Search result for

ลู่

(55 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลู่-, *ลู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลู่[N] track, See also: trail, path, line, Syn. แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน, Example: เขาได้อยู่ลู่ในสุดเลยได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่น, Thai definition: ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่ง เป็นแนวเป็นช่องคู่กับ ลาน
ลู่[V] be blown (by the wind), See also: be bent (with the wind), Syn. เอน, โน้ม, Ant. ตั้งตรง, Example: หมู่แมกไม้ที่กำลังเอนลู่กับลมฝนไปแนวเดียวกันช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับบ้านกลางทุ่งเป็นอย่างดี, Thai definition: อาการที่เอนราบเป็นแนวไป เพราะมีสิ่งอื่นบังคับให้เป็นเช่นนั้น
ลู่ทาง[N] way, See also: means, method, avenue, path, Syn. ลาดเลา, ทาง, แนวทาง, Example: ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ, Thai definition: ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลู่น. ทาง, แนว, ช่อง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ทาง เป็น ลู่ทาง, ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่งเป็นแนวเป็นช่อง เช่น วิ่งในลู่ที่ ๑, คู่กับ ลาน.
ลู่ก. เอนราบเป็นแนวไป ด้วยมีสิ่งอื่นบังคับให้เป็นเช่นนั้น เช่น ต้นสนลู่ไปตามลม, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ผมของเขาพอถูกฝนก็ลู่ลงมาหมด.
ลู่ทางน. ลาดเลา, ช่องทาง, เช่น ดูลู่ทางทำมาหากิน ผู้ร้ายหาลู่ทางเข้าไปโจรกรรม.
ลู่ทู่ดู ริวกิว.
ลู่หลี่(-หฺลี่) ว. มีโทสะร้ายไม่คิดแก่ชีวิต.
ลู่ออกก. อาการที่ลำแสงผ่านเลนส์เว้าไปแล้วจะถ่างออกจากกัน.
ลู่เข้าก. อาการที่ลำแสงผ่านเลนส์นูนไปแล้วจะเบนเข้าหากัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divergentลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergentลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the track.ในลู่วิ่ง Adverse Events (2008)
Goodness, doll, you're shaking like a leaf.ให้ตายสิสาวน้อย เธอพริ้วยังกับใบไม้ลู่ลมแน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I am Lu Yan, travelling scholar.ฉัน ลู่หยาง นักล่ารางวัล The Forbidden Kingdom (2008)
Lu...ลู่... The Forbidden Kingdom (2008)
Lu, wait!ลู่ เดี๋ยว! The Forbidden Kingdom (2008)
Lu Yan.ลู่หยาง The Forbidden Kingdom (2008)
Lu Yan!ลู่หยาง! The Forbidden Kingdom (2008)
Lu Yan!ลู่หยาง! The Forbidden Kingdom (2008)
Well, if Michael's conscience doesn't get in the way.ใช่ ถ้าไมเคิลไม่ออกนอกลู่นอกทาง Under & Out (2008)
I think technically the "girl of my dreams"... would probably have, like, a really bodacious rack, you know.ผมว่า "สาวในฝัน" ของผม จริงๆแล้ว น่าจะเป็นสาวประเภทที่ออกนอกลู่นอกทางหน่อยๆ แบบ... 500 Days of Summer (2009)
You don't mind that we're keeping an eye on your daughter, making sure she's behaving herself?คุณคงไม่ว่าอะไรนะที่เราจะ เฝ้าดูลูกสาวคุณหนะ ไม่ให้เธอทำอะไรนอกลู่นอกทาง แคลร์หนะโตแล้ว เธอตัดสินใจเองได้ Chapter Five 'Exposed' (2009)
We thought we'd had her out there too long and she'd gone off the rails.รู้สึกว่าเราปล่อยให้เธอมีอิสระมากไป จนออกนอกลู่นอกทาง Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลู่[n.] (lū) EN: track ; path ; lane ; course ; route ; way   FR: chemin [m] ; piste [f]
ลู่[v.] (lū) EN: bend (with the wind)   FR: fléchir ; plier ; se courber

English-Thai: Longdo Dictionary
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avenue[N] วิธีการ, See also: ลู่ทาง, Syn. way, method, mode
backstretch[N] ลู่วิ่งทางตรง
bend before[PHRV] เอนไปตาม, See also: ลู่ไปตาม, Syn. bow before
racecourse[N] ลู่วิ่ง, See also: สนามแข่ง, สนามม้า, Syn. racetrack
racetrack[N] ลู่ที่ใช้แข่งขันความเร็ว, See also: ลู่วิ่ง, สนามแข่ง, สนามม้า, Syn. racecourse
room[N] โอกาส, See also: ลู่ทาง, ช่องทาง, Syn. chance, opportunity, scope
speedway[N] ลู่แข่งรถยนต์, See also: ถนนแข่งรถ, Syn. course, track
track[N] ลู่, See also: ลู่สำหรับวิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
cock-a-hoopadj. ซึ่งยินดีปราโมทย์,นอกลู่นอกทาง,เต้นแร้งเต้นกา
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง,ห่างประเด็น,นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing
flap-earedadj. ซึ่งมีหูยานลงซึ่งมีหูลู่ลง
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล

English-Thai: Nontri Dictionary
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top