ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wound

W AW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wound-, *wound*, woun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wound(n) บาดแผล, See also: แผล, Syn. cut, injury, lesion
wound(vi) บาดเจ็บ, See also: เป็นแผล
wound(vt) ทำให้เป็นบาดแผล, See also: ทำให้บาดเจ็บ
wound(vi) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wind, See also: คดเคี้ยว, วกวน
wounded(adj) ซึ่งบาดเจ็บ, See also: ซึ่งเป็นแผล
wounding(adj) ซึ่งบาดเจ็บ, Syn. injured, hurt, lacerated, bitten
woundless(adj) ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บ, See also: ซึ่งไม่ได้รับอันตราย
woundwort(n) พืชตระกูลมินต์ใช้สำหรับรักษาบาดแผล
woundwort(n) พืชชนิดใดก็ตามที่เคยใช้รักษาบาดแผล
woundingly(adv) โดยได้รับบาดเจ็บ, See also: อย่างอันตราย, Syn. harmful, biting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wound(วูนดฺ) n. บาดแผล, การทำให้บาดเจ็บ, ความเสียหายต่อจิตใจความรู้สึกหรือชื่อเสียง vt., vi. ทำให้เกิดบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, ทำอันตราย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wondและwind, See also: wouldingly adv., Syn. laceration, injury
wounded(วูน'ดิด) adj. ได้รับบาดเจ็บ, ได้รับบาดแผล, ได้รับความเสื่อมเสีย n. ผู้ได้รับบาดเจ็บ, Syn. injured
flesh woundn. แผลที่เนื้อ (ไม่ถึงกระดูก)
unwound(อันเวานดฺ') vi., vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unwind, คลายออก, คลี่ออก, ไม่ได้พัน, ไม่ได้ม้วน, ไม่มีสายลาน

English-Thai: Nontri Dictionary
wound(n) บาดแผล, การบาดเจ็บ, ความเสียหาย
wound(vt) ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้มีบาดแผล, ทำอันตราย
wound(vt pt และ pp ของ) wind

