ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exceed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceed-, *exceed*, exce, excee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, zuì, ㄗㄨㄟˋ] most, extremely, exceedingly; superlative
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  取 [, ㄑㄩˇ]
Etymology: [ideographic] To take place 取 under the sun 日 (that is, everywhere), Rank: 139
[, yuè, ㄩㄝˋ] to exceed, to surpass, to transcend
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  戉 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] run, Rank: 440
[, yú, ㄩˊ] to jump over; to exceed, to surpass
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  俞 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2610

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, ] exceedingly; hundred percent; everything and more [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] exceed; jump over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P) #3,876 [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-no, n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly #4,837 [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na, n, vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) #5,317 [Add to Longdo]
上回る(P);上廻る[うわまわる, uwamawaru] (v5r, vt) (See 下回る) to exceed (esp. figures #8,167 [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1, vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1, vi, suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) #9,539 [Add to Longdo]
炎上[えんじょう, enjou] (n, vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P) #10,511 [Add to Longdo]
越える(P);超える(P)[こえる, koeru] (v1, vi) (1) (esp. 越える) to cross over; to cross; to pass through; to pass over (out of); (2) (esp. 超える) to exceed; (P) #11,232 [Add to Longdo]
こよなく[koyonaku] (adv) exceedlingly [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
exceedAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
exceedAn income tax is levied on any income that exceeds deductions.
exceedBenefits of course should exceed the costs.
exceedDon't exceed the speed limit.
exceedGet up exceedingly early.
exceedHis expenses exceed his income by far.
exceedIf your ability to accomplish a job does not exceed the peak (hump), on the difficulty scale for one job (project), then no matter how long you wait it will not be solved.
exceedIf your licence exceeds its validity period then you can be issued with a new licence in the following way.
exceedImports exceeded exports last year.
exceedJapan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.
exceedMy annual income exceeds five million yen.
exceedMy wrath shall far exceed the love I ever bore.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're right! His power does exceed my own!เจ้าพูดถูก พลังของเขามากกว่าของข้า Aladdin (1992)
- So generous that you will exceed your income.-ใจกว้างซะจนลูกใช้เงินรายได้จนเกินเลย Episode #1.6 (1995)
Exceed their income! What are you talking about? Don't you know that he has 5, 000 a year?ใช้เงินรายได้จนเกินเลยรึ คุณพูดอะไรอย่างนั้น คุณไม่รู้ใช่มั้ยว่าเขาได้เงิน 5, 000 ปอนด์ต่อปีนะ Episode #1.6 (1995)
-No one exceeds his potential. -lf he did?- No one exceeds his potential. Gattaca (1997)
And be so generous with the rest, they will always exceed their income.และใจดีกับทุกคน พวกเขาจะใช้เงินเกินรายได้ Pride & Prejudice (2005)
Exceed their income? He has 5, 000 a year.เกินรายได้งั้นหรือ เขาได้ปีหนึ่งตั้ง 5, 000 เชียวนะ Pride & Prejudice (2005)
This exceeds the limit.นี่เกินน้ำหนักจำกัด Innocent Steps (2005)
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้ Super Rookie (2005)
If the opponents exceed you in number, beat the leader and it's all over.ถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้าม มีมากกว่าฝ่ายคุณ จัดการหัวหน้าพวกมัน และ พวกมันทั้งหมด คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหม My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Yeah which means I'd exceed Noto. .ใช่ นั้นก็หมายความว่า ฉันเหนือกว่าโนโตะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Thus I will exceed Notoนั้นทำให้ผมเหนือหว่าโนโตะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
This is how I will exceed you, right?ผมรอเวลานี้มานานแล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceed \Ex*ceed"\, v. t. [imp. & p. p. {Exceeded}; p. pr. & vb.
   n. {Exceeding}.] [L. excedere, excessum, to go away or
   beyond; ex out + cedere to go, to pass: cf. F. exc['e]der.
   See {Cede}.]
   To go beyond; to proceed beyond the given or supposed limit
   or measure of; to outgo; to surpass; -- used both in a good
   and a bad sense; as, one man exceeds another in bulk,
   stature, weight, power, skill, etc.; one offender exceeds
   another in villainy; his rank exceeds yours.
   [1913 Webster]
 
      Name the time, but let it not
      Exceed three days.            --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Observes how much a chintz exceeds mohair. --Pope.
 
   Syn: To outdo; surpass; excel; transcend; outstrip; outvie;
     overtop.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceed \Ex*ceed"\, v. i.
   1. To go too far; to pass the proper bounds or measure. "In
    our reverence to whom, we can not possibly exceed." --Jer.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Forty stripes he may give him, and not exceed.
                          --Deut. xxv.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   2. To be more or greater; to be paramount. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exceed
   v 1: be greater in scope or size than some standard; "Their
      loyalty exceeds their national bonds" [syn: {exceed},
      {transcend}, {surpass}]
   2: be superior or better than some standard; "She exceeded our
     expectations"; "She topped her performance of last year"
     [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past},
     {top}]
   3: be or do something to a greater degree; "her performance
     surpasses that of any other student I know"; "She outdoes all
     other athletes"; "This exceeds all my expectations"; "This
     car outperforms all others in its class" [syn: {surpass},
     {outstrip}, {outmatch}, {outgo}, {exceed}, {outdo},
     {surmount}, {outperform}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top