพทย์]
Cameras, Photospotกล้องถ่ายรูปเฉพาะแห่ง [การแพทย์]
Cameras, Pinholeกล้องรูเข็ม [การแพทย์]
Cine Cameraกล้องถ่ายภาพยนต์ [การแพทย์]
Gastrocamerasกล้องถ่ายภาพกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Intracameraภายในลูกตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in camera(พิจารณาคดี)โดยลับ
Scamerผู้ที่มีความเจ้าเลห์สูง
security camera (n) กล้องวงจรปิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're not at liberty to say, but what we're gonna need is a list of all of your staff that have been in Mr. Zubov's room and security camera footage from the hallway outside his door.รายชื่อพนักงานทุกคนที่นี่ ที่เข้าออกห้องของคุณซูโบ ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด ตั้งแต่โถงทางเดินจนถึงหน้้าห้องของเขา Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
If you have a camera, make sure the flash is on.ถ้ามีกล้องถ่ายรูปอยู่ ให้แน่ใจด้วย ว่าเปิดแฟลชแล้ว And the '90s Horse Party (2011)
Well, for Christ's sakes, Billie Dean, the cameras aren't rolling in here.เห็นแก่พระเจ้าเถอะ บิลลี่ ดีน เราไม่ได้ถ่ายหนังกันนะ Spooky Little Girl (2011)
He's shielding himself from the cameras.เขาบังตัวเองจากกล้อง Hope (2011)
A camera...กล้อง... Foe (2011)
[Camera shutter clicks]Get Carter (2011)
Lights, camera, Dean.แสง กล้อง คณบดี Documentary Filmmaking: Redux (2011)
I'm doing everything I can. I only have so many cameras. - Oh!ฉันพยายามทำเต็มที่แล้ว ฉันไม่ได้กล้องเยอะซะหน่อย ผมใช้เวลาทั้งวันในชุดนี้อย่างไร้เหตุผล Documentary Filmmaking: Redux (2011)
'Cause there's a camera inside, and we need to know everyone she's talking to.เพราะมีกล้องอยู่ข้างใน และเราต้องการรู้จัก ทุกคนที่หล่อนคุยด้วย Get Carter (2011)
No, Lionel, just turn the camera towards her desk.ไม่ ไลโอเนล แค่นาย หมุนกล้องไปทางโต๊ะหล่อนก็พอ Get Carter (2011)
And then, the camera pans, and enter Dean Pelton.จากนั้นกล้องก็แพนไป แล้วคณบดีก็เข้ามา Documentary Filmmaking: Redux (2011)
But if we're shooting this weekend, why are these cameras here?แต่ถ้าเรากำลังจะถ่ายทำสุดสัปดาห์นี้ ทำไมกล้องพวกนี้ถึงอยู่ที่นี่? Documentary Filmmaking: Redux (2011)
And my camera follows the fire, not the smoke.และกล้องของผมติดตามไฟ ไม่ใช่ควัน Documentary Filmmaking: Redux (2011)
Analyst from the real-time crime center sent over footage from some of the cameras around Bodega La Nueva.นักวิเคราะห์จากส่วนกลาง ส่งภาพถ่ายจากกล้องบางตัว รอบร้านขายของชำนั่นมาให้ Get Carter (2011)
There's more cameras than this?ยังมีกล้องตัวอื่นอีกหรือ Get Carter (2011)
I should go down to 1PP, check out what the cameras at the real time crime center saw.ฉันน่าจะไปที่ 1PP เช็คดูกล้อง ในที่เกิดเหตุตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงสักหน่อย Number Crunch (2011)
Camera's set for maximum field of view.กล้องถูกตั้งไว้ในระยะสูงสุดแล้ว Number Crunch (2011)
All right, guys, call the Sapphire, get some background on Siegel, and look for surveillance cameras or security guards that might have seen something.เอาล่ะ ทุกคน โทร.ไปที่แซฟไฟร์ หาข้อมูลของซีเกิล แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดด้วย Heartbreak Hotel (2011)
Um, I-I'm gonna go check on those cameras.อ่า ผ--ผมขอไปดูกล้องก่อนดีกว่า Heartbreak Hotel (2011)
You got the cameras?คุณจัดการกล้องหรือยัง Number Crunch (2011)
Oleg, take a picture of your junk on this customer's camera.โอเล็ก ถ่ายรูปขยะของคุณในกล้องของลูกค้าสิ And the Reality Check (2011)
The place is crawling with Peach clones and TV cameras ready to meet you.ในนั้นเต็มไปด้วยร่างโคลนของพีช และรายการTVพร้อมจะเจอกับเธอ And the Reality Check (2011)
And, Max, they stiffed us on the tip but they forgot their camera.และแม็กซ์ พวกเขาขี้ตืดกับเราเรื่องทิป แต่พวกเขาลืมกล้องไว้แน่ะ And the Reality Check (2011)
