Search result for

wound

(89 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wound-, *wound*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wound    [N] บาดแผล, See also: แผล, Syn. cut, injury, lesion
wound    [VI] บาดเจ็บ, See also: เป็นแผล
wound    [VT] ทำให้เป็นบาดแผล, See also: ทำให้บาดเจ็บ
wound    [VI] กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wind, See also: คดเคี้ยว, วกวน
wounded    [ADJ] ซึ่งบาดเจ็บ, See also: ซึ่งเป็นแผล
wounding    [ADJ] ซึ่งบาดเจ็บ, Syn. injured, hurt, lacerated, bitten
woundless    [ADJ] ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บ, See also: ซึ่งไม่ได้รับอันตราย
woundwort    [N] พืชตระกูลมินต์ใช้สำหรับรักษาบาดแผล
woundwort    [N] พืชชนิดใดก็ตามที่เคยใช้รักษาบาดแผล
woundingly    [ADV] โดยได้รับบาดเจ็บ, See also: อย่างอันตราย, Syn. harmful, biting

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woundบาดแผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wound, asepticบาดแผลไร้เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, bullet; wound, gunshotบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, closedบาดแผลปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, contusedบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, gunshot; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, incisedแผลบาด, บาดแผลถูกของมีคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, laceratedบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, openบาดแผลเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, penetratingบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wound healing การหายของบาดแผล [TU Subject Heading]
Wound infection การติดเชื้อที่บาดแผล [TU Subject Heading]
Wound treatment equipment industry อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Wounds and injuries บาดแผลและบาดเจ็บ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woundThough wounded, they continued to fight.
woundThese hot springs possess properties for healing wounds.
woundIt will aggravate the wound.
woundThe cabinet Minister wound up submitting his resignation.
woundThe wound has not healed yet.
woundMany soldiers were wounded in the battle.
woundThe man was used to treating this kind of wound.
woundThe road wound through the fields.
woundThe soldier carried on as if his wound was nothing.
woundThe soldier made light of his wounds.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wound(วูนดฺ) n. บาดแผล,การทำให้บาดเจ็บ,ความเสียหายต่อจิตใจความรู้สึกหรือชื่อเสียง vt.,vi. ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้บาดเจ็บ,ทำอันตราย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wondและwind, See also: wouldingly adv., Syn. laceration,injury
wounded(วูน'ดิด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับบาดแผล,ได้รับความเสื่อมเสีย n. ผู้ได้รับบาดเจ็บ, Syn. injured
flesh woundn. แผลที่เนื้อ (ไม่ถึงกระดูก)
unwound(อันเวานดฺ') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unwind,คลายออก,คลี่ออก,ไม่ได้พัน,ไม่ได้ม้วน,ไม่มีสายลาน

English-Thai: Nontri Dictionary
wound(n) บาดแผล,การบาดเจ็บ,ความเสียหาย
wound(vt) ทำให้บาดเจ็บ,ทำให้มีบาดแผล,ทำอันตราย
wound(vt) pt และ pp ของ wind

