Search result for

*担*

(185 entries)
(0.2588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -担-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
片棒を[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (phrase) สมรู้ร่วมคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たんとう, tantou] (n) หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
当者[たんとうしゃ, tantousha] (n) ผู้รับผิดชอบ, ผู้ได้รับมอบหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[になう, ninau] Thai: แบกภาระ English: to bear burden

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[担, dān, ㄉㄢ] to bear, to carry; burden, responsibility
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  旦 (dàn ㄉㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先棒を[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
げんをぐ;験を[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
ふんどしぎ;褌[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
コミット調整[コミットちょうせいたんとう, komitto chouseitantou] (n) {comp} commit coordinator [Add to Longdo]
縁起を[えんぎをかつぐ, engiwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
汚染者負原則[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP [Add to Longdo]
沖縄北方対策当大臣;沖縄・北方対策当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄北方対策当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・北方対策当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories [Add to Longdo]
(P);荷[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
[かたんしゃ, katansha] (n) accomplice [Add to Longdo]
科学技術政策当大臣[かがくぎじゅつせいさくたんとうだいじん, kagakugijutsuseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Science and Technology Policy [Add to Longdo]
各自負[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
患者負[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment [Add to Longdo]
危険負[きけんふたん, kikenfutan] (n) risk-bearing [Add to Longdo]
規制改革当大臣[きせいかいかくたんとうだいじん, kiseikaikakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Regulatory Reform [Add to Longdo]
金融当相[きんゆうたんとうしょう, kinyuutantoushou] (n) (See 金融当大臣) minister in charge of financial affairs [Add to Longdo]
金融当大臣[きんゆうたんとうだいじん, kinyuutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Financial Affairs [Add to Longdo]
金利負[きんりふたん, kinrifutan] (n) burden of interest; interest burden; interest cost; interest payment burden [Add to Longdo]
経済財政政策当大臣[けいざいざいせいせいさくたんとうだいじん, keizaizaiseiseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Economic and Fiscal Policy [Add to Longdo]
研究分[けんきゅうぶんたんしゃ, kenkyuubuntansha] (n) member (of a research project) [Add to Longdo]
肩に[かたにかつぐ, katanikatsugu] (exp,v5g) to bear; to shoulder [Add to Longdo]
[げんかつぎ, genkatsugi] (n) superstition; acting superstitiously (for good luck) [Add to Longdo]
御幣ぎ;ご幣[ごへいかつぎ, goheikatsugi] (n) superstition; superstitious person [Add to Longdo]
御輿をぐ;みこしを[みこしをかつぐ, mikoshiwokatsugu] (exp,v5g) (1) to wheedle a person into doing something; (2) to carry a portable shrine [Add to Longdo]
広報当者[こうほうたんとうしゃ, kouhoutantousha] (n) person in charge of public relations; PR manager [Add to Longdo]
国連分[こくれんぶんたんきん, kokurenbuntankin] (n) financial contributions to the UN made by member-nations [Add to Longdo]
差し[さしにない, sashininai] (n) carrying upon two persons' shoulders [Add to Longdo]
債務保証券[さいむたんぽしょうけん, saimutanposhouken] (n) Collateralized Debt Obligation; CDO [Add to Longdo]
債務負[さいむふたん, saimufutan] (n) debt load [Add to Longdo]
