Search result for

*北*

(233 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -北-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
朝鮮[きたちょうせん, kitachousen] (n name) ประเทศเกาหลีเหนือ
大学[tohoku daigaku, tohoku daigaku] (n uniq) มหาวิทยาลัยโตโฮกุ ตั้งอยู่ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งที่สามของประเทศญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
海道[ほっかいどう, hokkaidou] (n name ) ฮอกไกโด(ชื่อจังหวัด เป็นจังหวัดที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญีุ่ปุ่น และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อที่22เปอร์ของเป็นเทศญี่ปุ่น)
[ほくおう, hokuou] (n ) ยุโรปเหนือ
[ほっきょく, hokkyoku] (n ) ขั้วโลกเหนือ , See also: R. north pole

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ほくだい, hokudai] Thai: ชื่อย่อเรียกมหาวิทยาลัยฮอกไกโด English: Hokkaido University
[ほくとう, hokutou] Thai: ตะวันออกเฉียงเหนือ
アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乖, guāi, ㄍㄨㄞ] obedient, well-behaved; clever
Radical: 丿Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: []
[乘, chéng, ㄔㄥˊ] ride, mount; to make use of; to ascend; to multiply
Radical: 丿Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Two feet 北 climbing a beanstalk 禾
[冀, jì, ㄐㄧˋ] to hope for; to wish; Hebei province
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ)  異 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] north
[北, běi, ㄅㄟˇ] north; northern; northward
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] Two people 匕 sitting back-to-back; phonetic loan for "north"
[燕, yàn, ㄧㄢˋ] lovebird, swallow
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  北 (běi ㄅㄟˇ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A swallow, with its head 廿, wings 北, and tail 灬
[背, bèi, ㄅㄟˋ] back, backside; to betray, to violate
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[邶, bèi, ㄅㄟˋ] a place in Henan province
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほくそ笑む;叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
ホッキ貝;寄貝[ホッキかい(ホッキ貝);ほっきがい(寄貝), hokki kai ( hokki kai ); hokkigai ( kita yori kai )] (n) (uk) (See 姥貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]
[いほく, ihoku] (n,n-suf) north of; and northward [Add to Longdo]
英領アメリカ法[えいりょうきたアメリカほう, eiryoukita amerika hou] (n) British North America Act (now known as the Constitution Act 1867) [Add to Longdo]
沖縄方対策担当大臣;沖縄・方対策担当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄方対策担当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・方対策担当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories [Add to Longdo]
[かほく, kahoku] (n) North China [Add to Longdo]
[きゅうほっく, kyuuhokku] (n) Palearctic (region); Palaearctic [Add to Longdo]
[きょくほく, kyokuhoku] (n) extreme north; North Pole [Add to Longdo]
[さいほく, saihoku] (adj-na,adj-no) northernmost [Add to Longdo]
[さいほくたん, saihokutan] (n) northernmost tip (of country) [Add to Longdo]
[しんほっく, shinhokku] (n) (See 全区) Nearctic (region) [Add to Longdo]
[まきた, makita] (n) due north [Add to Longdo]
[せいほく, seihoku] (n) due north [Add to Longdo]
西[せいほく, seihoku] (n) north-west [Add to Longdo]
西西[せいほくせい, seihokusei] (n) west-northwest [Add to Longdo]
[ぜんほっく;ぜんほくく, zenhokku ; zenhokuku] (n) Holarctic (region) [Add to Longdo]
泰山[たいざんほくと, taizanhokuto] (n) a great authority [Add to Longdo]
[だっぽく, dappoku] (n) successfully fleeing from North Korea [Add to Longdo]
[だっぽくしゃ, dappokusha] (n) people who have successfully fled from North Korea; North Korean defectors [Add to Longdo]