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเจ็บ    [N] patient, See also: wounded, Syn. คนบาดเจ็บ, คนป่วย, ผู้บาดเจ็บ, Example: ุผู้เห็นเหตุการณ์รีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
ผู้บาดเจ็บ    [N] wounded people, See also: sufferer, victim, Syn. ผู้ป่วย, ผู้เจ็บป่วย, Example: ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีบาดแผลเนื่องจากอุบัติเหตุ จำเป็นต้องได้รับการรักษา
บอบช้ำ    [V] wound, See also: injure, hurt, Syn. ระบม, Example: พวกโจรบอบช้ำมากเพราะถูกรุมประชาทัณฑ์, Thai definition: สภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ถูกทำร้ายอย่างหนัก
บาดแผล    [N] wound, See also: cut, injury, Syn. รอยแผล, Example: หมอสั่งว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำเป็นอันขาด, Thai definition: เนื้อหนังที่แยกออกเพราะถูกกระแทกโดยแรงหรือของมีคมบาด
ห้อเลือด    [V] bruise, See also: wound, injure, hurt, Example: มือของเธอห้อเลือดเพราะโดนประตูหนีบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt   FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut   FR: blessure [f]
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt   FR: blesser
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin   
การทำแผล[n.] (kān tham phlaē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
คนเจ็บ[n.] (khonjep) EN: patient ; wounded   FR: malade [m, f] ; patient [m] ; patiente [f]
ล้างแผล[v. exp.] (lāng phlaē) EN: bathe a wound   FR: nettoyer une blessure
หมดลาน[v. exp.] (mot lān) EN: wound down   
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOUND    W AW1 N D
WOUND    W UW1 N D
WOUNDS    W UW1 N D Z
WOUNDED    W UW1 N D AH0 D
WOUNDING    W UW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wound    (v) (w au1 n d)
wound    (v) (w uu1 n d)
wounds    (v) (w uu1 n d z)
wounded    (v) (w uu1 n d i d)
wounding    (v) (w uu1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wundbehandlung {f} [med.]wound care [Add to Longdo]
Wunde {f} | Wunden {pl} | eine Wunde nicht versorgen | Salz in die Wunde reiben [übtr.]wound | wounds | to leave a wound unattended | to rub salt in the wound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P) [Add to Longdo]
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
開放創[かいほうそう, kaihousou] (n) open wound [Add to Longdo]
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P) [Add to Longdo]
噛傷;咬み傷[かみきず, kamikizu] (n) bite (wound) [Add to Longdo]
完膚[かんぷ, kanpu] (n) unwounded skin [Add to Longdo]
貫通銃創[かんつうじゅうそう, kantsuujuusou] (n) piercing bullet wound [Add to Longdo]
危める;殺める[あやめる, ayameru] (v1,vt) to wound; to murder [Add to Longdo]
軽傷者[けいしょうしゃ, keishousha] (n) slightly-injured person; slightly-wounded person [Add to Longdo]
古創;古疵;古傷[ふるきず, furukizu] (n) old wound; scar; old unpleasant incident [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤俘[shāng fú, ㄕㄤ ㄈㄨˊ, / ] wounded and captured [Add to Longdo]
伤口[shāng kǒu, ㄕㄤ ㄎㄡˇ, / ] wound; cut [Add to Longdo]
伤员[shāng yuán, ㄕㄤ ㄩㄢˊ, / ] wounded person [Add to Longdo]
创伤[chuāng shāng, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ, / ] wound; injury; trauma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, v. t. [imp. & p. p. {Wound} (wound) (rarely
   {Winded}); p. pr. & vb. n. {Winding}.] [OE. winden, AS.
   windan; akin to OS. windan, D. & G. winden, OHG. wintan,
   Icel. & Sw. vinda, Dan. vinde, Goth. windan (in comp.). Cf.
   {Wander}, {Wend}.]
   [1913 Webster]
   1. To turn completely, or with repeated turns; especially, to
    turn about something fixed; to cause to form convolutions
    about anything; to coil; to twine; to twist; to wreathe;
    as, to wind thread on a spool or into a ball.
    [1913 Webster]
 
       Whether to wind
       The woodbine round this arbor.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To entwist; to infold; to encircle.
    [1913 Webster]
 
       Sleep, and I will wind thee in arms. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To have complete control over; to turn and bend at one's
    pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to
    govern. "To turn and wind a fiery Pegasus." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In his terms so he would him wind.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Gifts blind the wise, and bribes do please
       And wind all other witnesses.     --Herrick.
    [1913 Webster]
 
       Were our legislature vested in the prince, he might
       wind and turn our constitution at his pleasure.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To introduce by insinuation; to insinuate.
    [1913 Webster]
 
       You have contrived . . . to wind
       Yourself into a power tyrannical.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Little arts and dexterities they have to wind in
       such things into discourse.      --Gov. of
                          Tongue.
    [1913 Webster]
 
   5. To cover or surround with something coiled about; as, to
    wind a rope with twine.
    [1913 Webster]
 
   {To wind off}, to unwind; to uncoil.
 
   {To wind out}, to extricate. [Obs.] --Clarendon.
 
   {To wind up}.
    (a) To coil into a ball or small compass, as a skein of
      thread; to coil completely.
    (b) To bring to a conclusion or settlement; as, to wind up
      one's affairs; to wind up an argument.
    (c) To put in a state of renewed or continued motion, as a
      clock, a watch, etc., by winding the spring, or that
      which carries the weight; hence, to prepare for
      continued movement or action; to put in order anew.
      "Fate seemed to wind him up for fourscore years."
      --Dryden. "Thus they wound up his temper to a pitch."
      --Atterbury.
    (d) To tighten (the strings) of a musical instrument, so
      as to tune it. "Wind up the slackened strings of thy
      lute." --Waller.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, v. t. [From {Wind}, moving air, but confused in
   sense and in conjugation with wind to turn.] [imp. & p. p.
   {Wound} (wound), R. {Winded}; p. pr. & vb. n. {Winding}.]
   To blow; to sound by blowing; esp., to sound with prolonged
   and mutually involved notes. "Hunters who wound their horns."
   --Pennant.
   [1913 Webster]
 