資産保証券[しさんたんぽしょうけん, shisantanposhouken] (n) asset-backed securities; ABS [Add to Longdo]
自己負[じこふたん, jikofutan] (n,vs,adj-no) paying one's own expenses [Add to Longdo]
住宅ローン保証券[じゅうたくローンたんぽしょうけん, juutaku ro-n tanposhouken] (n) residential mortgage-backed security [Add to Longdo]
譲渡[じょうとたんぽ, joutotanpo] (n) mortgage [Add to Longdo]
税負[ぜいふたん, zeifutan] (n) tax burden [Add to Longdo]
責任を[せきにんをになう, sekininwoninau] (exp,v5u) to shoulder responsibility [Add to Longdo]
責任分[せきにんぶんたん, sekininbuntan] (n) sharing of responsibilities [Add to Longdo]
租税負[そぜいふたん, sozeifutan] (n) tax burden [Add to Longdo]
々麺;麺;タンタン麺;坦々麺(iK);坦坦麺(iK)[タンタンめん;タンタンメン, tantan men ; tantanmen] (n) Szechuan dish of noodles covered with a sauce of sesame paste and chili oil (chi [Add to Longdo]
い手[にないて, ninaite] (n) a bearer; carrier; person in charge; (P) [Add to Longdo]
う(P);荷う;荷なう[になう, ninau] (v5u,vt) to carry on shoulder; to bear (burden); to shoulder (gun); (P) [Add to Longdo]
[かつぎ, katsugi] (n) carrier; (P) [Add to Longdo]
ぎ屋[かつぎや, katsugiya] (n) superstitious person; practical joker; blackmarket peddler [Add to Longdo]
ぎ回る[かつぎまわる, katsugimawaru] (v5r) to carry something around [Add to Longdo]
ぎ込む[かつぎこむ, katsugikomu] (v5m) to carry something into a place [Add to Longdo]
ぎ出す[かつぎだす, katsugidasu] (v5s,vt) to carry something out of a place [Add to Longdo]
ぎ上げる[かつぎあげる, katsugiageru] (v1,vt) to put up; to flatter [Add to Longdo]
[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P) [Add to Longdo]
[たんか, tanka] (n) stretcher; litter; (P) [Add to Longdo]
子器[たんしき, tanshiki] (n) basidium [Add to Longdo]
子菌[たんしきん, tanshikin] (n) basidiomycete [Add to Longdo]
子菌類[たんしきんるい, tanshikinrui] (n) basidiomycetes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn dān, ㄈㄣ ㄉㄢ, / ] share responsibility [Add to Longdo]
[biǎn dan, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄢ˙, / ] carrying pole; shoulder pole [Add to Longdo]
[chéng dān, ㄔㄥˊ ㄉㄢ, / ] to undertake; to assume (responsibility etc) [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] to undertake; to carry; to shoulder; to take responsibility [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] a picul (100 catties, 50 kg.); two buckets full [Add to Longdo]
[dān rèn, ㄉㄢ ㄖㄣˋ, / ] to hold a governmental office or post; to assume office of; to take charge of; to serve as [Add to Longdo]
[dān bǎo, ㄉㄢ ㄅㄠˇ, / ] guarantee; vouch for [Add to Longdo]
[dàn zi, ㄉㄢˋ ㄗ˙, / ] load; a carrying pole and the loads on it [Add to Longdo]
[dān dài, ㄉㄢ ㄉㄞˋ, / ] to pardon; please excuse (me); to take responsibility [Add to Longdo]
[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, / ] anxious; worried; uneasy; to worry; to be anxious [Add to Longdo]
[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to worry; to be concerned [Add to Longdo]
[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] worry; anxiety [Add to Longdo]
[dàn dàn miàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] dan dan noodles [Add to Longdo]
架床[dān jià chuáng, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] stretcher [Add to Longdo]
[dān dāng, ㄉㄢ ㄉㄤ, / ] to undertake [Add to Longdo]
[dān hè, ㄉㄢ ㄏㄜˋ, / ] shoulder a burden [Add to Longdo]
[dān fù, ㄉㄢ ㄈㄨˋ, / ] shoulder; bear; take on; be charged with [Add to Longdo]
替古人[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues [Add to Longdo]
[fù dān, ㄈㄨˋ ㄉㄢ, / ] burden; to bear a burden [Add to Longdo]
