ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*廷*

   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -廷-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[庭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] court; courtyard; spacious hall or yard
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A wide 广 couryard 廷; 廷 also provides the pronunciation,  Rank: 931
[艇, tǐng, ㄊㄧㄥˇ] dugout, punt, small boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 1,372
[挺, tǐng, ㄊㄧㄥˇ] to straighten, to stand upright; rigid, stiff
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 1,467
[廷, tíng, ㄊㄧㄥˊ] courtyard
Radical: Decomposition: 廴 (yǐn ˇ)  壬 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 1,626
[霆, tíng, ㄊㄧㄥˊ] a sudden peal of thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,571
[蜓, tíng, ㄊㄧㄥˊ] dragonfly
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 4,083
[铤, dìng, ㄉㄧㄥˋ] ingots, metal bars; to hurry
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,709
[梃, tǐng, ㄊㄧㄥˇ] stalk, wooden club; straight
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 6,681
[莛, tíng, ㄊㄧㄥˊ] blades of grass
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 7,235
[鋌, dìng, ㄉㄧㄥˋ] ingots, metal bars; to hurry
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿根[Ā gēn tíng, ㄚ ㄍㄣ ㄊㄧㄥˊ, ] Argentina, #6,013 [Add to Longdo]
[cháo tíng, ㄔㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, ] court; imperial household; dynasty, #6,772 [Add to Longdo]
[gōng tíng, ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, / ] court (of king or emperor), #14,092 [Add to Longdo]
谢长[Xiè Cháng tíng, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄤˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Frank Chang-ting Hsieh (1946-), Taiwanese DPP politician, mayor of Kaohsiung 1998-2005, #21,551 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] palace courtyard, #21,685 [Add to Longdo]
[Qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, ] the Qing court (as government of China), #33,836 [Add to Longdo]
[jiào tíng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄥˊ, ] the Church (as Royal Court); the Holy See; the Vatican, #40,025 [Add to Longdo]
[Zhāng Tíng yù, ㄓㄤ ㄊㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] Zhang Tingyu (1672-1755), Qing politician, senior minister to three successive emperors, oversaw compilation of History of the Ming dynasty 明史 and the Kangxi dictionary 康熙字典, #91,296 [Add to Longdo]
[Wǔ Tíng fāng, ˇ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤ, ] Wu Tingfang (1842-1922), diplomat and lawyer, #104,679 [Add to Longdo]
鲍罗[Bào luó tíng, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Borodin (name); Alexander Porfirevich Borodin (1833-1887), Russian chemist and composer, #111,786 [Add to Longdo]
陆荣[Lù Róng tíng, ㄌㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Lu Rongting (1858-1928), provincial governor of Guangxi under the Qing, subsequently leader of old Guangxi warlord faction, #122,127 [Add to Longdo]
[tíng shì, ㄊㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] court examination, the top grade imperial exam, #225,446 [Add to Longdo]
[Tíng bù, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄨˋ, ] Thimphu (capital of Bhutan), #238,457 [Add to Longdo]
