ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exceed

IH0 K S IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceed-, *exceed*, exce, excee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exceed(vt) เกินกว่า, See also: เกิน, มากกว่า, Syn. outdo, surpass
exceeding(adj) มากมาย (ทางวรรณคดี), See also: มหาศาล, Syn. surpassing
exceedingly(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา, Syn. extremely, greatly, very

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า, มากกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า, ละเมิด, ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า, มากกว่า, ผิดธรรมดา, พิเศษ -miss

English-Thai: Nontri Dictionary
exceed(vt) มากกว่า, ทำเกิน, เกินกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า, ละเมิด
exceeding(adj) มากมาย, เหนือกว่า, มากกว่า, ผิดธรรมดา, พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า, มากมาย, เหลือเกิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're right! His power does exceed my own!เจ้าพูดถูก พลังของเขามากกว่าของข้า Aladdin (1992)
- So generous that you will exceed your income.-ใจกว้างซะจนลูกใช้เงินรายได้จนเกินเลย Episode #1.6 (1995)
Exceed their income! What are you talking about? Don't you know that he has 5, 000 a year?ใช้เงินรายได้จนเกินเลยรึ คุณพูดอะไรอย่างนั้น คุณไม่รู้ใช่มั้ยว่าเขาได้เงิน 5, 000 ปอนด์ต่อปีนะ Episode #1.6 (1995)
-No one exceeds his potential. -lf he did?- No one exceeds his potential. Gattaca (1997)
And be so generous with the rest, they will always exceed their income.และใจดีกับทุกคน พวกเขาจะใช้เงินเกินรายได้ Pride & Prejudice (2005)
Exceed their income? He has 5, 000 a year.เกินรายได้งั้นหรือ เขาได้ปีหนึ่งตั้ง 5, 000 เชียวนะ Pride & Prejudice (2005)
This exceeds the limit.นี่เกินน้ำหนักจำกัด Innocent Steps (2005)
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้ Super Rookie (2005)
If the opponents exceed you in number, beat the leader and it's all over.ถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้าม มีมากกว่าฝ่ายคุณ จัดการหัวหน้าพวกมัน และ พวกมันทั้งหมด คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหม My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Yeah which means I'd exceed Noto. .ใช่ นั้นก็หมายความว่า ฉันเหนือกว่าโนโตะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Thus I will exceed Notoนั้นทำให้ผมเหนือหว่าโนโตะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
This is how I will exceed you, right?ผมรอเวลานี้มานานแล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceedAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
exceedAn income tax is levied on any income that exceeds deductions.
exceedBenefits of course should exceed the costs.
exceedDon't exceed the speed limit.
exceedGet up exceedingly early.
exceedHis expenses exceed his income by far.
exceedIf your ability to accomplish a job does not exceed the peak (hump), on the difficulty scale for one job (project), then no matter how long you wait it will not be solved.
exceedIf your licence exceeds its validity period then you can be issued with a new licence in the following way.
exceedImports exceeded exports last year.
exceedJapan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.
exceedMy annual income exceeds five million yen.
exceedMy wrath shall far exceed the love I ever bore.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกินกำลัง(v) exceed one's power, See also: exceed one's ability, exceed one's status, Syn. เกินตัว, เกินฐานะ, Example: บริษัทใหญ่ขยายกิจการกันจนเกินกำลัง, Thai Definition: เกินกำลังความสามารถ
ล่วง(v) go beyond, See also: exceed, precede, pass, go in advance, overstep, Syn. ล่วงพ้น, ล่วงเลย, ผ่านพ้น, เลย, พ้น, Example: สถานการณ์ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนอีกครั้งหลังจากล่วงผ่านหน้าฝนนี้ไปแล้ว, Thai Definition: ผ่านข้ามจากจุดหนึ่งเข้าไปยังอีกจุดหนึ่ง
สุด(adv) extremely, See also: exceedingly, utterly, Syn. มาก, สุดๆ
หนักหนา(adv) extremely, See also: exceedingly, very much, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: มะเร็งร้ายเป็นโรคร้ายที่คนหวาดกลัวกันหนักหนา
ล้ำ(adv) exceedingly, See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily, Syn. ยิ่ง, Example: แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล้ำเหลือเกิน
สุดขั้ว(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: กลุ่มเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันสุดขั้วในอิรักกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
สุดขีด(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. เต็มที่, สุดๆ, Example: ถ้าผมรักใครก็รักสุดใจ ถ้าเกลียดก็เกลียดสุดขีดเช่นกัน, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าถึงที่สุด
ยิ่งนัก(adv) exceedingly, See also: extremely, increasingly, more and more, supremely, Example: คำพูดนี้เป็นประโยคที่ทิ่มตำความรู้สึกของคนชราให้ปวดร้าวยิ่งนัก
