ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

负担

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -负担-, *负担*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负担[fù dān, ㄈㄨˋ ㄉㄢ, / ] burden; to bear a burden, #3,199 [Add to Longdo]
负担不起[fù dān bu qǐ, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] cannot afford; cannot bear the burden, #56,007 [Add to Longdo]
负担[fù dān zhě, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄓㄜˇ, / ] bearer, #237,039 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I couldn't afford that. Who?[CN] 我负担不起,谁? His Girl Friday (1940)
Maybe not to you, but it certainly is to me, if I have to make up a loss of $180,000.[CN] 对你们来说也许不是 但我得要负担十八万元的债务 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I'll admit you're the white man's burden.[CN] 你真是男人的负担 The 39 Steps (1935)
One less to go in the boat.[CN] One less to go in the boat. 管他呢? 死就死了吧 船上少了一份负担 Strange Cargo (1940)
Now, come, sir, we've all failed, and there's no reason for expecting any of us to bear the whole brunt.[CN] 先生,我们都失败了 你不能要我们负担全部损失 The Maltese Falcon (1941)
- Why not?[CN] - 你负担不起的,维恩 - 为什么? Strange Cargo (1940)
I'm sure you plan to return. I mean...[CN] 显然,你没有负担的离开 但是... Port of Shadows (1938)
- I wouldn't want to impose. - No. Feel free to choose anything you like.[CN] 一我不想增加负担 一你想选什么都可以 The Palm Beach Story (1942)
You couldn't afford it if it was.[CN] 如果在的话你也负担不起 I Wake Up Screaming (1941)
I'm very sorry to inform you, wifey dear but the family purse won't stand for our having separate establishment.[CN] 我们家的钱不够负担两个房间 It Happened One Night (1934)
Not that I mind splitting rails... but I do mind very much losing the beauty of that life I loved.[CN] 你的确太累了,你才这样说 你负担太重了 Gone with the Wind (1939)
... whichhaveburdenedmypeople.[CN] ...以及压人民身上的负担 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top