巴克图[Tíng bā kè tú, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄊㄨˊ, / ] Timbuktoo (town and historical cultural center in Mali, a World Heritage site), #267,194 [Add to Longdo]
大使[jiào tíng dà shǐ, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄥˊ ㄉㄚˋ ㄕˇ, 使] an ambassador of the church; an Apostolic Nuncio (from the Vatican) [Add to Longdo]
罗马教[Luó mǎ jiào tíng, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] the Church (as Royal Court); the Holy See; the Vatican [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かいてい, kaitei] (n,vs) court session; trial; (P) [Add to Longdo]
[きゅうてい, kyuutei] (n,vs) court recess [Add to Longdo]
[きゅうていび, kyuuteibi] (n) no-court day [Add to Longdo]
[きゅうてい, kyuutei] (n,adj-no) imperial court; royal court; (P) [Add to Longdo]
音楽[きゅうていおんがく, kyuuteiongaku] (n) court music [Add to Longdo]
画家[きゅうていがか, kyuuteigaka] (n) court painter [Add to Longdo]
軍事法[ぐんじほうてい, gunjihoutei] (n) military tribunal [Add to Longdo]
公判[こうはんてい, kouhantei] (n) court; courtroom [Add to Longdo]
[しゅってい, shuttei] (n,vs) appearance in court; (P) [Add to Longdo]
[しゅっていび, shutteibi] (n) court day [Add to Longdo]
小法[しょうほうてい, shouhoutei] (n) petty bench of the supreme court; small claims court [Add to Longdo]
戦争犯罪法[せんそうはんざいほうてい, sensouhanzaihoutei] (n) war crimes tribunal [Add to Longdo]
退[たいてい, taitei] (n,vs) leaving a court [Add to Longdo]
大法[だいほうてい, daihoutei] (n) full court; grand bench of the supreme court [Add to Longdo]
[ちょうてい, choutei] (n) Imperial Court [Add to Longdo]
[ていしん, teishin] (n) courtier [Add to Longdo]
[ていてい, teitei] (n) court attendant [Add to Longdo]
[ていない, teinai] (n) inside the court [Add to Longdo]
[ていり, teiri] (n) court attendant or clerk [Add to Longdo]
[ないてい, naitei] (n) harem; inside the palace; the palace [Add to Longdo]
[にゅうてい, nyuutei] (n,vs) admission to the courtroom [Add to Longdo]
[へいてい, heitei] (n,vs) adjourning court [Add to Longdo]
[ほうてい, houtei] (n,adj-no) courtroom; (P) [Add to Longdo]
に臨む[ほうていにのぞむ, houteininozomu] (exp,v5m) to appear in court [Add to Longdo]
[ほうていが, houteiga] (n) courtroom sketch; courtroom illustration [Add to Longdo]
会計学[ほうていかいけいがく, houteikaikeigaku] (n) legal accounting [Add to Longdo]
証言[ほうていしょうげん, houteishougen] (n) court testimony [Add to Longdo]
闘争[ほうていとうそう, houteitousou] (n) carrying conflicts into the courts [Add to Longdo]
侮辱[ほうていぶじょく, houteibujoku] (n) contempt of court [Add to Longdo]
侮辱罪[ほうていぶじょくざい, houteibujokuzai] (n) (crime of) contempt of court [Add to Longdo]
予審[よしんてい, yoshintei] (n) court of first instance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In Shakespeare's time, in the sixteenth century, tennis was very popular at the English court.シェークスピアの時代に、つまり16世紀に、テニスはイギリスの宮でとても人気があった。
The will was declared void by the court.その遺言は法で無効と宣告された。
The photo catches the tension in the court very well.その写真は法内の緊張を非常によくとらえている。
Mr White appeared for him in court.ホワイト氏が彼の弁護人として出した。
The court found him guilty of stealing money.彼がお金を盗む罪を犯したことが法で明らかになった。
He was summoned to appear in court.彼は法へ出頭を命じられた。
They submitted the case to the court.彼らはその事件を法に持ち出した。
His repeated delinquencies brought him to court.彼を非行を繰り返した結果法に立たされた。
