Search result for

privately

(35 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -privately-, *privately*, private
English-Thai: Nontri Dictionary
privately(adv) โดยส่วนตัว,โดยเฉพาะ,อย่างสันโดษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we, um, sort this out privately, please?ถ้าเราจะไปคุยกันส่วนตัว? New Haven Can Wait (2008)
Gun Woo will be instructing Bae Yong Gi privately, and starting tomorrow the woodwinds will practice at Kim Gab Young's house.กอนวูกำลังสอนแบยองกีแบบตัวต่อตัวอยู่ค่ะ และพรุ่งนี้จะเริ่มพวกเครื่องเป่า จะซ้อมกันที่บ้าคุณคิมกับยองค่ะ Beethoven Virus (2008)
Your Excellency, one of the suppliers wishes to speak with you privately.นายท่าน ,มีคน /Nต้องการพบท่านเป็นการส่วนตัว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If we're honest for a minute, if we reflect privately just for a moment, if we allow ourselves a glimpse into that shadowy place we call our soul, isn't that why we're here now?ถ้าเราซื่อสัตย์สักนาที ถ้าเราสะท้อน ความเป็นส่วนตัวไปสักพัก ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเหลือบมองเข้าไป ในเงามืดที่เรียกว่าจิตวิญญาณ Frost/Nixon (2008)
Oh! Say, David, you think I could speak to you, privately, just for a minute?อ้อ เดวิด ผมขอพูดกับคุณเป็นการส่วนตัว สักนาทีได้ไหม? Frost/Nixon (2008)
Maybe we can talk somewhere privately?ไปหาที่สงบๆ คุยกันดีกว่า ไหม Loyal and True (2008)
A privately funded think tank with offices in D. C,โดยมีกองทุนที่หนุนหลังอยู่ใน ดีซี Eagles and Angels (2008)
I would like to meet privately with my fellow heads of state.ผมต้องการให้เป็นกาารประชุมลับ กับผู้นำของทุก ๆ ประเทศ 2012 (2009)
ERIC, WE SHOULD TALK PRIVATELY.เอริค เราต้องคุยกันเป็นการส่วนตัว Zoe's Reprise (2009)
I had hoped that this compulsion to steal was something we could solve privately, but Orson seems unable-- or unwilling-- to control himself.ทีแรกดิฉันหวังว่า อาการชอบลักขโมยนี่ จะเป็นอะไรที่เราแก้ไขกันเองได้ แต่ดูเหมือนว่าออสันจะไม่สามารถ The Story of Lucy and Jessie (2009)
- Kind of. Can we go somewhere to talk privately, without all of this?นิดหน่อย เอ่อ เราสามารถ เอ่อ เราไปหาที่คุยกันได้ไหม In the Realm of the Basses (2009)
I'd like to consult the doctor privately, please.ผมอยากจะปรึกษา กับคุณหมอเป็นการส่วนตัวสักหน่อย Chuck Versus the Broken Heart (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
privatelyHe contrived a means of speaking to Nancy privately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนุงหนิง[ADV] tete-a-tete, See also: privately, Syn. กะหนุงกะหนิง, Example: คู่หนุ่มสาวพูดคุยหนุงหนิงกันตามประสาคู่รัก, Thai definition: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
สองต่อสอง[ADV] face to face, See also: privately, in private, Example: เขาปรึกษาเรื่องนี้กันสองต่อสองไม่ให้คนอื่นรู้, Thai definition: แต่ลำพัง 2 คน, โดยเฉพาะ 2 คน
โดยส่วนตัว[ADV] privately, Syn. ส่วนตัว, Ant. โดยทั่วไป, Example: ศิลปินชอบทำงานโดยส่วนตัวมากกว่าทำร่วมกับคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนตัว[adv.] (dōi suantūa = dōi sūantūa) EN: privately   
กระซิบกระซาบ[v.] (krasipkrasāp) EN: tell under one's breath ; inform privately   FR: chuchoter

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIVATELY    P R AY1 V AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
privately    (a) (p r ai1 v i t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイ[, mai] (pref) (See マイホーム) my; one's own; personal; privately owned; (P) [Add to Longdo]
マイカー[, maika-] (n) privately owned car (wasei [Add to Longdo]
個人タクシー[こじんタクシー, kojin takushi-] (n) privately owned taxi [Add to Longdo]
私営[しえい, shiei] (n,adj-no) privately operated; private management [Add to Longdo]
私家版[しかばん, shikaban] (n) privately printed book; private (press) edition [Add to Longdo]
私田[しでん;わたくしだ(ok), shiden ; watakushida (ok)] (n) privately owned rice field [Add to Longdo]
私奴婢[しぬひ, shinuhi] (n) (arch) (See 五色の賤) privately-owned slave [Add to Longdo]
私募債[しぼさい, shibosai] (n) private placement bond; privately-placed bond; privately-subscribed bonds [Add to Longdo]
集合財[しゅうごうざい, shuugouzai] (n) (See 公共財) collective goods (i.e, goods or services such as parks, highways, etc. which could be supplied privately, but are usually provided by the government) [Add to Longdo]
水入らずで;水いらずで[みずいらずで, mizuirazude] (exp) privately; with outsiders barred; en famille [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ˊ, / ] privately run (i.e. by a company, not the state) [Add to Longdo]
私营[sī yíng, ㄙ ˊ, / ] privately-owned; private [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Privately \Pri"vate*ly\ (pr[imac]"v[asl]t*l[y^]), adv.
   [1913 Webster]
   1. In a private manner; not openly; without the presence of
    others.
    [1913 Webster]
 
   2. In a manner affecting an individual; personally; not
    officially; as, he is not privately benefited.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 privately
   adv 1: kept private or confined to those intimately concerned;
       "it was discussed privately between the two men";
       "privately, she thought differently"; "some member of his
       own party hoped privately for his defeat"; "he was
       questioned in private" [syn: {privately}, {in private},
       {in camera}] [ant: {in public}, {publically}, {publicly}]
   2: by a private person or interest; "a privately financed
     campaign" [ant: {publicly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top