[ふゆほくと, fuyuhokuto] (n) (See 斗) Big Dipper seen on a winter night [Add to Longdo]
東西南[とうざいなんぼく, touzainanboku] (n) east, west, south and north [Add to Longdo]
[とうほく(P);ひがしきた, touhoku (P); higashikita] (n) (1) north-east; (2) (とうほく only) (See 東地方) Tohoku (northernmost six prefectures of Honshu); (P) [Add to Longdo]
関東大震災[とうほくかんとうだいしんさい, touhokukantoudaishinsai] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai earthquake [Add to Longdo]
[とうほくじん, touhokujin] (n) Northeastener [Add to Longdo]
地方[とうほくちほう, touhokuchihou] (n) Tohoku region (northernmost six prefectures of Honshu) [Add to Longdo]
地方太平洋沖地震[とうほくちほうたいへいようおきじしん, touhokuchihoutaiheiyouokijishin] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai Earthquake; Great East Japan Earthquake [Add to Longdo]
[とうほくとう, touhokutou] (n) east-northeast; ENE [Add to Longdo]
日本[とうほくにほん, touhokunihon] (n) (See 西南日本) northeast Japan (northeast of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line) [Add to Longdo]
[とうほくべん, touhokuben] (n) Tohoku dialect [Add to Longdo]
野兎[とうほくのうさぎ;トウホクノウサギ, touhokunousagi ; touhokunousagi] (n) (uk) Lepus brachyurus lyoni (subspecies of Japanese hare) [Add to Longdo]
南征[なんせいほくばつ, nanseihokubatsu] (n) attacking in all directions [Add to Longdo]
南船[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering [Add to Longdo]
[なんぼく, nanboku] (n) south and north; (P) [Add to Longdo]
戦争[なんぼくせんそう, nanbokusensou] (n) (US) Civil War [Add to Longdo]
[なんぼくちょう, nanbokuchou] (n) Northern and Southern Dynasties (in Japan [Add to Longdo]
朝時代[なんぼくちょうじだい, nanbokuchoujidai] (n) period of the northern and southern dynasties (in China, 5th-6th c. CE in Japan, 1336-92) [Add to Longdo]
問題[なんぼくもんだい, nanbokumondai] (n) North-South problem; (P) [Add to Longdo]
[はいぼく, haiboku] (n) (1) defeat; (vs,vi) (2) to be defeated; (P) [Add to Longdo]
[はいぼくかん, haibokukan] (n) sense of defeat [Add to Longdo]
[はいぼくしゃ, haibokusha] (n) (ant [Add to Longdo]
主義[はいぼくしゅぎ, haibokushugi] (n) defeatism [Add to Longdo]
主義者[はいぼくしゅぎしゃ, haibokushugisha] (n) defeatist [Add to Longdo]
[きた, kita] (n) north; (P) [Add to Longdo]
々西;西[ほくほくせい, hokuhokusei] (n) north-northwest [Add to Longdo]
に向いた窓[きたにむいたまど, kitanimuitamado] (n) window to the north [Add to Longdo]
の政所[きたのまんどころ, kitanomandokoro] (n) (hon) (See 摂政,関白,大臣・だいじん,大納言・1,中納言) legal wife of a regent, of the imperial adviser, or of an official at the Grand Council of State [Add to Longdo]
の対[きたのたい, kitanotai] (n) (See 対の屋) northern side house (to the rear of a main residence; often home to one's wife) [Add to Longdo]
の方[きたのかた, kitanokata] (n) (1) northward; facing the north; (2) (hon) nobleman's true wife [Add to Longdo]
アイルランド[きたアイルランド, kita airurando] (n) Northern Ireland; (P) [Add to Longdo]
アメリカ[きたアメリカ, kita amerika] (n) North America [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Qiū běi, ㄑㄧㄡ ㄅㄟˇ, ] (N) Qiubei (place in Yunnan) [Add to Longdo]
中俄京条约[Zhōng É Běi jīng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] the Treaty of Beijing of 1860 between Qing China and Tsarist Russia [Add to Longdo]
中国方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China North Industries Corporation (NORINCO) [Add to Longdo]
中国西边陲[Zhōng guó xī běi biān chuí, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, 西 / 西] border area of northwest China (i.e. Xinjiang) [Add to Longdo]
[běi, ㄅㄟˇ, ] north [Add to Longdo]
[Běi Yà, ㄅㄟˇ ㄧㄚˋ, / ] North Asia [Add to Longdo]
[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government [Add to Longdo]