不起[fù dān bu qǐ, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] cannot afford; cannot bear the burden [Add to Longdo]
[fù dān zhě, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄓㄜˇ, / ] bearer [Add to Longdo]
负重[fù zhòng dān, ㄈㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄢ, / ] burdened [Add to Longdo]
资产保证券[zī chǎn dān bǎo zhèng quàn, ㄗ ㄔㄢˇ ㄉㄢ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] asset-backed security; ABS [Add to Longdo]
[zhòng dàn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄢˋ, / ] heavy burden; difficult task; great responsibility [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You will be in charge of the women working in this factory.あなたがこの工場で働く女性の当になります。
You are always making excuses for not doing your share of the work.あなたは自分の分の仕事をしないことに対していつもいいわけばかりしている。
You won't have to take charge of that.あなたはそれを当する必要はないだろう。
You always make excuses for not doing your share of the work.あなたは自分の分の仕事をしないことに対していつもいいわけをする。
Who is responsible for this class?このクラスの任は誰ですか。
Engineering service will be taken up by the Japanese company.エンジニアリングの仕事は日本の会社が当することになっています。
Should I pay for the gas?ガソリンはこちらの負ですか。
You will be in charge of the babies in this room.きみはこの部屋の赤ちゃんたちを当してもらいます。 [M]
This seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.このセミナーは、日本企業のマーケティング当管理職を対象としたものです。
I am in charge of this.これは、私の当だ。
All students looked up to their homeroom teacher.すべての生徒が任の先生を尊敬していた。
John covers the Kanto area and Taro covers the Kansai area.ジョンは関東地区、そして太郎は関西地区を当している。
The work is a heavy tax on my health.その仕事は私の健康にとって負だ。
All the students respect their home room teacher.すべての学生が任の先生を尊敬している。
Who will be in charge of our class when Miss Smith leaves school?スミス先生が学校を辞めたら、誰が私たちのクラスを当するのだろう。
Mr Smith is in charge of the class.スミス先生はそのクラスの任だ。
Please forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm.セミナーのご案内と共に、この情報を貴社内の当の管理職にご転送ください。
The teacher is in charge of the third year class.その先生は第3学年のクラスを任している。
That teacher is in charge of the third-year class.その先生は3年のクラス任である。
I will share with you in the cost of the taxi.タクシー代は君と分しよう。 [M]
The expense is chargeable on him.その費用は彼が負すべきだ。
The old man was run over and immediately taken to hospital.その老人は車にひかれて直ちに病院にぎ込まれた。
Mr Brown is in charge of our class.ブラウン先生は私たちのクラスの任である。
We'll borrow some money on the house.家を保にお金を借りよう。
Boeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.ボーイング社の安全当の専門家は航空産業の他の専門家と一緒になって制御飛行中の墜落(CFIT)として知られている墜落事故をなくそうと国際的な対策委員会を組織している。
In everyday life we have many obligations and responsibilities.我々は、日常生活の中に多くの義務や責任をっている。
More and more married couples share household chores.家事を分する夫婦がますますふえています。
When you want cooperation, share over many hands.協力を望むなら責任を分しなさい。
If you engage in espionage work for a foreign power, you are selling your country down the river.外国勢力に加するスパイ活動にたずさわるならば、あなたは祖国を裏切ることになる。
I am in charge of the book department.私は書籍売り場を当している。
My dish-washing duties are a heavy burden.私の皿洗いの仕事は大きな負だ。
I don't know this system, but the man in charge will explain.私はこの仕組みを知りませんが当者が説明するでしょう。
The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.合併その他の交渉のために同社は25人の当者を加えた。
Miss Sato is in charge of my class.佐藤先生が私のクラスを当しています。
Miss Yamada is in charge of the 2nd year class this year.山田先生は今年は2年生の任である。
My uncle is in charge of the third-year class.私の叔父は三年生を当していました。
The entertainment expense was borne by our group.接待費はうちのグループが負させられた。
