Search result for

graze

(53 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graze-, *graze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graze[VI] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
graze[VT] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
graze[VT] ครูด, See also: ถาก, ขูด, ทำให้ถลอก
graze[N] การขูด, See also: การเสียดสี
graze[N] รอยขูด, See also: รอยถลอก
graze on[PHRV] พาสัตว์มากินหญ้า, See also: ให้สัตว์กินหญ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou

English-Thai: Nontri Dictionary
graze(vi) เล็มหญ้า,กินหญ้า
graze(vt) เฉียดไป,ถากไป,ครูดไป,ทำให้ถลอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Four stitches. Barely grazed ya.ไม่เอาหน่า แค่สี่เข็มเอง ทนหน่อยหน่า The Thing (1982)
No health foods. The last one we didn't lunch, we grazed.คนสุดท้ายที่เราไม่ได้ รับประทานอาหารกลางวันเรากินหญ้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look. The bullet grazed his ear.ดูสิ กระสุนถากหูของเขา Clue (1985)
It was a grasshopper, and it grazed your foot.มันแค่ตั๊กแตน แล้วมันก็ข่วนเท้าคุณเบาๆ Dark Harbor (1998)
It´s from the Latin ´"pastoraIis´", to graze.มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินที่แปลว่า "ทุ่งหญ้า" Never Been Kissed (1999)
Go graze outside.ไปถากหญ้าข้างนอกไป Eating Out (2004)
That was accidental. Accidental boob graze.ไม่ได้เจตนา ชนภูเขาไฟโดยบังเอิญ The Holiday (2006)
And her knee grazed my knee, and that kind of got me going.เอาเข่าเธอชนเข่าผม แล้วผลักผมลง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It's a graze wound. minor tissue abrasion.แค่แผลถลอก เนื้อเยื่อถลอกเล็กน้อย There's Something About Harry (2007)
I've joined that club. Now you nick me, graze me, but you wound me.ผมเข้าร่วมแก๊งไปแล้ว คุณยิงผม แต่โดนถากๆ The Brave One (2007)
Just a graze.แค่ถากๆไปเอง.. The Breath (2009)
But the killer would have had to have been an incredibly bad shot to merely graze his or her victim three times in such tight quarters.แต่ฆาตกรมีฝีมือที่แย่มาก มีเพียงรอยเล็ก ๆ บนตัวเหยื่อ 3 แห่งในระยะประชิด The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grazeI have an graze here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาก[V] graze, See also: hit obliquely, Example: ลูกปืนถากขาเขาไปนิดเดียว, Thai definition: เฉียงๆ, ถูกผิวๆ
กรีด[V] scrape, See also: graze, Syn. ครูด, Example: กิ่งไม้ข้างทางกรีดรถเป็นรอย, Thai definition: ระไป, ครูดไป
กรูด[ADV] graze along, See also: retreat, move back, Syn. ถอยกรูด, Ant. เดินหน้าเข้าหา, Example: ข้าศึกถอยกรูดอย่างไม่เป็นขบวนท่า, Thai definition: อาการที่ถอยอย่างไม่มีระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
กรูด[v.] (krūt) EN: graze along   
ระ[v.] (ra) EN: scrape grate ; graze ; brush against   
แซง[v.] (saēng) EN: scrape ; graze   
สี[v.] (sī) EN: rub ; scrape ; graze   FR: frotter
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against   FR: égratigner ; frotter contre
ถาก[v.] (thāk) EN: graze ; hit obliquely   FR: érafler
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze   FR: gratter ; érafler ; écorcher

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAZE    G R EY1 Z
GRAZED    G R EY1 Z D
GRAZER    G R EY1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graze    (v) (g r ei1 z)
grazed    (v) (g r ei1 z d)
grazes    (v) (g r ei1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレーズ[, gure-zu] (n,vs) (1) glaze; (vs) (2) graze [Add to Longdo]
擦り傷(P);すり傷;擦傷;かすり傷;掠り傷[すりきず(擦り傷;すり傷;擦傷)(P);かすりきず(擦り傷;擦傷;かすり傷;掠り傷);こすりきず(擦り傷), surikizu ( surikizu ; suri kizu ; satsu kizu )(P); kasurikizu ( surikizu ; satsu ki] (n,vs) scratch; graze; abrasion; (P) [Add to Longdo]
擦り剥く;擦剥く(io);擦りむく[すりむく, surimuku] (v5k) to skin (one's knee); to graze [Add to Longdo]
赤剥け;赤むけ[あかむけ, akamuke] (n) scraped skin; graze; grazed skin [Add to Longdo]
赤肌;赤膚[あかはだ, akahada] (n) grazed skin; abraded skin; bare of trees [Add to Longdo]
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P) [Add to Longdo]
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate [Add to Longdo]
掠る;擦る[かする, kasuru] (v5r,vt) (1) to graze; to touch lightly; (2) to take a percentage; to exploit; to squeeze [Add to Longdo]
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1,vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放牧[fàng mù, ㄈㄤˋ ㄇㄨˋ, ] graze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graze \Graze\, n.
   1. The act of grazing; the cropping of grass. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Turning him out for a graze on the common. --T.
                          Hughes.
    [1913 Webster]
 
   2. A light touch; a slight scratch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graze \Graze\ (gr[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Grazed}
   (gr[=a]zd); p. pr. & vb. n. {Grazing}.] [OE. grasen, AS.
   grasian, fr. gr[ae]s grass. See {Grass}.]
   1. To feed or supply (cattle, sheep, etc.) with grass; to
    furnish pasture for.
    [1913 Webster]
 
       A field or two to graze his cows.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To feed on; to eat (growing herbage); to eat grass from (a
    pasture); to browse.
    [1913 Webster]
 
       The lambs with wolves shall graze the verdant mead.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To tend (cattle, etc.) while grazing.
    [1913 Webster]
 
       When Jacob grazed his uncle Laban's sheep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To rub or touch lightly the surface of (a thing) in
    passing; as, the bullet grazed the wall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graze \Graze\, v. i.
   1. To eat grass; to feed on growing herbage; as, cattle graze
    on the meadows.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield grass for grazing.
    [1913 Webster]
 
       The ground continueth the wet, whereby it will never
       graze to purpose. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To touch something lightly in passing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graze
   n 1: a superficial abrasion
   2: the act of grazing [syn: {graze}, {grazing}]
   v 1: feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing"
      [syn: {crop}, {browse}, {graze}, {range}, {pasture}]
   2: break the skin (of a body part) by scraping; "She was grazed
     by the stray bullet"
   3: let feed in a field or pasture or meadow [syn: {crop},
     {graze}, {pasture}]
   4: scrape gently; "graze the skin" [syn: {graze}, {crease},
     {rake}]
   5: eat lightly, try different dishes; "There was so much food at
     the party that we quickly got sated just by browsing" [syn:
     {browse}, {graze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top