When she appeared in court, she was wearing a sort of crown.彼女は出したとき、王冠のようなものをかぶっていた。
She stood in the court before judge and jury.彼女は法に判事と陪審員の前にたった。
The accused is to appear before the court on Friday.被告は金曜日に法に現れる予定です。
The accused made up a false story in the court.被告人は法で事実と違う話をでっち上げた。
The court found him guilty.では彼を有罪と判決した。
The court judged the case.はその訴訟に判決を下した。
The court adjudged that the will was valid.は遺言状が有効であるとの判決を下した。
The court judged him guilty.は彼に有罪の判決を下した。
The court acquitted him of the charge of murder.は彼のその殺人容疑について無罪とした。
The court punished him with death.は彼を死刑に処した。
The court will sit next week.は来週開される。
The trial lawyers couldn't get past the Mafia leader's stonewalling tactics.弁護士達はマフィアのボスの用いる黙秘戦術をかわすことができなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darling, this is Russell Quinton.[CN] 亲爱的,这是拉塞尔 昆 Leave Her to Heaven (1945)
God protect the state of Louisiana and the conference.[JA] 神は状態を祝福します ルイジアナ この法 The Whole Truth (2016)
- There's no annulment in Argentina.[CN] - 在阿根就不行了 Gilda (1946)
Let's not fool ourselves, the Vatican wouldn't allow it, they're against the Big Hunt.[CN] 我们别欺骗自己了 教不会允许的 他们反对大猎杀 The 10th Victim (1965)
Because once I introduce you in court.[JA] 私は法であなたを紹介します The Whole Truth (2016)
Courts will rubber-stamp any request for surveillance you care to submit.[JA] 法は監視のどんな要請でも よく考えもせず賛成する あなたは降参したいと思う YHWH (2015)
I am the noblest lady of the court, second only to the queen.[CN] 我是宫里仅次于皇后 最高贵的夫人 Singin' in the Rain (1952)
All the ladies of the court wish they were in your shoes.[CN] 全宫中的女士都想得到他 Singin' in the Rain (1952)
What is it, Petya?[CN] 番那是什么? Doctor Zhivago (1965)
Just remember that Quinton isn't just the prosecutor.[CN] 要记住昆不仅仅是检举人 Leave Her to Heaven (1945)
Your king has asked a question, Lord Chamberlain.[CN] 宫大臣,回答陛下 Cleopatra (1963)
I was in the Argentine, of course. Briefly, as a girl.[CN] 我小时候曾经在阿根住过 一段时间 The Servant (1963)
take this man to be your lawful wedded husband to love and to cherish, to have and to hold for as long as you both shall live?[CN] 欧内斯. 斐瑞诺 你愿意,你的丈夫一直到死吗? Father Goose (1964)
This court deserves to know.[JA] この法で明らかにしてください The Man in the Basement (2017)
There was a big mess in Largo Argentina* ! * (large square in the center or Rome)[CN] 阿根广场乱成一团糟 Europe '51 (1952)
On my first night in Argentina, I didn't know about the locals.[CN] 我刚来时并不了解阿根 Gilda (1946)
You know, I used to play the Palace.[CN] 你知道吗 我过去演宫 The Trouble with Angels (1966)
Or here's a thought. Why don't we put your guy on the stand?[JA] こちらから言わせてもらえば あの男をどうして出させないのか? The Man in the Basement (2017)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.[JA] 供述は 法であなたに 不利な証拠として用いられる場合があります Zootopia (2016)
Kara was a natural in court today.[JA] カーラ、今日は 法で立派でした。 For the Girl Who Has Everything (2016)
Hey, we try anything else and we're in contempt of court.[JA] 何かすれば法侮辱罪になる The Man in the Basement (2017)
Welcome to our courtroom.[JA] 模擬法へ ようこそ Answer (2016)
He should not be in court.[JA] 彼は法にする必要はありません The Whole Truth (2016)
Your daughter is extremely charming... and will be by far the most beautiful woman at Her Majesty's court.[CN] 您的女儿 有如此般魅力... 而且将是目前女王 宫里最美丽的女人 The Scarlet Empress (1934)
You thought if you blew yourself up in the middle of the courthouse, you would show people the truth?[JA] 法で自分が吹っ飛べば 真実を示してやれると思ったの? Inside (2015)
