Search result for

*bruis*

(162 entries)
(1.3278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bruis, -bruis-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bruise[N] แผลฟกช้ำ, See also: รอยฟกช้ำ, Syn. contusion
bruise[VI] ต่อย, See also: ทำให้เป็นรอยช้ำ, Syn. contuse
bruised[ADJ] ถูกทารุณ, See also: ถูกทำร้ายร่างกาย
bruiser[N] ชายร่างใหญ่แข็งแรง
bruising[N] รอยช้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
bruiser(บรู'เซอะ) n. คนที่แข็งแรงสูงใหญ่,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
debruise(ดะบรูซ') vt. วางทาบผิดอัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vi) ถลอก,มีบาดแผล
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bruise; contusionรอยฟกช้ำ [มีความหมายเหมือนกับ ecchymosis และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contusion; bruiseรอยฟกช้ำ [มีความหมายเหมือนกับ ecchymosis และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bruisabilityเกิดจ้ำเขียวในตัวได้ง่าย [การแพทย์]
Bruisesดวงเลือดที่ซึมใต้ผิวหนัง,จ้ำเขียว,รอยฟกช้ำ,ห้อเลือด [การแพทย์]
Bruises, Spontaneousจ้ำเลือดที่เกิดขึ้นเอง [การแพทย์]
Bruising, Easilyมีจ้ำเขียวได้ง่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- She have bruising?- เธอมีรอยช้ำรึ? Dying Changes Everything (2008)
Those aren't bruises.พวกนั้นไม่ใช่รอยผกช้ำ Dying Changes Everything (2008)
What about the bruise on her forehead?แล้วรอยช้ำบนหน้าผากล่ะครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
And you have a bruise on your neck.นายก็มี รอย บนคอนี่ Superhero Movie (2008)
In here, bruises, cuts, breaks heal in hours, not days.แผลต่างๆจะหายภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ได้เป็นวันๆ Wanted (2008)
Bruises that won't heal ♪รอยแผลที่ไม่มีวันหาย New York, I Love You (2008)
some cuts and bruises,-มีบาดแผล และรอยฟกช้ำ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
He came home exonerated but thoroughly bruised.เขากลับบ้านอย่างพ้นข้อกล่าวหาแต่ว่าเขาบอบช้ำสาหัส Julie & Julia (2009)
CHARLIE: We're not finished up yet, but there's bruising on the neck.เรายังสรุปผลไม่ได้ แต่มีรอยช้ำที่คอ Some Kinda Love (2009)
TOOK A LONG TIME FOR THE BRUISES TO GO AWAY.ฉันบอกได้เลยตอนที่ฉันไปส่องไฟ ฉันยังเห็นรอยมือของเค้าอยู่ตรงนี้ Soul Mates (2009)
Not exactly. There was no tearing or bruising that would normally suggest it.ไม่มีร่องรอยการฉีกขาดที่บ่งบอกแบบนั้น Cold Comfort (2009)
JUDGING FROM THE BRUISING, HE WAS PROBABLY STRANGLED WITH A WIRE.ดูจากรอยแผล เขาน่าจะถูกรัดคอด้วยลวด Zoe's Reprise (2009)
THE BRUISES ON HER NECK ARE STILL REDDISH.รอยรัดคอยังแดงอยู่เลย Zoe's Reprise (2009)
Except the bruises that he left weren't pretend.นอกจากแผลถลอกที่เขาเหลือไว้ไม่แสร้งทำ Pleasure Is My Business (2009)
Orville, Orson--either way, he came home from the playground covered in bruises.ออวิลเล ออร์สัน เหมือนกันแหละ เขามาจากสนามเด็กเล่น Crime Doesn't Pay (2009)
It's a tiny little bruise.It's a tiny little bruise. Did You Hear About the Morgans? (2009)
She had a bruise on her face.มีรอยช้ำที่หน้าเธอ Ourselves Alone (2009)
Who gave her the bruise?ใครทำ Ourselves Alone (2009)
She had a bruise on her face.เธอมีรอยช้ำที่หน้า Ourselves Alone (2009)
Bruise?รอยช้ำรึ Ourselves Alone (2009)
When she comes back in the morning, she's covered in cuts and bruises.เมื่อเธอกลับมาตอนเช้า เธอเต็มไปด้วยบาดแผล Today Is the Day: Part 1 (2009)
I bruise easy.ผมช้ำง่าย Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Battered and bruised.ตัวป่วนกับตัวป่วย Killing Your Number (2009)
Your ribs are badly bruised.ซี่โครงของพ่อดูแย่มาก Air: Part 1 (2009)