And old money doesn't parade itself around in front of cameras and beg for attention.และผู้ดีเก่าไม่แห่ตัวเองไปรอบๆ ต่อหน้ากล้องมากมายและอ้อนวอนขอความสนใจหรอก And the Reality Check (2011)
He knows where the camera is.เขารู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหน Kill Shot (2011)
Why not pick a place without any security cameras?ทำไมไม่เลือกที่อื่น ที่ไม่มีกล้องวงจรปิด Kill Shot (2011)
You know, you may have noticed, we have a few cameras here at the casino.คุณต้องสังเกตุนะ เรามีกล้องมากมายที่คาสิโนนี้ Heartbreak Hotel (2011)
We should canvass the area for security cameras--ตรวจดูกล้องวงจรปิดแถวนี้ด้วย Kill Shot (2011)
Well, by the same bastard who hid the camera in Lydia's apartment.อาจจะเป็นใครก็ได้ เช่นคนที่ติดตั้งกล้องไว้ที่อพาร์ทเม้นต์ของลิเดีย Suspicion (2011)
I still have a hard time believing that you didn't install that camera.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าคุณไม่ได้ติดตั้งกล้องนั้น Suspicion (2011)
We got cameras. Might need some help.เรามีกล้อง คงต้องให้ช่วยหน่อย Number Crunch (2011)
The camera.กล้องน่ะ And the Reality Check (2011)
Hey, Beckett, canvass turned up a security camera across from where the flag was hung.เฮ เบ็คเกต เจอภาพกล้องวงจรปิด แถวธงที่ติดไว้แล้ว Kill Shot (2011)
♪ Everything's cooler when cameras are spinning ♪♪ everything's cooler when cameras are spinning ♪ Regional Holiday Music (2011)
I saw a camera in the lobby.ผมเห็นกล้องที่ล้อบบี้ Cuffed (2011)
Cut. Guys, don`t look at the camera.คัท อย่ามองกล้องสิ Captain America: The First Avenger (2011)
So Jong-hun went over to the cashier. The owner of the diner asked what the cameras were for.ตอนที่เขาจ่ายเงิน แคชเชียร์ถามว่า "เกิดอะไรขึ้นกับกล้องถ่ายรูป" Episode #1.17 (2011)
Go get the camera!ไปเอากล้องมา Me Too, Flower! (2011)
The cops on that website, during their spare time will help search for stolen cell phones, cameras or notebooks.เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เว็บไซต์นั้น จะช่วยตามหาโทรศัพท์มือถือที่หาย กล้องหรือโน๊ตบุ๊ค ช่วงที่มีเวลาว่าง Me Too, Flower! (2011)
This is the video taken by the surveillance camera throughout the day at the site of the accident.นี่เป็นวิดีโอเทป ที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด ตลอดทั้งวันในสถานที่เกิดอุบัติเหตุ Midas (2011)
All surveillance cameras installed by the police department were turned off too.วีดิโอในช่วงนั้นถูกปิดไป Episode #1.8 (2011)
But the cameras around the convenience store and banks were fine.แต่ว่าวีดิโอแถว ๆ นั้นก็ปกติดี Episode #1.8 (2011)
Our cameras tried to catch up with him earlier this week.ทีมงานเราพยายามไปถามเขา ตอนต้นสัปดาห์ Real Steel (2011)
No, my cell phone doesn't have a camera.ไม่นะ ,มือถือฉันไม่มีกล้องถ่ายรูป Tower Heist (2011)
This is footage from a few hours ago from the camera out by the edge's center.ภาพเมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่แล้ว จากกล้องที่ศูนย์ Ag Within (2011)
Write a good speech draft and be on camera more often.เขียนร่างคำพูดเพราะๆ และก็ออกกล้องบ่อยๆ Protect the Boss (2011)
To get in the building, we have to avoid seven exterior cameras and six doormen who work at two entrance points in rotating shifts.เข้าตึกจะต้องหลบกล้องด้านนอก 7 ตัว และดอร์แมน 6 คนตรงทางเข้า 2 แห่ง_BAR_ ที่ผลัดกะกัน Tower Heist (2011)
Once inside, we'll be faced with four security officers, who monitor a bank of 12 internal cameras, as well as two floating security guards, who vary the patrol route each day.พอเข้าไปก็จะเจอ รปภ. อีก 4 คน ที่คอยดูหน้าจอกล้องภายในอีก 12 ตัว Tower Heist (2011)
I took it from the security camera in his apartment.ฉันจิ๊กมาจากกล้องวงจรปิดในห้องเขา Tower Heist (2011)
Before the lens fell, the camera fell to the ground.เมื่อกี้เลนส์มันตกนะครับ กล้องนี่ตกบนพื้นเหรอครับ Episode #1.4 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
camerAlmost every tourist carries a camera with him.