Anything you say... say can and will be used... can and will be used against you in a court of law.[JA] 供述は法で― 不利な証拠として― Guilty (2015)
They were sort of court jesters. Now look.[CN] 他们有几分像宫小丑 现在看 The Laughing Woman (1969)
He's the handsomest man in the Russian court, tall and formed like a Greek god... a model in fashion and deportment which all of us strive to follow.[CN] 他是俄罗斯 宫里最英俊的男人 体格高大的像一尊希腊神 时尚的模范 有着人人都争相模仿的行为举止 The Scarlet Empress (1934)
How long have you been at this court picking up soldiers?[CN] 你在这个宫里掌管 "卫兵"多久了? The Scarlet Empress (1934)
Quinton,[CN] 昆 Leave Her to Heaven (1945)
Three years ago, when Argentina was poised to declare war against us, we allowed Mundson to buy our patents.[CN] 三年前, 阿根向我们宣战 我们就把专营权卖给了Mundson Gilda (1946)
- Justine,[CN] - 贾丝 Succubus (1968)
Or shall I tell the grand duchess that you're a notorious heartbreaker... and have broken every woman's heart in this court, including mine?[CN] 或者要我告诉女公爵 你是一个多么臭名照着的负心汉? 说你伤了宫里每个 女人的心 包括我的? The Scarlet Empress (1934)
Oh, won't pay their taxes, an irrational resentment of Rome...[CN] 哦 拒不纳税 无理反抗罗马朝... . Ben-Hur (1959)
- This session is adjourned.[JA] - 以上閉します Imminent Risk (2017)
I want my day in court.[JA] 法で話す Day One (2015)
No! this session is adjourned.[JA] 以上閉します The Flag House (2017)
It was here, during these soirees, that could best be measured the political temperature of the official spheres in the capital which were close to the Court.[CN] 这里的聚会代表了宫的情趣和脉搏 他的沙龙如同政治寒署表 各种政治气候在这里 总能得到最明显的反应 War and Peace (1966)
All we need is a roof, Petya.[CN] 番,我们只需要的 是一间能蔽风的房子 Doctor Zhivago (1965)
I was on my way to that courthouse in Kentucky, wasn't I?[JA] 法で自爆テロを 行うつもりでした Fast (2016)
Reverend Rattigan![CN] 拉根神父 Navajo Joe (1966)
'Cause I'm not saying any of this in court.[JA] 法じゃ こんな事しゃべらねーぞ Persecute Envoys (2015)
Does being held in contempt of court during my NFL deposition count?[JA] NFLの裁判の時 法侮辱罪で拘束されたよ Soon (2016)
It appears the queen mother doesn't wish to attend her own trial.[JA] 大后は出する意志がないようだ The Winds of Winter (2016)
Isn't this something. It's a small world in Argentina. - Why did you marry him?[CN] 阿根真是太小了 Gilda (1946)
Name Carting or Keating or something like that.[CN] 叫卡丁,或者基什么的 I Wake Up Screaming (1941)
But Boone Lassiter ... Not in court here as the father of the year.[JA] しかしブーンラシターない法で 今年の父のため The Whole Truth (2016)
Our right to confront a hostile witness at trial, Your Honor.[JA] 法で敵の目撃者であるか という問題なんですよ、裁判官 The Man in the Basement (2017)
And Christine and Jenny, find the knives, forks and napkins.[CN] 克里斯赫詹妮去找小刀,叉子 Father Goose (1964)
Sir, here is newly come to court Laertes, who I believe be an absolute gentleman, full of the most excellent differences, of very soft society and great showing.[CN] 哎 殿下 莱阿替斯新近回到朝 请相信我他真是一位全才 他有种种出类拔萃的特长 态度文雅 举止大方 Hamlet (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅってい, shuttei] vor_Gericht_erscheinen [Add to Longdo]
[きゅうてい, kyuutei] kaiserlicher_Hof [Add to Longdo]
[てい, tei] KAISERLICHER HOF, BEHOERDE [Add to Longdo]
[ていしん, teishin] Hofmann, Hoefling [Add to Longdo]
[ほうてい, houtei] Gericht, Gerichtshof [Add to Longdo]
[かいてい, kaitei] Eroeffnung_einer_Gerichtssitzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top