เกินการ(adv) exceedingly, See also: over, extremely, Syn. มากเกิน, Example: การไม่ต้องพะวงถึงความไม่พอ หรือประหยัดจนเกินการ ทำให้ลวดลายของไทยมีความประณีต วิจิตร อลังการ, Thai Definition: มากกว่าที่ต้องประสงค์
อย่างเต็มที่(adv) extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างมาก, Ant. เล็กน้อย, Example: หล่อนทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับบทบาทเป็นอะไร, Thai Definition: อย่างเต็มกำลัง, อย่างเต็มความสามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[jat] (adv) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively  FR: extrêmement ; très
กินขวา[kin khwā] (v, exp) EN: exceed in the right side ; be inclined to the right  FR: déborder à droite ; pencher à droite
กินซ้าย[kin sāi] (v, exp) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left  FR: déborder à gauche ; pencher à gauche
เกิน[koēn] (v) EN: exceed ; go beyond ; surpass  FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
เกิน[koēn] (adv) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond  FR: trop
เกินกำหนดเวลา[koēn kamnot wēlā] (v, exp) EN: exceed the deadline
ละเมิด[lamoēt] (v) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach  FR: enfreindre ; violer ; transgresser
เหลือเกิน[leūakoēn] (adv) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly  FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
เลย[loēi] (v) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond  FR: dépasser ; excéder ; surpasser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCEED IH0 K S IY1 D
EXCEEDS IH0 K S IY1 D Z
EXCEEDED IH0 K S IY1 D AH0 D
EXCEEDED IH0 K S IY1 D IH0 D
EXCEEDING IH0 K S IY1 D IH0 NG
EXCEEDINGLY IH0 K S IY1 D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exceed (v) ˈɪksˈiːd (i1 k s ii1 d)
exceeds (v) ˈɪksˈiːdz (i1 k s ii1 d z)
exceeded (v) ˈɪksˈiːdɪd (i1 k s ii1 d i d)
exceeding (v) ˈɪksˈiːdɪŋ (i1 k s ii1 d i ng)
exceedingly (a) ˈɪksˈiːdɪŋliː (i1 k s ii1 d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, ] exceedingly; hundred percent; everything and more [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] exceed; jump over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こよなく[koyonaku] (adv) exceedlingly [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na, n, vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
越える(P);超える(P)[こえる, koeru] (v1, vi) (1) (esp. 越える) to cross over; to cross; to pass through; to pass over (out of); (2) (esp. 超える) to exceed; (P) [Add to Longdo]
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P) [Add to Longdo]
越権行為[えっけんこうい, ekkenkoui] (n) exceeding one's authority; abusing one's legal authority; ultra vires activities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceed \Ex*ceed"\, v. t. [imp. & p. p. {Exceeded}; p. pr. & vb.
   n. {Exceeding}.] [L. excedere, excessum, to go away or
   beyond; ex out + cedere to go, to pass: cf. F. exc['e]der.
   See {Cede}.]
   To go beyond; to proceed beyond the given or supposed limit
   or measure of; to outgo; to surpass; -- used both in a good
   and a bad sense; as, one man exceeds another in bulk,
   stature, weight, power, skill, etc.; one offender exceeds
   another in villainy; his rank exceeds yours.
   [1913 Webster]
 
      Name the time, but let it not
      Exceed three days.            --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Observes how much a chintz exceeds mohair. --Pope.
 
   Syn: To outdo; surpass; excel; transcend; outstrip; outvie;
     overtop.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceed \Ex*ceed"\, v. i.
   1. To go too far; to pass the proper bounds or measure. "In
    our reverence to whom, we can not possibly exceed." --Jer.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Forty stripes he may give him, and not exceed.
                          --Deut. xxv.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   2. To be more or greater; to be paramount. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exceed
   v 1: be greater in scope or size than some standard; "Their
      loyalty exceeds their national bonds" [syn: {exceed},
      {transcend}, {surpass}]
   2: be superior or better than some standard; "She exceeded our
     expectations"; "She topped her performance of last year"
     [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past},
     {top}]
   3: be or do something to a greater degree; "her performance
     surpasses that of any other student I know"; "She outdoes all
     other athletes"; "This exceeds all my expectations"; "This
     car outperforms all others in its class" [syn: {surpass},
     {outstrip}, {outmatch}, {outgo}, {exceed}, {outdo},
     {surmount}, {outperform}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top