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woundบาดแผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wound, asepticบาดแผลไร้เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, bullet; wound, gunshotบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, closedบาดแผลปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, contusedบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, gunshot; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, incisedแผลบาด, บาดแผลถูกของมีคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, laceratedบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, openบาดแผลเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, penetratingบาดแผลทะลุ [ มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wound healingการหายของบาดแผล [TU Subject Heading]
Wound infectionการติดเชื้อที่บาดแผล [TU Subject Heading]
Wound treatment equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Wounds and injuriesบาดแผลและบาดเจ็บ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
You think he could have made the wound that killed his father?You think he could have made the wound that killed his father? 12 Angry Men (1957)
I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife.I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife. 12 Angry Men (1957)
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
Not a wound on him.ไม่ได้เป็นแผลบนเขา แสดงให้ ฉันเห็นแผล How I Won the War (1967)
Not a decent wound on you.ไม่ได้เป็นแผลที่ดีกับคุณ How I Won the War (1967)
But the fact is, the bite radius on this animal is different than the wounds on the victim.เเต่รัศมืการกัดของฉลามตัวนี่ ต่างจากบาดเเผลบนตัวเหยื่อ Jaws (1975)
After that, I remember nothing until you wound me up. Thank you.แล้วกระผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย จนกระทั่งท่านได้มาช่วยปลุก ขอบคุณ Return to Oz (1985)
If you keep me wound up.ถ้าไขลานผมให้สุดก่อนนะ Return to Oz (1985)
I wound up his thought, but I forgot to do his action.ฉันไขลานให้เฉพาะการใช้ความคิด แต่ฉันลืม ไขที่การเครื่อนไหว Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woundA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
woundBlood ran from the wound.
woundClocks used to be wound every day.
woundClutching my painful wound...
woundCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
woundDon't touch the wound.
woundDo something about the flow of blood from the wound.
woundFor all their serious wounds, all of them were in good spirits.
woundHe cleansed the wound before putting on a bandage.
woundHe died from a wound in the chest after a week.
woundHe died from wounds.
woundHe had his wounds dressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเจ็บ(n) patient, See also: wounded, Syn. คนบาดเจ็บ, คนป่วย, ผู้บาดเจ็บ, Example: ุผู้เห็นเหตุการณ์รีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
ผู้บาดเจ็บ(n) wounded people, See also: sufferer, victim, Syn. ผู้ป่วย, ผู้เจ็บป่วย, Example: ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีบาดแผลเนื่องจากอุบัติเหตุ จำเป็นต้องได้รับการรักษา
บอบช้ำ(v) wound, See also: injure, hurt, Syn. ระบม, Example: พวกโจรบอบช้ำมากเพราะถูกรุมประชาทัณฑ์, Thai Definition: สภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ถูกทำร้ายอย่างหนัก
บาดแผล(n) wound, See also: cut, injury, Syn. รอยแผล, Example: หมอสั่งว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำเป็นอันขาด, Thai Definition: เนื้อหนังที่แยกออกเพราะถูกกระแทกโดยแรงหรือของมีคมบาด
ห้อเลือด(v) bruise, See also: wound, injure, hurt, Example: มือของเธอห้อเลือดเพราะโดนประตูหนีบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาด[bāt] (v) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut  FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[bātjep] (adj) EN: wounded ; injured ; hurt  FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [ f ]
บอบช้ำ[bøpcham] (v) EN: wound ; injure ; hurt  FR: blesser
ฝ้า[fā] (n) EN: film covering a wound ; blemish on the skin
การทำแผล[kān tham phlaē] (n) EN: plaster (for bandaging wounds)  FR: pansement [ m ]
คนเจ็บ[khonjep] (n) EN: patient ; wounded  FR: malade [ m, f ] ; patient [ m ] ; patiente [ f ]
ล้างแผล[lāng phlaē] (v, exp) EN: bathe a wound  FR: nettoyer une blessure
หมดลาน[mot lān] (v, exp) EN: wound down
ม้วน[mūan] (n) EN: [ classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper) ]  FR: [ classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice) ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WOUND W AW1 N D
WOUND W UW1 N D
WOUNDS W UW1 N D Z
WOUNDED W UW1 N D IH0 D
WOUNDING W UW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wound (v) wˈaund (w au1 n d)
wound (v) wˈuːnd (w uu1 n d)
wounds (v) wˈuːndz (w uu1 n d z)
wounded (v) wˈuːndɪd (w uu1 n d i d)
wounding (v) wˈuːndɪŋ (w uu1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤口[shāng kǒu, ㄕㄤ ㄎㄡˇ, / ] wound; cut #5,449 [Add to Longdo]
创伤[chuāng shāng, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ, / ] wound; injury; trauma #9,209 [Add to Longdo]
伤员[shāng yuán, ㄕㄤ ㄩㄢˊ, / ] wounded person #12,004 [Add to Longdo]
伤俘[shāng fú, ㄕㄤ ㄈㄨˊ, / ] wounded and captured #261,127 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunde { f } | Wunden { pl } | eine Wunde nicht versorgen | Salz in die Wunde reiben [ übtr. ]wound | wounds | to leave a wound unattended | to rub salt in the wound [Add to Longdo]
Wundbehandlung { f } [ med. ]wound care [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
負傷[ふしょう, fushou] (n, vs) injury; wound; (P) #3,518 [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
重傷(P);重手[じゅうしょう(重傷)(P);おもで, juushou ( juushou )(P); omode] (n) serious wound or injury; (P) #8,822 [Add to Longdo]
傷害[しょうがい, shougai] (n, vs, adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P) #14,935 [Add to Longdo]
殺傷[さっしょう, sasshou] (n, vs) killing and wounding; casualties; bloodshed; (P) #16,758 [Add to Longdo]
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P) #17,425 [Add to Longdo]
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P) [Add to Longdo]
こちんこちん[kochinkochin] (adj-no, adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
開放創[かいほうそう, kaihousou] (n) open wound [Add to Longdo]
噛傷;咬み傷[かみきず, kamikizu] (n) bite (wound) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, v. t. [imp. & p. p. {Wound} (wound) (rarely
   {Winded}); p. pr. & vb. n. {Winding}.] [OE. winden, AS.
   windan; akin to OS. windan, D. & G. winden, OHG. wintan,
   Icel. & Sw. vinda, Dan. vinde, Goth. windan (in comp.). Cf.
   {Wander}, {Wend}.]
   [1913 Webster]
   1. To turn completely, or with repeated turns; especially, to
    turn about something fixed; to cause to form convolutions
    about anything; to coil; to twine; to twist; to wreathe;
    as, to wind thread on a spool or into a ball.
    [1913 Webster]
 
       Whether to wind
       The woodbine round this arbor.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To entwist; to infold; to encircle.
    [1913 Webster]
 
       Sleep, and I will wind thee in arms. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To have complete control over; to turn and bend at one's
    pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to
    govern. "To turn and wind a fiery Pegasus." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In his terms so he would him wind.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Gifts blind the wise, and bribes do please
       And wind all other witnesses.     --Herrick.
    [1913 Webster]
 
       Were our legislature vested in the prince, he might
       wind and turn our constitution at his pleasure.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To introduce by insinuation; to insinuate.
    [1913 Webster]
 
       You have contrived . . . to wind
       Yourself into a power tyrannical.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Little arts and dexterities they have to wind in
       such things into discourse.      --Gov. of
                          Tongue.
    [1913 Webster]
 
   5. To cover or surround with something coiled about; as, to
    wind a rope with twine.
    [1913 Webster]
 
   {To wind off}, to unwind; to uncoil.
 
   {To wind out}, to extricate. [Obs.] --Clarendon.
 