京人[běi jīng rén, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, ] person from Beijing; Peking Man (Sinanthropus pekinesis) [Add to Longdo]
京人民大会堂[Běi jīng rén mín dà huì táng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] the Great Hall of the People in Beijing [Add to Longdo]
京动物园[Běi jīng Dòng wù yuán, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄩㄢˊ, / ] Beijing Zoo [Add to Longdo]
京周报[Běi jīng zhōu bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Review; also written 京週報|京周报 [Add to Longdo]
京大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university [Add to Longdo]
京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Workers Stadium [Add to Longdo]
京工业大学[Běi jīng Gōng yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Technology [Add to Longdo]
京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]
京师范大学[Běi jīng Shī fàn Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Normal University [Add to Longdo]
京教育学院[Běi jīng jiào yù xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Institute of Education [Add to Longdo]
京日报[Běi jīng rì bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Daily (newspaper), www.bjd.com.cn [Add to Longdo]
京时间[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time [Add to Longdo]
京晚报[Běi jīng wǎn bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Evening News [Add to Longdo]
京晨报[Běi jīng chén bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing morning post, www.morningpost.com.cn [Add to Longdo]
京林业大学[Běi jīng Lín yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Forestry University [Add to Longdo]
京核武器研究所[Běi jīng hé wǔ qì yán jiū suǒ, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] Nuclear Weapon Institute in Beijing [Add to Longdo]
京烤鸭[Běi jīng kǎo yā, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄠˇ ㄧㄚ, / ] Peking Duck [Add to Longdo]
京理工大学[Běi jīng Lǐ gōng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Institute of Technology [Add to Longdo]
京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing [Add to Longdo]
京站[Běi jīng zhàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] Beijing railway station [Add to Longdo]
京舞蹈学院[Běi jīng Wǔ dǎo Xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ˇ ㄉㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Dance Academy [Add to Longdo]
京航空学院[Běi jīng háng kōng xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Aeronautical and Astronautical Institute; abbr. to 航院 [Add to Longdo]
京航空航天大学[Běi jīng Háng kōng Háng tiān Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Aeronautics and Astronautics [Add to Longdo]
京艺术学院[Běi jīng yì shù xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Academy of Fine Arts [Add to Longdo]
京话[Běi jīng huà, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Beijing dialect [Add to Longdo]
京语言学院[Běi jīng yǔ yán xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing languages institute [Add to Longdo]
京军区[Běi jīng Jūn qū, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄩㄣ ㄑㄩ, / ] Beijing Military Region [Add to Longdo]
京近郊[Běi jīng jìn jiāo, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb of Beijing [Add to Longdo]
京周报[Běi jīng zhōu bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Review [Add to Longdo]
京电影学院[Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Film Academy [Add to Longdo]
京青年报[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com [Add to Longdo]
京音[Běi jīng yīn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ , ] Beijing pronunciation [Add to Longdo]
