ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wound

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wound-, *wound*, woun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wound(n) บาดแผล, See also: แผล, Syn. cut, injury, lesion
wound(vi) บาดเจ็บ, See also: เป็นแผล
wound(vt) ทำให้เป็นบาดแผล, See also: ทำให้บาดเจ็บ
wound(vi) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wind, See also: คดเคี้ยว, วกวน
wounded(adj) ซึ่งบาดเจ็บ, See also: ซึ่งเป็นแผล
wounding(adj) ซึ่งบาดเจ็บ, Syn. injured, hurt, lacerated, bitten
woundless(adj) ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บ, See also: ซึ่งไม่ได้รับอันตราย
woundwort(n) พืชตระกูลมินต์ใช้สำหรับรักษาบาดแผล
woundwort(n) พืชชนิดใดก็ตามที่เคยใช้รักษาบาดแผล
woundingly(adv) โดยได้รับบาดเจ็บ, See also: อย่างอันตราย, Syn. harmful, biting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wound(วูนดฺ) n. บาดแผล, การทำให้บาดเจ็บ, ความเสียหายต่อจิตใจความรู้สึกหรือชื่อเสียง vt., vi. ทำให้เกิดบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, ทำอันตราย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wondและwind, See also: wouldingly adv., Syn. laceration, injury
wounded(วูน'ดิด) adj. ได้รับบาดเจ็บ, ได้รับบาดแผล, ได้รับความเสื่อมเสีย n. ผู้ได้รับบาดเจ็บ, Syn. injured
flesh woundn. แผลที่เนื้อ (ไม่ถึงกระดูก)
unwound(อันเวานดฺ') vi., vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unwind, คลายออก, คลี่ออก, ไม่ได้พัน, ไม่ได้ม้วน, ไม่มีสายลาน

English-Thai: Nontri Dictionary
wound(n) บาดแผล, การบาดเจ็บ, ความเสียหาย
wound(vt) ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้มีบาดแผล, ทำอันตราย
wound(vt pt และ pp ของ) wind

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woundบาดแผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wound, asepticบาดแผลไร้เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, bullet; wound, gunshotบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, closedบาดแผลปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, contusedบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, gunshot; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, incisedแผลบาด, บาดแผลถูกของมีคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, laceratedบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, openบาดแผลเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, penetratingบาดแผลทะลุ [ มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wound healingการหายของบาดแผล [TU Subject Heading]
Wound infectionการติดเชื้อที่บาดแผล [TU Subject Heading]
Wound treatment equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Wounds and injuriesบาดแผลและบาดเจ็บ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
wound(n) an injury to living tissue (especially an injury involving a cut or break in the skin), Syn. lesion
wound(n) a casualty to military personnel resulting from combat, Syn. injury, combat injury
wound(n) a figurative injury (to your feelings or pride); ; ; --Robert Frost
wound(n) the act of inflicting a wound, Syn. wounding
wound(adj) put in a coil
wounded(n) people who are wounded, Syn. maimed
hurt(v) hurt the feelings of, Syn. injure, spite, offend, bruise, wound
injure(v) cause injuries or bodily harm to, Syn. wound

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Wound

n. [ OE. wounde, wunde, AS. wund; akin to OFries. wunde, OS. wunda, D. wonde, OHG. wunta, G. wunde, Icel. und, and to AS., OS., & G. wund sore, wounded, OHG. wunt, Goth. wunds, and perhaps also to Goth. winnan to suffer, E. win. √140. Cf. Zounds. ] [ 1913 Webster ]

1. A hurt or injury caused by violence; specifically, a breach of the skin and flesh of an animal, or in the substance of any creature or living thing; a cut, stab, rent, or the like. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Showers of blood
Rained from the wounds of slaughtered Englishmen. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Fig.: An injury, hurt, damage, detriment, or the like, to feeling, faculty, reputation, etc. [ 1913 Webster ]

3. (Criminal Law) An injury to the person by which the skin is divided, or its continuity broken; a lesion of the body, involving some solution of continuity. [ 1913 Webster ]