A bruise is going to be the least of my problems.ถ้าพ่อไม่กินยานั่น แผลนี่จะกลายเป็นเรื่องเล็ก Air: Part 1 (2009)
He's got cracked ribs, more bruises than I can count,เขากระดูกซี่โครงร้า่ว และแผลฟกชำ้นับไม่ถ้วน Air: Part 3 (2009)
I got a bruise or something?คอฉันเป็นรอยช้ำหรือเป็นยังไง Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
A few bumps and bruises.แค่ฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อย I Will Rise Up (2009)
I don't want him touching my stomach. I mean, maybe he would bruise the baby.ฉันไม่อยากให้เขาจับท้อง คือ.. Preggers (2009)
Bruising around the neck. Our guy was choked.รอยช้ำรอบคอ ถูกทำให้หายใจไม่ออก Hello, Dexter Morgan (2009)
No sign of a struggle. No pre-mortem bruising.-ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ ไม่มีรอยฟกช้ำ Blinded by the Light (2009)
who are bruised and cut and bleeding.ที่ตัวช้ำ ถูกกรีด เลือดไหล Slack Tide (2009)
- abdominal bruising on the left.-อาการปวดแน่นท้องด้านซ้าย No More Good Days (2009)
Bruise a little easy, don't you think?แรงไปหน่อยนะนั่น ว่ามั้ย Good God, Y'All (2009)
She has a bruised heart. At least that's what she said in the interview.หัวใจเธอมันบอบซ้ำ อย่างน้อย นั่นเป็นสิ่งที่เธอบอกตอนคุยกัน Do It, Monkey (2009)
And there's also the bruising on the arms, right?และยังมีรอยช้ำบนแขนด้วยใช่ไหม? Episode #1.5 (2009)
Bruising?รอยช้ำ? Episode #1.5 (2009)
There is bruising on both arms.มีรอยช้ำบนแขนทั้งสองข้าง Episode #1.5 (2009)
forget the bruised brain and go with your lion heart.ลืมสมองถูกกระทบกระเืทือนไปเสีย และเดินหน้าตรงไป ด้วยหัวใจสิงห์ Harbingers in a Fountain (2009)
The bone has been chipped and bruised around the triquetral, like someone was trying to pull something off his wrist.กระดูกถุกหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และมีรอยถลอกรอบ ๆ ดูเหมือนพยายามจะ ดึงบางอย่างจากข้อมือเขา The Bond in the Boot (2009)
See this bruising right here?เห็นรอยช้ำนี่มั๊ย? Out of Time (2009)
Bruising happens when gravity pools the blood at the spot closest to the ground.รอยช้ำเกิดจาก เลือดไหลมารวมกัน ในจุดที่ใกล้ที่สุดกับพื้น Out of Time (2009)
And if you notice this bruising right here, it's called double lividity.และถ้าสังเกตรอยช้ำตรงนี้ มันมีสีเข้มกว่าปกติ Out of Time (2009)
Alexx,was there bruising?อเล็กซ์ แล้วการฉีกขาดล่ะ? Out of Time (2009)
Without bruising.ไม่มีรอยฉีกขาด Out of Time (2009)
But correct me if I'm wrong,Alexx, the body stops bruising once the heart stops beating, right?แก้ให้ผมด้วยถ้าผมผิด อเล็กซ์ ร่างกายจะหยุดการช้ำหรือถลอก เมื่อหัวใจหยุดเต้นใช่มั๊ย? Out of Time (2009)
Look at the size of the bruises.ตกลง มันมีอะไร? Hostile Takeover (2009)
My hand's bigger than the bruise.มือผมใหญ่กว่ารอยช้ำ มือคุณใหญ่กว่ารอยช้ำ Hostile Takeover (2009)
Your hand is bigger than the bruise. Whoever jerked this kid around had a smaller hand.ใครก็ตามที่ทำร้ายเด็ก ต้องมีมือเล็กกว่า Hostile Takeover (2009)
That semicircular bruise looks...มีรอยช้ำบาง ๆ เป็นวงกลม เหมือน... Bolt Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bruisHe had bruises all over after the fight.
bruisHe was covered with bruises.
bruisHowever he wasn't seriously hurt and got away with light bruising.
bruisI fell down really hard and got a black bruise on my knee.
bruisI got bruises on both legs.
bruisI got my left arm bruised.
bruisI have a bruise.
bruisMy harsh words bruised her feeling.
bruisMy whole body was one big bruise after the rugby game.
bruisThat apple is bruised.
bruisThe skin of peaches bruises easily.