[běi fá, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
伐战争[Běi fá zhàn zhēng, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
伐军[běi fá jūn, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄐㄩㄣ, / ] the Northern Expeditionary Army [Add to Longdo]
仓区[Běi cāng qū, ㄅㄟˇ ㄘㄤ ㄑㄩ, / ] (N) Beicang (area in Zhejiang) [Add to Longdo]
冕座[běi miǎn zuò, ㄅㄟˇ ㄇㄧㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Corona Borealis (constellation) [Add to Longdo]
冰洋[Běi bīng yáng, ㄅㄟˇ ㄅㄧㄥ ㄧㄤˊ, ] Arctic ocean [Add to Longdo]
[Běi qū, ㄅㄟˇ ㄑㄩ, / ] (N) Pei (area in Taiwan) [Add to Longdo]
半球[běi bàn qiú, ㄅㄟˇ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, ] the northern hemisphere [Add to Longdo]
卡罗来纳[Běi Kǎ luó lái nà, ㄅㄟˇ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ, / ] North Carolina (state of US) [Add to Longdo]
卡罗来纳州[Běi Kǎ luó lái nà zhōu, ㄅㄟˇ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] North Carolina, US state [Add to Longdo]
印度语[běi Yìn dù yǔ, ㄅㄟˇ ˋ ㄉㄨˋ ㄩˇ, / ] Hindi; a north Indian language [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ月後、彼らは極にある繁殖地へと戻っていきます。
Have you been to Hokkaido?あなたは海道に行ったことがありますか。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線方面の入り口付近にいます。
You are from Hokkaido, aren't you?あなたは海道出身ですよね。
My neighbors say they're going on a family trip to Hokkaido.お隣さんは海道まで家族旅行だって。
Many American high-school students do not know that the Civil War took place between 1861 and 1865.アメリカの高校生で、南戦争が1861年から1865年までの間に起こったことをしらないものが多い。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
The climate of England is similar to that of Hokkaido.イギリスの気候は海道の気候とにている。
Italy is bounded on the north by Switzerland.イタリアは部でスイスに接している。
Yes, it does. But it snows more in Niigata than in Hokkaido.ええ。でも海道より新潟のほうがもっと降りますよ。
It was she who went to Hokkaido yesterday.きのう海道へ行ったのは彼女でした。
Canada is on the north side of America.カナダはアメリカの側にある。
Canada is to the north of the United States.カナダは合衆国のにある。
Canada borders the northern part of the United States.カナダは合衆国の部に接している。
This flower is found in different parts of Hokkaido.この花は海道であちこちで見られる。
I will have been to Hokkaido three times if I go once again this summer.この夏もう一度海道へ行けば3回行ったことになります。
The lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.この磁場の線が2極での磁力と南の磁力の間に走っています。
Patterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.この氷結と氷解のパターンが、極熊の主な獲物であるアザラシの分布と数に影響を与えるのだ。
This street runs due north.この通りは真に伸びている。
Polar bears live in the Arctic.シロクマは極地方に住んでいる。
This is a little souvenir from Hokkaido.これは海道からのお土産です。
This book gives a good picture of life in America during the Civil War.この本は南戦争中のアメリカの生活を生き生きと描いている。
These birds migrate to North Africa in winter.これらの鳥は冬にはアフリカに渡る。
It was while I was in Hokkaido that I first met the poet.その詩人に始めて会ったのは私が海道にいる時だった。
The boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.そのボクシング試合は完全に一方的だった。一方のボクサーはひどく打たれて怪我したので、そのマネージャーは敗を認めなければならなかった。
The novel is centered on the Civil War.その小説は南戦争を軸にしている。
The castle stands three miles north of the town.その城は町からへ3マイルのところにある。
The plant ranges from the north of Europe to the south.その植物はヨーロッパのから南まで分布している。
I hear he traveled by bicycle from Hokkaido to Kyushu.その少年は海道から九州まで自転車旅行をしたそうです。
The town lies just above London.その町はロンドンのすぐにある。
The river flows along the north of island.その川は島の部を流れている。
The village lies 20 miles north of this town.その村はこの町の20マイルの所にある。
The city is fifty miles above London.その町はロンドンの50マイルにある。
They say that as it was bitterly cold in Northern Europe that winter, many people were frozen to death.その年の冬ヨーロッパはひどい寒さだったので、多くの人々が凍死したそうです。