☞ Walker condemns the pronunciation woond as a “capricious novelty.” It is certainly opposed to an important principle of our language, namely, that the Old English long sound written ou, and pronounced like French ou or modern English oo, has regularly changed, when accented, into the diphthongal sound usually written with the same letters ou in modern English, as in ground, hound, round, sound. The use of ou in Old English to represent the sound of modern English oo was borrowed from the French, and replaced the older and Anglo-Saxon spelling with u. It makes no difference whether the word was taken from the French or not, provided it is old enough in English to have suffered this change to what is now the common sound of ou; but words taken from the French at a later time, or influenced by French, may have the French sound. [ 1913 Webster ]


Wound gall (Zool.), an elongated swollen or tuberous gall on the branches of the grapevine, caused by a small reddish brown weevil (Ampeloglypter sesostris) whose larvae inhabit the galls.
[ 1913 Webster ]

Wound

imp. & p. p. of Wind to twist, and Wind to sound by blowing. [ 1913 Webster ]

Wound

v. t. [ imp. & p. p. Wounded; p. pr. & vb. n. Wounding. ] [ AS. wundian. √140. See Wound, n. ] [ 1913 Webster ]

1. To hurt by violence; to produce a breach, or separation of parts, in, as by a cut, stab, blow, or the like. [ 1913 Webster ]

The archers hit him; and he was sore wounded of the archers. 1 Sam. xxxi. 3. [ 1913 Webster ]

2. To hurt the feelings of; to pain by disrespect, ingratitude, or the like; to cause injury to. [ 1913 Webster ]

When ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. 1 Cor. viii. 12. [ 1913 Webster ]

Woundable

a. Capable of being wounded; vulnerable. [ R. ] Fuller. [ 1913 Webster ]

Wounder

n. One who, or that which, wounds. [ 1913 Webster ]

Woundily

adv. In a woundy manner; excessively; woundy. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Woundless

a. Free from wound or hurt; exempt from being wounded; invulnerable. “Knights whose woundless armor rusts.” Spenser. [ 1913 Webster ]

[ Slander ] may miss our name,
And hit the woundless air. Shak. [ 1913 Webster ]

Woundwort

n. (Bot.) Any one of certain plants whose soft, downy leaves have been used for dressing wounds, as the kidney vetch, and several species of the labiate genus Stachys. [ 1913 Webster ]

Woundy

a. Excessive. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Such a world of holidays, that 't a woundy hindrance to a poor man that lives by his labor. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

Woundy

adv. Excessively; extremely. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

