ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camera obscura

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camera obscura-, *camera obscura*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
camera obscuraกล้องทาบเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A telescope collects light from any spot in its field of view across the entire lens or mirror, an opening much larger than the camera obscura hole.กล้องโทรทรรศน์รวบรวมแสง จากจุดในมุมมองใด ๆ ข้ามเลนส์ทั้งหมดหรือกระจก Hiding in the Light (2014)
A camera obscura works best in bright light.กล้องทำงานได้ดีที่ สุดในที่สว่างจ้า Hiding in the Light (2014)
Al-Hazen made his own camera obscura and dazzled the caliphs.อัล แฮเสน ทำกล้องของเขาเอง และตื่นตาลิปส์ Hiding in the Light (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラオブスキュラ;カメラオブスクーラ[, kameraobusukyura ; kameraobusuku-ra] (n) camera obscura [Add to Longdo]
暗箱;暗函[あんばこ, anbako] (n) camera obscura [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camera obscura \Cam"e*ra ob*scu"ra\ [LL. camera chamber + L.
   obscurus, obscura, dark.] (Opt.)
   1. An apparatus in which the images of external objects,
    formed by a convex lens or a concave mirror, are thrown on
    a paper or other white surface placed in the focus of the
    lens or mirror within a darkened chamber, or box, so that
    the outlines may be traced.
    [1913 Webster]
 
   2. (Photog.) An apparatus in which the image of an external
    object or objects is, by means of lenses, thrown upon a
    sensitized plate or surface placed at the back of an
    extensible darkened box or chamber variously modified; --
    commonly called simply {the camera}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camera obscura
   n 1: a darkened enclosure in which images of outside objects are
      projected through a small aperture or lens onto a facing
      surface

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top