The town is located in the extreme north of Japan.その町は日本の最端に位置する。
Those animals can be seen in the Northern Hemisphere.その動物類は半球で見ることができる。
By the way, have you ever been to Hokkaido?ところで、あなたは海道に行ったことがありますか。
Cape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.デジネフ岬は極圏の南30マイルにある。
The bus was heading north.バスはへ向かっていた。
Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.フォークを使う人々は、主にヨーロッパ、アメリカ、そしてラテンアメリカの人たちで、はしを使う人々は、東アジアの人たちで、指を使う人々は、アフリカ、中東、インドネシア、そしてインドなどの地域の人たちである。
The French were defeated at Waterloo.フランス軍はワーテルローの戦いで敗した。
According to the radio, a storm is imminent in the North.ラジオによると、海で嵐が起こるとのことだ。
By and by the bitter north wind begin to blow.やがて厳しい風が吹き始めるだろう。
The manager threw in the towel in defeat and planned how to win the next game.マネージャーは敗を認めた。そして、次のゲームに勝利を収める計画を立てた。
Was Midori skiing in Hokkaido then?みどりはその時海道でスキーをしていましたか。
I've been to Hokkaido before.以前、ぼくは海道に行ったことがあります。 [M]
We credit Peary with having discovered the North Pole.われわれは、ペアリーが極を発見したと信じている。
Hanako came all the way from Hokkaido in order to see her father.花子さんは父に会うために、はるばる海道からやって来た。
I visited Hokkaido during summer vacation.夏休み中に海道を訪れました。
The cold north wind was roaring outside.外では冷たい風が轟々と吹き荒れていた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Timer's running.[CN] -维州 - and the Muslim dies. - Northern Virginia. Off Side (2017)
Why not? It's not a big deal.[JA] (野)いいじゃん それくらい Choices (2017)
Until I return, the North is yours.[JA] 俺が帰還するまで 部はお前のものだ The Queen's Justice (2017)
I will fight for the North.[JA] 私は部のために戦う― The Spoils of War (2017)
The Army of the Dead is on the march.[CN] 在我看来,你就是那方的敌人 The Queen's Justice (2017)
I'm happy for you.[CN] 这是给境之王的密信 Eastwatch (2017)
Eh, the North has dulled many good maesters' wits.[JA] 部はメイスターの知能を鈍らせる Eastwatch (2017)
You begged us to summon the King in the North.[JA] あなたがの王を呼べと頼んだ The Queen's Justice (2017)
You're right.[CN] 千百年的太平盛世 坦格利安国王端坐在铁王座上 境守护史塔克家族镇守边疆 The Queen's Justice (2017)
And what does the King in the North want with dragonglass?[JA] そして の王は竜結晶で何をしたいのだ? The Queen's Justice (2017)
I never did receive a formal education, but I could have sworn I read the last King in the North was Torrhen Stark, who bent the knee to my ancestor, Aegon Targaryen.[JA] 私は正式な教育を受けていない だが私の知識では― 部最後の王は エイゴン・ターガリアンに跪いた トーリン・スタークであろう The Queen's Justice (2017)
I'm the only one here who's fought them.[CN] 没人比他们更了解真正的 Eastwatch (2017)
I'm heading north, girl.[JA] 私はへ行く Stormborn (2017)
He says you have a tremendous amount of it here.[CN] 或许你真是一个来自方的傻瓜 The Queen's Justice (2017)
How many men do we have in the North to fight him?[JA] 部に奴と戦える男が何人いる? The Spoils of War (2017)
He leaves it, he dies.[CN] 纬38.762844度 38.762844 North, 东经77.259686度 77.258686 East. Off Side (2017)
It's also possible that this message is part of a ploy by the Dragon Queen to lure southern armies away from the lands they are currently defending to open those lands to easy conquest.[CN] 如果你们建议领主们派人上守卫长城 他们会照做 Eastwatch (2017)
Your Grace, everyone you know will die before winter's over if we don't defeat the enemy to the north.[JA] 陛下 の敵を倒さなければ あなたの知る全ての人間は冬が終わる前に死にます The Queen's Justice (2017)
Lady Sansa, at the gate.[CN] 不要单纯地在境或南方作战 The Queen's Justice (2017)
People thought dragons were gone forever, but here they are.[CN] 方是很乏味的 The Queen's Justice (2017)
It's all right. Just go, Kitano.[JA] 野君 いいから行って Choices (2017)
Not because of his birthright.[CN] 但如果命运让丹妮莉丝·坦格利安 回到了维斯特洛 命运也同样使 琼恩·雪诺成为了境之王 The Queen's Justice (2017)