We agreed to share the housework.私達は、家事を分することで合意した。
I carried the box on shoulder.私は箱を肩にいだ。
Driving a car taxes the eyes.車の運転は目に負をかける。
Since women are taking on more responsibilities at work and in the community, it is said that the number of women with stress from both child-rearing and work is increasing.女性は職場や地域社会でますます重要な責任をうようになっているので、育児と仕事の両方からストレスを感じている人の数が増えているといわれている。
A new teacher's going to take charge of this class.新任の先生がこのクラスを任される予定です。
All the students look up to their homeroom teacher.全ての生徒が任の先生を尊敬している。
The pressures of supporting a big family are beginning to catch up with him.大家族を養って行く負が徐々に彼を追いつめてきた。
Who's in charge of the sales section?誰が営業部を当しているのですか。
The man threw a bag across his shoulder.男は袋を肩にいだ。
Who will take charge of their class?誰が彼らのクラスの任になるのだろうか。
Who is the person in charge?当の方はどなたですか。
I'll transfer you to the right person.当者とかわります。
Homeroom teachers should make every effort to keep in touch with their students.任の教師は自分の生徒たちと接触を保つようあらゆる努力をすべきだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just run away and leave me to deal with the mess.[JA] 逃げ出し 私に負を押し付ける The Discovery (2017)
"and you're gonna forget about coming after any of our clients."[CN] 现在这都是你的子了 Divide and Conquer (2017)
But, okay- - Okay, I'm a cancer survivor.[CN] 我觉得这值得心 要心的不是终结者 但还是要 Machines Take Over the World (2017)
But with the cut over his eye, and three fights left, he'll have to proceed with caution or risk medical disqualification.[CN] 他会为此心 他必须保护伤口 CounterPunch (2017)
You're sure as shit smart enough to convince this guy to take something besides parole.[CN] 现在我心你会像克里斯・雷耶斯一样 Brooklyn Housing (2017)
- And if this guy did this to you, then he's an idiot, and all he did is lose out on something great.[CN] 我信任了他 他却背叛了我 我是心你因为这件事会对我产生的看法 Brooklyn Housing (2017)
That's because as his editor, I am incompetent.[JA] それは... 当編集者としての 僕の力不足です Appeal (2017)
She's carrying the future.[JA] 未来をってる The First Day of the Rest of Your Life (2017)
Did my assistant give you the wrong time?[CN] 我正要进门赴约呢 别 Divide and Conquer (2017)
That's the dumbest thing I've ever heard.[CN] 如果你被这种情绪左右 你会引起你最心的事 Mudmare (2017)
Usually, we feature one of our engineers or our visionaries, but today, unfortunately, it's just me.[JA] 通常、エンジニアやビジョン当者を紹介します、 しかし、今日は、残念ながら、私だけです。 The Circle (2017)
- Just tell us what happened. We're on your side.[CN] 不管你想不想 多谢你的心 哈维 但我更想自己解决 Brooklyn Housing (2017)
-The Terminator needed time travel.[CN] 只是我不认为要心许多人心的点 Machines Take Over the World (2017)
You don't think Shin is with Nanaka, do you?[CN] 我并没有在心这个 Affection (2017)
If you're going after them, then I want in on this.[CN] 但我们需要知道一切 我不是心报复 Brooklyn Housing (2017)
Just run away and leave me to deal with the mess.[JA] 逃げ出し 私に負を押し付ける 00: 53: 42,885 The Discovery (2017)
Listen, would it be better if I stopped coming by for a while?[JA] - 当の医者は... ここでサヨナラね、いい? Fair Game (2016)
And I will let Agent Coombs know you both passed your test with flying colors.[JA] 当官には「テストに満点で合格した」 と言っておくよ Drive (2016)
If by the end of the dinner you feel that you still want to call Coombs and tell her about my mistake,[JA] 店を出るまでに― まだ当官に電話して 私の失敗を告げる気でしたら― Drive (2016)
- Louis, what's going on?[CN] 我的确很心 路易 Brooklyn Housing (2017)
DRESSED UP?[CN] 太多负了 一阵子过后... 好吧 其实已经过了四年  ()
I asked Coombs to show me how to use the Cellphone Trace Protocol program in case you were ever late for a swap.[JA] 当官に頼んで スマホ追跡ソフトを使わせてもらった 交代時の遅刻に 備えてね Right (2016)