bruisThis is a bruising information war. At this rate we'll never come out on top. We've got to replace our CIO.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะบักสะบอม[V] be badly bruised, See also: be battered, be beaten black and blue, Syn. บอบช้ำ, Example: คนไทยต้องสะบักสะบอมจากการต่อสู้กับเศรษฐกิจอย่างสาหัสสากรรจ์
พรายย้ำ[N] bruise, See also: black bruise, Example: ลักษณะของเลือดออกที่เกิดขึ้นตามผิวหนังอาจเป็นจุดแดงหรือพรายย้ำ ขนาด 1-10 มิลลิเมตร หรือเท่าปลายนิ้ว เรียกว่า เอกไคโมซิส, Count unit: รอย, Thai definition: รอยดำๆ ที่คนโบราณถือว่าถูกผีพรายกัดย้ำเอา
ฟก[ADJ] contused, See also: bruised, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำ, Example: ที่ขาของนักเรียนหญิงมีรอยฟกเป็นดวงๆ อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
ฟกช้ำ[ADJ] bruised, See also: contused, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำดำเขียว, Example: ร่างกายของหล่อนปรากฏริ้วรอยฟกช้ำเหมือนเพิ่งผ่านการถูกรุมรังแกจากฝูงผู้แข็งแรง, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
ฟกช้ำดำเขียว[ADJ] bruised, See also: black and blue, Syn. ฟกช้ำ, บวมช้ำ, ฟก, Example: ตามตัวเขามีรอยฟกช้ำดำเขียวที่แสดงว่าถูกทุบตีอย่างหนัก, Thai definition: บวมช้ำตามร่างกายเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรง
ถลอก[ADJ] scratched, See also: bruised, Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก, Example: เธออุ้มลูกขึ้นมากอดไว้แนบอก สงสารลูกจนน้ำตาซึมเมื่อมองเห็นรอยถลอกที่มีเลือดไหลซิบๆ ตรงหัวเข่าคู่น้อย, Thai definition: เกี่ยวกับผิวที่หลุดออกเพราะถูกกระทบ
ถลอก[V] scratch, See also: bruise, have a scratch, graze, Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก, Example: น้องเล็กแขนถลอกเพราะหกล้ม, Thai definition: ผิวหลุดออกเพราะถูกกระทบ
ช้ำ[ADJ] bruised, See also: sore, black and blue, contused, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, Example: ตาช้ำของเธอมีประกายขึ้นมาบ้าง, Thai definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ
ช้ำ[V] bruise, See also: be sore, contuse, be black and blue, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, ฟกช้ำดำเขียว, เจ็บ, Example: ตาแม่ช้ำท่าทางอิดโรย, Thai definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ
ช้ำชอก[V] bruise, See also: be sore, contuse, hurt, Syn. ชอกช้ำ, บอบช้ำ, Example: มันคงบาดเจ็บช้ำชอกจากการที่ถูกรถชนไม่น้อย
จ้ำ[N] bruise, See also: contusion, Syn. รอยช้ำ, รอยฟกช้ำดำเขียว, Example: พรายย้ำมีลักษณะเป็นจ้ำๆ สีม่วง มีอาการคันด้วย, Count unit: จ้ำ
ชอกช้ำ[V] hurt, See also: be bruised, be shattered
ชอกช้ำระกำใจ[V] be distressed, See also: sick at heart, hurt, be bruised, be shattered
ห้อ[V] bruise, See also: contuse, Example: เพราะถูกกระแทกอย่างแรงแผลนั้นจึงห้อเลือด, Thai definition: ระบมเพราะถูกกระทบอย่างแรง มักใช้คู่กับคำ เลือด เป็น ห้อเลือด
ห้อเลือด[V] bruise, See also: contuse, Syn. ช้ำเลือด, Example: มือของเธอห้อเลือดเพราะโดนประตูหนีบ, Thai definition: มีเลือดคั่งอยู่ข้างใน
ช้ำเลือดช้ำหนอง[V] have a bruise with pus and blood in it, See also: have a swelling with pus and blood in it, Example: ี่หน้าขาของสุนัขตัวโปรดของลูกชายผมนั้นบวมเป่ง และช้ำเลือดช้ำหนอง, Thai definition: มีเลือดและหนองคั่งอยู่
ห้อเลือด[V] bruise, See also: wound, injure, hurt, Example: มือของเธอห้อเลือดเพราะโดนประตูหนีบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
ช้ำ[n.] (cham) EN: contusion ; bruise   FR: contusion [f] ; bleu [m]
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ฟกช้ำ[adj.] (fokcham) EN: bruised ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ฟกช้ำดำเขียว[adj.] (fokcham dam-khīo) EN: bruised ; black and blue   FR: contusionné ; couvert de bleus
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches   FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
ระบม[X] (rabom) EN: bruised   FR: couvert de bleus
สะบักสะบอม[v.] (sabaksabøm) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue   
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze   FR: gratter ; érafler ; écorcher
หวือ[v.] (weū) EN: whir ; sound of chips or splinters flying past the ear   FR: sifflement [m] ; bruissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUISE    B R UW1 Z