Suzumura![JA] (野(きたの))鈴村(すずむら)さん Choices (2017)
Let me know.[CN] 克伦威尔镇西方的邮局二楼 Post office on Northeast Cromwell, second floor Off Side (2017)
We'll have baths drawn for you and supper sent to your rooms.[CN] 你宣称自己是境的国王 你就是公开造反 The Queen's Justice (2017)
If I don't return, at least you won't have to deal with the King in the North anymore.[JA] 私が帰れなければ少なくとも の王を相手にする必要がなくなる Eastwatch (2017)
It's why she came here.[CN] 有时对于外来侵略者 和方的傻瓜来说要做的不仅仅是会面 The Queen's Justice (2017)
Pledge your sword to her cause.[CN] 向丹妮莉丝女王宣誓效忠 帮助她打败我姐姐 之后,我们的军队会联合起来保护 The Queen's Justice (2017)
It's a sealed scroll for the King in the North.[JA] の王のための封書だ Eastwatch (2017)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[CN] 但我不确定你有没有意愿 随我们上支持矿工示威活动 Smell the Weakness (2017)
No.[CN] 如果我没能回来 起码你不用 再和境之王打交道了 Eastwatch (2017)
Until I return, the North is yours.[JA] 私の帰還まで 部はお前のものだ Stormborn (2017)
Don't fight in the North or the South.[JA] 部でも南部でも戦うな The Queen's Justice (2017)
You're telling me we don't have enough food, especially not if the armies of the North come back to defend Winterfell?[JA] 万が一側の兵士がウィンターフェルを守るために 戻ってきたら食料が足りなくなる The Queen's Justice (2017)
I'm sorry.[CN] 我從京來的 Louis C.K. 2017 (2017)
Nothing.[CN] 他不能就这么抛下境 还指望大家像白灵一样乖乖坐着等他 Eastwatch (2017)
The North is one of those seven kingdoms.[JA] 部は七王国の一つよ Stormborn (2017)
He's King of the North now.[JA] 今やの王だ The Spoils of War (2017)
MURDER IS[CN] 昨天下午 在东京区的公寓中 发生了一起中年男女 全身遭到利刃刺伤数十处而死 Reason (2017)
Children are not their fathers, luckily for all of us.[CN] 如果你这么轻易地放弃 我看你不太可能成为境之王 The Queen's Justice (2017)
It seems unlikely that you became King in the North by giving up that easily.[JA] そんな簡単に諦めるのは の王らしくない The Queen's Justice (2017)
- I only meant to say...[CN] 境人都面向方 担忧着长城外的威胁 The Queen's Justice (2017)
Are they covering those breastplates in leather?[CN] 我们要开始建造粮仓 境每个城堡都要定期运来粮食 The Queen's Justice (2017)
They know the real north better than anyone.[JA] 彼等は誰よりも真の部を知っている Eastwatch (2017)
Nine years ago July.[CN] 半球前九泥浆温泉度假村 Skin in the Game (2017)
I am a king.[CN] 您已经不是守夜人了 您是境之王 Eastwatch (2017)
- What?[CN] 他可给我出了个难题 境的领主们相当自负 Eastwatch (2017)
I'm asking if there's something I can do to help you.[CN] 她不打算上 去抵抗她从未见过的敌人 仅凭一个她不认识的人所说的话 The Queen's Justice (2017)
But...[JA] (野)えっ... でも... Choices (2017)
And she's not about to head north to fight an enemy she's never seen on the word of a man she doesn't know.[JA] そして彼女は自分の知らない男の名前に基づいて 自分の見たことのない敵と戦うためへ行かない The Queen's Justice (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きた, kita] Norden [Add to Longdo]
[ぺきん, pekin] Peking [Add to Longdo]
[ほくほくとう, hokuhokutou] Nordnordost [Add to Longdo]
[きたく, kitaku] (Name eines Verwaltungsbezirkes) [Add to Longdo]
斗七星[ほくとしちせい, hokutoshichisei] der_Grosse_Baer [Add to Longdo]
斗星[ほくとせい, hokutosei] der_grosse_Baer [Add to Longdo]
[ほっぽう, hoppou] -Norden [Add to Longdo]
[ほくとう, hokutou] Nordosten [Add to Longdo]
[ほっきょく, hokkyoku] Nordpol [Add to Longdo]
極圏[ほっきょくけん, hokkyokuken] noerdlicher_Polarkreis [Add to Longdo]
欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]
海道[ほっかいどう, hokkaidou] (eine der 4 jap.Hauptinseln) [Add to Longdo]
[ほくい, hokui] noerdliche_Breite [Add to Longdo]
[ほくぶ, hokubu] der_noerdliche_Teil [Add to Longdo]
[きたかぜ, kitakaze] Nordwind [Add to Longdo]
[なんぼく, nanboku] Sueden_und_Norden, Nordsued- [Add to Longdo]
[はいぼく, haiboku] Niederlage [Add to Longdo]
[とうほく, touhoku] (noerdl.Teil von Honshuu) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top