      Ye vigorous swains, while youth ferments your blood, .
      . .
      Wind the shrill horn.          --Pope.
   [1913 Webster]
 
      That blast was winded by the king.    --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wound \Wound\, v. t. [imp. & p. p. {Wounded}; p. pr. & vb. n.
   {Wounding}.] [AS. wundian. [root]140. See {Wound}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To hurt by violence; to produce a breach, or separation of
    parts, in, as by a cut, stab, blow, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The archers hit him; and he was sore wounded of the
       archers.               --1 Sam. xxxi.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   2. To hurt the feelings of; to pain by disrespect,
    ingratitude, or the like; to cause injury to.
    [1913 Webster]
 
       When ye sin so against the brethren, and wound their
       weak conscience, ye sin against Christ. --1 Cor.
                          viii. 12.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wound \Wound\,
   imp. & p. p. of {Wind} to twist, and {Wind} to sound by
   blowing.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wound \Wound\ (?; 277), n. [OE. wounde, wunde, AS. wund; akin to
   OFries. wunde, OS. wunda, D. wonde, OHG. wunta, G. wunde,
   Icel. und, and to AS., OS., & G. wund sore, wounded, OHG.
   wunt, Goth. wunds, and perhaps also to Goth. winnan to
   suffer, E. win. [root]140. Cf. Zounds.]
   [1913 Webster]
   1. A hurt or injury caused by violence; specifically, a
    breach of the skin and flesh of an animal, or in the
    substance of any creature or living thing; a cut, stab,
    rent, or the like. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Showers of blood
       Rained from the wounds of slaughtered Englishmen.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: An injury, hurt, damage, detriment, or the like, to
    feeling, faculty, reputation, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Criminal Law) An injury to the person by which the skin
    is divided, or its continuity broken; a lesion of the
    body, involving some solution of continuity.
    [1913 Webster]
 
   Note: Walker condemns the pronunciation woond as a
      "capricious novelty." It is certainly opposed to an
      important principle of our language, namely, that the
      Old English long sound written ou, and pronounced like
      French ou or modern English oo, has regularly changed,
      when accented, into the diphthongal sound usually
      written with the same letters ou in modern English, as
      in ground, hound, round, sound. The use of ou in Old
      English to represent the sound of modern English oo was
      borrowed from the French, and replaced the older and
      Anglo-Saxon spelling with u. It makes no difference
      whether the word was taken from the French or not,
      provided it is old enough in English to have suffered
      this change to what is now the common sound of ou; but
      words taken from the French at a later time, or
      influenced by French, may have the French sound.
      [1913 Webster]
 
   {Wound gall} (Zool.), an elongated swollen or tuberous gall
    on the branches of the grapevine, caused by a small
    reddish brown weevil ({Ampeloglypter sesostris}) whose
    larvae inhabit the galls.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 coiled \coiled\ (koild), adj.
   curled or wound especially in concentric rings or spirals;
   as, a coiled snake ready to strike; the rope lay coiled on
   the deck. Opposite of {uncoiled}.
 
   Note: [Narrower terms: {coiling, helical, spiral, spiraling,
      volute, voluted, whorled}; {convolute rolled
      longitudinally upon itself};{curled, curled up};
      {involute closely coiled so that the axis is
      obscured)}; {looped, whorled}; {twined, twisted};
      {convoluted}; {involute, rolled esp of petals or leaves
      in bud: having margins rolled inward)}; {wound}]
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wound
   adj 1: put in a coil
   n 1: an injury to living tissue (especially an injury involving
      a cut or break in the skin) [syn: {wound}, {lesion}]
   2: a casualty to military personnel resulting from combat [syn:
     {wound}, {injury}, {combat injury}]
   3: a figurative injury (to your feelings or pride); "he feared
     that mentioning it might reopen the wound"; "deep in her
     breast lives the silent wound"; "The right reader of a good
     poem can tell the moment it strikes him that he has taken an
     immortal wound--that he will never get over it"--Robert Frost
   4: the act of inflicting a wound [syn: {wound}, {wounding}]
   v 1: cause injuries or bodily harm to [syn: {injure}, {wound}]
   2: hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include
     me among her guests"; "This remark really bruised my ego"
     [syn: {hurt}, {wound}, {injure}, {bruise}, {offend}, {spite}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top