BRUISED    B R UW1 Z D
BRUISES    B R UW1 Z AH0 Z
BRUISING    B R UW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bruise    (v) (b r uu1 z)
bruised    (v) (b r uu1 z d)
bruiser    (n) (b r uu1 z @ r)
bruises    (v) (b r uu1 z i z)
bruisers    (n) (b r uu1 z @ z)
bruising    (v) (b r uu1 z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckstelle {f} (an Obst) | Druckstellen bekommenbruise (on fruit) | to bruise [Add to Longdo]
Kraftmeier {m}bruiser [Add to Longdo]
Prellung {f}contusion; bruise [Add to Longdo]
Quetschung {f}bruise; contusion [Add to Longdo]
Schleifschale {f}bruisers [Add to Longdo]
Schrot {n}bruised grain [Add to Longdo]
gequetschtbruised [Add to Longdo]
quetschen | quetschend | quetschtto bruise | bruising | bruises [Add to Longdo]
verletzento bruise [Add to Longdo]
zerschrammen; zerstampfen | zerschrammend; zerstampfend | zerschrammt; zerstampft | zerschrammt; zerstampft | zerschrammte; zerstampfte | zerschrammter | am zerschrammtestento bruise | bruising | bruised | bruises | bruised | more bruised | most bruised [Add to Longdo]
Bluterguss {m}; Hämatom {n}; blauer Fleck [med.] | blaue Flecke bekommenhaematoma; bruise | to bruise [Add to Longdo]
Kabelverletzung {f}cable bruise [Add to Longdo]
Stoßbruch {m}bruise break; impact break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挫傷[ざしょう, zashou] (n,vs) bruise (internal) [Add to Longdo]
挫創[ざそう, zasou] (n) (See 挫傷,打ち身) contusion; bruise [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) [Add to Longdo]
傷み[いたみ, itami] (n) grief; distress; damage; bruise [Add to Longdo]
生傷[なまきず, namakizu] (n) fresh bruises or wounds [Add to Longdo]
青タン[あおタン, ao tan] (n) (col) bruise [Add to Longdo]
青黒い;黝い;蒼黒い[あおぐろい, aoguroi] (adj-i) black with hints of blue (as in a bruise); bluish black [Add to Longdo]
青痣;青あざ[あおあざ, aoaza] (n) bruise [Add to Longdo]
打ち傷;打傷[うちきず, uchikizu] (n) bruise [Add to Longdo]
打ち身;打身[うちみ, uchimi] (n) bruise [Add to Longdo]
打撲傷[だぼくしょう, dabokushou] (n) bruise; contusion [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) [Add to Longdo]
痣(P);黶[あざ, aza] (n) (1) birthmark; nevus; (2) bruise; (3) tache de vin; envie; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤痕[shāng hén, ㄕㄤ ㄏㄣˊ, / ] scar; bruise [Add to Longdo]
打伤[dǎ shāng, ㄉㄚˇ ㄕㄤ, / ] bruise; injure [Add to Longdo]
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, / ] bump; bruise; child's injury from falling [Add to Longdo]
撞伤[zhuàng shāng, ㄓㄨㄤˋ ㄕㄤ, / ] bruise; bump [Add to Longdo]
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, / ] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape [Add to Longdo]
淤血斑[yū xuè bān, ㄩ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄢ, ] bruise; patch of bruising [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] bruise; sores [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] a bruise or contusion [Add to Longdo]
淤伤[yū shāng, ㄩ ㄕㄤ, / ] bruising [Add to Longdo]
淤青[yū qīng, ㄩ ㄑㄧㄥ, / ] bruise; contusion [Add to Longdo]
疮痍满目[chuāng yí mǎn mù, ㄔㄨㄤ ㄧˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, / 滿] lit. bumps and bruises everywhere (成语 saw); fig. an ugly shambles; devastation everywhere [Add to Longdo]
碰损[pèng sǔn, ㄆㄥˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] bruising (damage to soft fruit etc) [Add to Longdo]
紫斑[zǐ bān, ㄗˇ ㄅㄢ, ] bruise [Add to Longdo]
血晕[xuè yùn, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, / ] bruising [Add to Longdo]
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, / ] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises [Add to Longdo]
青肿[qīng zhǒng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] bruise [Add to Longdo]
体无完肤[tǐ wú wán fū, ㄊㄧˇ ˊ ㄨㄢˊ ㄈㄨ, / ] lit. cuts and bruises all over (成语 saw); fig. totally refuted [Add to Longdo]
鳞伤[lín shāng, ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, / ] cuts and bruises like fish scales; terribly cut up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top