I am worried about what I think.[CN] 因为如果只是心别人的想法 那是大错特错 Mudmare (2017)
- Discussing a kid I represent.[JA] - 私が当している少年がいるの The Covenant (2017)
You totally fit the role.[JA] いでそう Hamburg × Hamburg (2016)
They've given you a burden you cannot hope to bear.[JA] 彼らはあなたが負することを望むことができない負を与えてくれました。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
But I realized...[CN] 别心 反正你说的每三件事里 我只会听进去一件 Divide and Conquer (2017)
And I can't be the only one to notice that you got a fat lady in charge of keeping track of rations, can I?[JA] それと笑えるな、 食料の管理当が デブ? Service (2016)
I called and made an appointment with the wedding team for us to go over some menu options.[CN] 但既然如今你已经成为了一名合法律师... 我们就不用心那一点了 Divide and Conquer (2017)
Let's wait and see how Niflheim plays this.[JA] それでは、待ってニヴルヘイムがこれをっている方法を見てみましょう。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
- Oh, that's my lawyer.[JA] - 当弁護士だ A Flash of Light (2017)
I want your word, because I will drop it right now.[CN] 我不想还得一边心着你因为觉得 自己做得比我好要随便插手 Brooklyn Housing (2017)
[Ga-in] Mrs. Park, what if Joon and I got married, and I took the job?[JA] お母様 私がジュンと結婚して 経営をいます Episode #1.5 (2016)
- Nothing.[CN] 不必 Brooklyn Housing (2017)
So, leave it here. You can read it here.[CN] 我会写下来 别  ()
You're the editor for Shin Michima, aren't you?[JA] (森口) 道間 慎の当編集者の方ですね Appeal (2017)
You didn't tell her where I am, did you?[JA] 当官には この場所を? Right (2016)
Nobody knows.[CN] 害怕可能会发生的事 心其他人的想法  ()
I haven't announced it yet, but George will be an important part of my new administration, heading the Justice Department.[JA] まだ知らせてなかったけど ジョージは新体制では重要な 部分をうの 司法省の筆頭よ Sock Puppets (2017)
His... his doctors feel this way?[JA] 当の... 医者が? Fair Game (2016)
He was in the very front, holding it.[JA] (半田)うん (美咲)いでた Hamburg × Hamburg (2016)
They're guys with 1-7 records and guys who've never boxed before, guys making their debut.[CN] 他说:"赢这场简直易如反掌 我一点都不心" CounterPunch (2017)
And that second tape was the worst shit I'd ever seen in my life. It was awful.[CN] 所以我没怎么 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
What is being a woman?[CN] 她也心那些理论性问题  ()
Two extra years on top of the two for stealing a few TVs.[CN] 马克 我不知道你是不是心报复 Brooklyn Housing (2017)
I don't know what bullshit he hauled your way, but he never visited my father in the hospital.[JA] 知らないわ でたらめよ がれたのね 兄は病院に父を訪ねてきたことなど決して無かった The Discovery (2017)
I signed on to do the commissary for "Devil in Miss Jones."[JA] ミス・ジョーンズの背徳で 食事当だった After Porn Ends 2 (2017)
When I call your name, report to the agent you're assigned to.[JA] 部署を振り分けるから 以後は当官に従え Drive (2016)
Do not look at these mean faces.[CN] 就在那时 凯特和莎拉来停车接女儿 我们都得去办公室 我非常心 因为我不想被赶出学校 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Don't shit your pants, it's all above board. I re-mortgaged the house.[JA] 家を保にした まともなカネです The Secret of Sales (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[になう, ninau] auf_der_Schulter_tragen, auf_sich_nehmen [Add to Longdo]
[かつぐ, katsugu] auf_den_Schultern_tragen, jemanden_waehlen, jemanden_reinlegen [Add to Longdo]
[たんにん, tannin] verantwortliche_Leitung [Add to Longdo]
[たんぽ, tanpo] -Pfand, Sicherheit, Hypothek [Add to Longdo]
[たんとう, tantou] Auftrag, Verantwortung, Aufsicht [Add to Longdo]
[ふたん, futan] -Last, Buerde [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top