A am woundy cold. Ford. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน Hero (1992)
'Cause you'll get cloth in the wound and lose your leg, that's why.'สาเหตุที่คุณจะได้รับผ้าในแผล และสูญเสียขาของคุณที่ In the Name of the Father (1993)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
- We've got a wounded man. Make way!- เรามีคนเจ็บ หลีกทาง Léon: The Professional (1994)
No police were wounded.ไม่มีตำรวจคนใดได้รับบาดเจ็บ Wild Reeds (1994)
The official count is 28 dead and 130 wounded.รายงานอย่างเป็นทางการคือ เสียชีวิต 28 ได้รับบาดเจ็บ 130 Wild Reeds (1994)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
And I wound up in here.และฉันแผลขึ้นมาในที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
I felt within me... a torment... a burning wound...ผมรู้สึกเหมือนข้างในมันทรมาน เป็นแผลไหม้ ร้องโหยหา Don Juan DeMarco (1994)
Just do it really fast, and then the wound is exposed.เธอต้องดึงมันเร็วๆ แผลมันจะได้แตกไง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
This guy has got what appears to be a double tap-entry wound to the sternum.ทางนี้ หมอนี่เจอเข้าทางนี้ Heat (1995)
Tattooing around the head wound, scorched bone, close range. Probably executed.รัวเข้าที่หัวระยะใกล้หงายเก๋ง Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woundA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
woundBlood ran from the wound.
woundClocks used to be wound every day.
woundClutching my painful wound...
woundCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
woundDon't touch the wound.
woundDo something about the flow of blood from the wound.
woundFor all their serious wounds, all of them were in good spirits.
woundHe cleansed the wound before putting on a bandage.
woundHe died from a wound in the chest after a week.
woundHe died from wounds.
woundHe had his wounds dressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเจ็บ(n) patient, See also: wounded, Syn. คนบาดเจ็บ, คนป่วย, ผู้บาดเจ็บ, Example: ุผู้เห็นเหตุการณ์รีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
ผู้บาดเจ็บ(n) wounded people, See also: sufferer, victim, Syn. ผู้ป่วย, ผู้เจ็บป่วย, Example: ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีบาดแผลเนื่องจากอุบัติเหตุ จำเป็นต้องได้รับการรักษา
บอบช้ำ(v) wound, See also: injure, hurt, Syn. ระบม, Example: พวกโจรบอบช้ำมากเพราะถูกรุมประชาทัณฑ์, Thai Definition: สภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ถูกทำร้ายอย่างหนัก
บาดแผล(n) wound, See also: cut, injury, Syn. รอยแผล, Example: หมอสั่งว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำเป็นอันขาด, Thai Definition: เนื้อหนังที่แยกออกเพราะถูกกระแทกโดยแรงหรือของมีคมบาด
ห้อเลือด(v) bruise, See also: wound, injure, hurt, Example: มือของเธอห้อเลือดเพราะโดนประตูหนีบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาด[bāt] (v) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut  FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[bātjep] (adj) EN: wounded ; injured ; hurt  FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [ f ]
บอบช้ำ[bøpcham] (v) EN: wound ; injure ; hurt  FR: blesser
ฝ้า[fā] (n) EN: film covering a wound ; blemish on the skin
การทำแผล[kān tham phlaē] (n) EN: plaster (for bandaging wounds)  FR: pansement [ m ]
คนเจ็บ[khonjep] (n) EN: patient ; wounded  FR: malade [ m, f ] ; patient [ m ] ; patiente [ f ]
ล้างแผล[lāng phlaē] (v, exp) EN: bathe a wound  FR: nettoyer une blessure
หมดลาน[mot lān] (v, exp) EN: wound down
ม้วน[mūan] (n) EN: [ classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper) ]  FR: [ classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice) ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wound
wound
wounds
wounded
wounding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wound
wound
wounds
wounded
wounding

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤口[shāng kǒu, ㄕㄤ ㄎㄡˇ,   /  ] wound; cut #5,449 [Add to Longdo]
创伤[chuāng shāng, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ,   /  ] wound; injury; trauma #9,209 [Add to Longdo]
伤员[shāng yuán, ㄕㄤ ㄩㄢˊ,   /  ] wounded person #12,004 [Add to Longdo]
伤俘[shāng fú, ㄕㄤ ㄈㄨˊ,   /  ] wounded and captured #261,127 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunde { f } | Wunden { pl } | eine Wunde nicht versorgen | Salz in die Wunde reiben [ übtr. ]wound | wounds | to leave a wound unattended | to rub salt in the wound [Add to Longdo]
Wundbehandlung { f } [ med. ]wound care [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
負傷[ふしょう, fushou] (n, vs) injury; wound; (P) #3,518 [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
重傷(P);重手[じゅうしょう(重傷)(P);おもで, juushou ( juushou )(P); omode] (n) serious wound or injury; (P) #8,822 [Add to Longdo]
傷害[しょうがい, shougai] (n, vs, adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P) #14,935 [Add to Longdo]
殺傷[さっしょう, sasshou] (n, vs) killing and wounding; casualties; bloodshed; (P) #16,758 [Add to Longdo]
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P) #17,425 [Add to Longdo]
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P) [Add to Longdo]
こちんこちん[kochinkochin] (adj-no, adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
開放創[かいほうそう, kaihousou] (n) open wound [Add to Longdo]
噛傷;咬み傷[かみきず, kamikizu] (n) bite (wound) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top