camerAre you bringing your camera?
camerAs it happens, I have left the camera at home.
camerCan you recommend a good camera?
camerDad bought a camera.
camerDad bought me a camera.
camerDid you see my camera?
camerDid you use my camera?
camerDon't forget to take a camera with you.
camerDo you have a camera?
camerDo you know how to use this camera?
camerDo you know where he bought his camera?
camerEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
camerFather bought me a camera.
camerFocus your camera on the flower.
camerHe became a cameraman after he graduated from college.
camerHe belongs to the Camera Club.
camerHe boasted about his new camera.
camerHe bought his son a camera.
camerHe bought me a nice camera.
camerHe carelessly forgot the camera in the bus.
camerHe didn't notice the small video camera above the traffic signal.
camerHe found a broken camera.
camerHe found his lost camera by chance.
camerHe gave away his camera to his friend.
camerHe has a camera.
camerHe has got a good camera.
camerHe has the same camera as I have.
camerHe isn't going to buy a camera.
camerHe lost no time in sending the camera back to me.
camerHe put new film into his camera.
camerHe showed me how to use this camera.
camerHe showed me the camera which he had bought the day before.
camerHe took pictures of me with his camera.
camerHe trained his camera on me.
camerHe wants the camera badly.
camerHis camera is three times as expensive as mine.
camerHow do you use this camera?
camerHow many cameras do you have?
camerHow much is this camera?
camerI am looking for a part-time job so I can buy a new video camera.
camerI bought a camera, but I lost it the next day.
camerI bought a camera for 30 dollars.
camerI bought a camera free of tax.
camerI bought a camera the other day.
camerI bought a camera two days ago.
camerI bought a camera with its accessories.
camerI bought a good camera.
camerI bought the same camera as you have.
camerI bought this camera for 25,000 yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกล้อง[N] cameraman, Syn. ช่างภาพ
ช่างกล้อง[N] cameraman, See also: camerawoman, Syn. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ตากล้อง, Example: เขาเป็นช่างกล้องที่มีฝีมือ ผู้กำกับคนไหนก็อยากได้เขามาร่วมงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ เช่นในภาพยนตร์เป็นต้น
กล้องถ่ายรูป[N] camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายภาพ, Example: กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของผม, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
กล้อง[N] camera, Syn. กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายภาพ, Example: ผมยกกล้องขึ้นเพื่อเริ่มบันทึกภาพถ่ายในงาน, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
กล้องถ่ายภาพ[N] camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายรูป, Example: กล้องถ่ายภาพรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ช่างภาพ[N] cameraman, See also: photographer, lensman, Syn. ช่างถ่ายรูป, คนถ่ายรูป, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกำลังประกาศรับสมัครช่างภาพหลายอัตรา, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
การประชุมภายใน[n. exp.] (kān prachum phāinai) EN: meeting in camera   
คนถ่ายรูป[n.] (khonthāirūp) EN: cameraman   
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera   FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องดิจิตอล[n. exp.] (kløng dijitøn) EN: digital camera   FR: appareil photo digital [m]
กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น[n. exp.] (klǿng thāi phāp lāi chūang khleūn) EN: multispectral camera   FR: caméra multispectrale [f]
กล้องถ่ายรูป[n.] (klǿng thāirūp) EN: camera   FR: appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
ประเทศแคเมอรูน[n. prop.] (Prathēt Khaēmoērūn) EN: Cameroon   FR: Cameroun [m]