   {To wind up}.
    (a) To coil into a ball or small compass, as a skein of
      thread; to coil completely.
    (b) To bring to a conclusion or settlement; as, to wind up
      one's affairs; to wind up an argument.
    (c) To put in a state of renewed or continued motion, as a
      clock, a watch, etc., by winding the spring, or that
      which carries the weight; hence, to prepare for
      continued movement or action; to put in order anew.
      "Fate seemed to wind him up for fourscore years."
      --Dryden. "Thus they wound up his temper to a pitch."
      --Atterbury.
    (d) To tighten (the strings) of a musical instrument, so
      as to tune it. "Wind up the slackened strings of thy
      lute." --Waller.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, v. t. [From {Wind}, moving air, but confused in
   sense and in conjugation with wind to turn.] [imp. & p. p.
   {Wound} (wound), R. {Winded}; p. pr. & vb. n. {Winding}.]
   To blow; to sound by blowing; esp., to sound with prolonged
   and mutually involved notes. "Hunters who wound their horns."
   --Pennant.
   [1913 Webster]
 
      Ye vigorous swains, while youth ferments your blood, .
      . .
      Wind the shrill horn.          --Pope.
   [1913 Webster]
 
      That blast was winded by the king.    --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wound \Wound\, v. t. [imp. & p. p. {Wounded}; p. pr. & vb. n.
   {Wounding}.] [AS. wundian. [root]140. See {Wound}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To hurt by violence; to produce a breach, or separation of
    parts, in, as by a cut, stab, blow, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The archers hit him; and he was sore wounded of the
       archers.               --1 Sam. xxxi.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   2. To hurt the feelings of; to pain by disrespect,
    ingratitude, or the like; to cause injury to.
    [1913 Webster]
 
       When ye sin so against the brethren, and wound their
       weak conscience, ye sin against Christ. --1 Cor.
                          viii. 12.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wound \Wound\,
   imp. & p. p. of {Wind} to twist, and {Wind} to sound by
   blowing.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wound \Wound\ (?; 277), n. [OE. wounde, wunde, AS. wund; akin to
   OFries. wunde, OS. wunda, D. wonde, OHG. wunta, G. wunde,
   Icel. und, and to AS., OS., & G. wund sore, wounded, OHG.
   wunt, Goth. wunds, and perhaps also to Goth. winnan to
   suffer, E. win. [root]140. Cf. Zounds.]
   [1913 Webster]
   1. A hurt or injury caused by violence; specifically, a
    breach of the skin and flesh of an animal, or in the
    substance of any creature or living thing; a cut, stab,
    rent, or the like. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Showers of blood
       Rained from the wounds of slaughtered Englishmen.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: An injury, hurt, damage, detriment, or the like, to
    feeling, faculty, reputation, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Criminal Law) An injury to the person by which the skin
    is divided, or its continuity broken; a lesion of the
    body, involving some solution of continuity.
    [1913 Webster]
 
   Note: Walker condemns the pronunciation woond as a
      "capricious novelty." It is certainly opposed to an
      important principle of our language, namely, that the
      Old English long sound written ou, and pronounced like
      French ou or modern English oo, has regularly changed,
      when accented, into the diphthongal sound usually
      written with the same letters ou in modern English, as
      in ground, hound, round, sound. The use of ou in Old
      English to represent the sound of modern English oo was
      borrowed from the French, and replaced the older and
      Anglo-Saxon spelling with u. It makes no difference
      whether the word was taken from the French or not,
      provided it is old enough in English to have suffered
      this change to what is now the common sound of ou; but
      words taken from the French at a later time, or
      influenced by French, may have the French sound.
      [1913 Webster]
 
   {Wound gall} (Zool.), an elongated swollen or tuberous gall
    on the branches of the grapevine, caused by a small
    reddish brown weevil ({Ampeloglypter sesostris}) whose
    larvae inhabit the galls.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 coiled \coiled\ (koild), adj.
   curled or wound especially in concentric rings or spirals;
   as, a coiled snake ready to strike; the rope lay coiled on
   the deck. Opposite of {uncoiled}.
 
   Note: [Narrower terms: {coiling, helical, spiral, spiraling,
      volute, voluted, whorled}; {convolute rolled
      longitudinally upon itself};{curled, curled up};
      {involute closely coiled so that the axis is
      obscured)}; {looped, whorled}; {twined, twisted};
      {convoluted}; {involute, rolled esp of petals or leaves
      in bud: having margins rolled inward)}; {wound}]
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wound
   adj 1: put in a coil
   n 1: an injury to living tissue (especially an injury involving
      a cut or break in the skin) [syn: {wound}, {lesion}]
   2: a casualty to military personnel resulting from combat [syn:
     {wound}, {injury}, {combat injury}]
   3: a figurative injury (to your feelings or pride); "he feared
     that mentioning it might reopen the wound"; "deep in her
     breast lives the silent wound"; "The right reader of a good
     poem can tell the moment it strikes him that he has taken an
     immortal wound--that he will never get over it"--Robert Frost
   4: the act of inflicting a wound [syn: {wound}, {wounding}]
   v 1: cause injuries or bodily harm to [syn: {injure}, {wound}]
   2: hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include
     me among her guests"; "This remark really bruised my ego"
     [syn: {hurt}, {wound}, {injure}, {bruise}, {offend}, {spite}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top