ระบบสภาเดียว[n. exp.] (rabop saphā dīo) EN: unicameral system   FR: système unicaméral [m]
ซึ่งมีสภาเดียว[adj.] (seung mī saphā dīo) EN: unicameral   FR: unicaméral
ทดสอบกล้องถ่ายรูป[v. exp.] (thotsøp klǿng thāirūp) EN: test a camera   FR: tester un appareil photo

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMERA    K AE1 M ER0 AH0
CAMERA    K AE1 M R AH0
CAMERO    K AH0 M EH1 R OW0
CAMERON    K AE1 M ER0 AH0 N
CAMERER    K AE1 M ER0 ER0
CAMERAS    K AE1 M R AH0 Z
CAMERAS    K AE1 M ER0 AH0 Z
CAMERA'S    K AE1 M R AH0 Z
CAMEROON    K AE1 M ER0 UW2 N
CAMERAMEN    K AE1 M ER0 AH0 M EH0 N
CAMERAMAN    K AE1 M ER0 AH0 M AH0 N
CAMERON'S    K AE1 M ER0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camera    (n) (k a1 m @ r @)
cameras    (n) (k a1 m @ r @ z)
Cameroon    (n) (k a2 m @ r uu1 n)
bicameral    (j) (b ai2 k a1 m @ r @ l)
cameraman    (n) (k a1 m @ r @ m a n)
cameramen    (n) (k a1 m @ r @ m e n)
Cameroonian    (n) (k a2 m @ r uu1 n i@ n)
cine-camera    (n) - (s i1 n i - k a m r @)
Cameroonians    (n) (k a2 m @ r uu1 n i@ n z)
cine-cameras    (n) - (s i1 n i - k a m r @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsehkamera {f}telecamera [Add to Longdo]
Filmkamera {f}cine camera [Add to Longdo]
Fotoapparat {m}; Kamera {f} | Fotoapparate {pl}; Kameras {pl}camera | cameras [Add to Longdo]
Kamera {f} | Kameras {pl}camera | cameras [Add to Longdo]
Kameraauswahl {f}camera selector [Add to Longdo]
Kameraführung {f}camera work [Add to Longdo]
Kameramann {m} | Kameramänner {pl}; Kameraleute {pl}cameraman | cameramen [Add to Longdo]
Klausursitzung {f}meeting in camera [Add to Longdo]
Luftbildkamera {f}aerial camera; air survey camera [Add to Longdo]
Luftkamera {f}aerial camera [Add to Longdo]
Polaroidkamera {f}Polaroid camera [tm] [Add to Longdo]
Schmalfilmkamera {f}narrow film camera [Add to Longdo]
Schrittgerät {n}planetary camera [Add to Longdo]
Sofortbildkamera {f}instant camera [Add to Longdo]
Spiegelreflexkamera {f}reflex camera [Add to Longdo]
Sucherkamera {f}range-finder camera [Add to Longdo]
Videokamera {f}video camera [Add to Longdo]
Zeitraffer {m} | etw. im Zeitraffer zeigentime lapse; time lapse camera | to show sth. speeded up [Add to Longdo]
Zielkamera {f}photo finish camera [Add to Longdo]
Zweikammer {f}bicameral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
アイカメラ[, aikamera] (n) eye camera [Add to Longdo]
イーイーカメラ[, i-i-kamera] (n) electric-eye camera [Add to Longdo]
インスタマチックカメラ[, insutamachikkukamera] (n) Instamatic camera [Add to Longdo]
インスタントカメラ[, insutantokamera] (n) instant camera [Add to Longdo]
ウェブカメラ[, uebukamera] (n) {comp} web camera; webcam [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube) [Add to Longdo]
カメラ(P);キャメラ[, kamera (P); kyamera] (n) camera; (P) [Add to Longdo]
カメラアイ[, kameraai] (n) camera-eye [Add to Longdo]
カメラアングル[, kameraanguru] (n) camera angle [Add to Longdo]
カメラオブスキュラ;カメラオブスクーラ[, kameraobusukyura ; kameraobusuku-ra] (n) camera obscura [Add to Longdo]
カメラポジション[, kamerapojishon] (n) camera position [Add to Longdo]
カメラマン[, kameraman] (n) cameraman; (P) [Add to Longdo]
カメラリハーサル[, kamerariha-saru] (n) camera rehearsal [Add to Longdo]
カメラルシダ;カメラルーシダ[, kamerarushida ; kameraru-shida] (n) camera lucida (lat [Add to Longdo]
カメラルポ[, kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage [Add to Longdo]
カメラルポルタージュ[, kameraruporuta-ju] (n) camera reportage [Add to Longdo]
カメラワーク[, kamerawa-ku] (n) camera work [Add to Longdo]
カメラ割り[カメラわり, kamera wari] (n) camera blocking [Add to Longdo]
カメリハ[, kameriha] (n) (abbr) camera rehearsal [Add to Longdo]
ガストロカメラ[, gasutorokamera] (n) gastrocamera [Add to Longdo]
コンパクトカメラ[, konpakutokamera] (n) compact camera [Add to Longdo]
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei [Add to Longdo]
システムカメラ[, shisutemukamera] (n) system camera [Add to Longdo]
シネカメラ[, shinekamera] (n) cinecamera [Add to Longdo]
シャッター[, shatta-] (n) (1) (See シャッターチャンス) camera shutter; (2) shutter (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]
シャッターを切る[シャッターをきる, shatta-wokiru] (exp,v5r) to release a shutter (camera); to click a shutter [Add to Longdo]
シュミットカメラ[, shumittokamera] (n) Schmidt camera; (P) [Add to Longdo]
シンチカメラ[, shinchikamera] (n) (abbr) scintillation camera [Add to Longdo]
シンチレーションカメラ[, shinchire-shonkamera] (n) scintillation camera [Add to Longdo]
ステレオカメラ[, sutereokamera] (n) stereo camera [Add to Longdo]
スリットカメラ[, surittokamera] (n) slit camera [Add to Longdo]
チェキ[, chieki] (n) small instant camera [Add to Longdo]
チェキる[, chieki ru] (v5r) to take a picture with a "cheki" camera [Add to Longdo]
テレビカメラ[, terebikamera] (n) television camera [Add to Longdo]
ディジカメ[, deijikame] (n) (abbr) digital camera [Add to Longdo]
デジイチ[, dejiichi] (n) digital single lens reflex camera; digital SLR camera [Add to Longdo]
デジカメ[, dejikame] (n) (abbr) digital camera [Add to Longdo]
デジタルカメラ[, dejitarukamera] (n) digital camera [Add to Longdo]
デジタルスチルカメラ[, dejitarusuchirukamera] (n) {comp} digital still camera [Add to Longdo]
デジタルビデオカメラ[, dejitarubideokamera] (n) {comp} Digital Video camera [Add to Longdo]
デジタル撮像機[デジタルさつぞうき, dejitaru satsuzouki] (n) digital camera [Add to Longdo]
ハーフサイズカメラ[, ha-fusaizukamera] (n) half-size camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[, bideokamera] (n) video camera; video camcorder [Add to Longdo]
ピンホールカメラ[, pinho-rukamera] (n) pinhole camera [Add to Longdo]
フィルター(P);フィルタ[, firuta-(P); firuta] (n) filter (esp. camera); (P) [Add to Longdo]
ボックスカメラ[, bokkusukamera] (n) box camera [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡梅伦[Kǎ méi lún, ㄎㄚˇ ㄇㄟˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Cameron (name) [Add to Longdo]
喀麦隆[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon [Add to Longdo]
对焦[duì jiāo, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ, / ] to focus (a camera); focussing [Add to Longdo]
广角镜头[guǎng jiǎo jìng tóu, ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, 广 / ] wide angle camera shot [Add to Longdo]
摄像机[shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera; video camera [Add to Longdo]
摄影机[shè yǐng jī, ㄕㄜˋ ˇ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
摄象头[shè xiàng tóu, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄡˊ, / ] web camera [Add to Longdo]
数码照相机[shù mǎ zhào xiàng jī, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] digital camera [Add to Longdo]
暗箱[àn xiāng, ㄢˋ ㄒㄧㄤ, ] camera bellows; camera obscura [Add to Longdo]
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, ] camera bag (for changing film) [Add to Longdo]
水底相机[shuǐ dǐ xiàng jī, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] underwater camera [Add to Longdo]
照像机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
照相机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
相机[xiàng jī, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] a camera; variant of 照相机 [Add to Longdo]
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, ] camera oculi; aqueous chamber of the eye [Add to Longdo]
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ˇ, ] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision [Add to Longdo]
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene [Add to Longdo]
雅恩德[Yǎ ēn dé, ㄧㄚˇ ㄣ ㄉㄜˊ, ] Yaounde (capital of Cameroon) [Add to Longdo]
雅温得[Yǎ wēn dé, ㄧㄚˇ ㄨㄣ ㄉㄜˊ, / ] Yaoundé (capital city of Cameroon) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top