Search result for

excursion

(58 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excursion-, *excursion*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excursion    [N] กลุ่มคนที่เดินทางในระยะสั้นๆ
excursion    [N] การเดินทางในระยะสั้นๆ, Syn. jaunt, outing, trip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion

English-Thai: Nontri Dictionary
excursion(n) การเที่ยว,การเดินทางท่องเที่ยว,การไปเที่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excursionMost students do the sights of Kyoto on their school excursion.
excursionIf it rains, the excursion will be called off.
excursionIf it should rain tomorrow, the excursion will be canceled.
excursionIt is the one that made an excursion there well.
excursionWe went to Lake Towada on a school excursion.
excursionWhen I was a child I would get so excited the night before a school excursion that my heart would be pounding and I couldn't sleep.
excursionOur class went on an excursion to Hakone.
excursionI am looking forward very much to the school excursion.
excursionSix of us are going on an excursion to the beach this weekend.
excursionThe pupils are looking forward to the upcoming excursion.
excursionAll in all, the excursion was pleasant.
excursionIf it rains tomorrow, there will be no excursion.
excursionBecause the school is a holiday tomorrow it is scheduled to make an excursion.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
But Hughie, when the war's over, there could be tourists, excursions.แต่.. ฮิวกี้ เมื่อสงครามยุติ เราอาจมี นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางมาที่นี่ The Water Horse (2007)
Perhaps you'd like to join our excursion to Montreal for the internationals?บางทีคุณอาจจะสนใจ ไปงานหมากรุกนานาชาติที่ มอลทรีออล WarGames: The Dead Code (2008)
Some basic rules for this excursion, Mr. Farmer.คุณฟามเมอร์ กฏขั้นพื้นฐานข้อแรก WarGames: The Dead Code (2008)
We have a very expensive excursion in front of us.พวกเราต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ในการเดินทาง The Push (2010)
Do excursions together.เดินเที่ยวด้วยกัน I Haven't Told You Everything (2010)
He went on some jungle excursion.เขาไปเดินป่า I Haven't Told You Everything (2010)
'cause greg went on this jungle excursion,เพราะเกรก ไปเดินป่าแล้ว To Keep Us Safe (2010)
You think we made a special excursion out to have dry lobster for dinner?คิดว่าเราออกมากินมื้อพิเศษเพื่อจะมากินลอบสเตอร์แห้งๆ เป็นดินเนอร์รึไง Pasta (2010)
I'd like to go on a spring excursion too.ฉันละอยากไปปิกนิคบ้างจัง Episode #1.3 (2010)
A spring excursion like in my childhood.ปิกนิคช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนฉันเด็กๆ Episode #1.3 (2010)
But these excursions have become quite regular.แต่ข้ออ้างพวกนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว The End of the Affair? (2012)
Now where do you think my son is going on these chaperone-less excursions?ทีนี้ คุณคิดว่าลูกชายฉันไปไหน เวลาที่ไม่มีผู้ติดตามแบบนี้? Honor Thy Father (2012)
When we got back from that excursion, one afternoon, we were walking in the city centre.พอเรากลับมาจากการไปเที่ยว บ่ายวันหนึ่งเราเดินเล่นอยู่ที่กลางเมือง The Best Offer (2013)
I was on a fishing excursion with my class.ผมมาตกปลา ท่องเที่ยวกับห้องเรียนของผม Dodger (2013)
But I do hope today's wedding excursion doesn't prove to be an exercise in futility.หวังว่าที่ตระเวนมาเพื่องานแต่งนี้ จะไม่เป็นเพียงการออกกำลังกายที่ไร้ประโยชน์หรอกนะ Control (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักทัศนาจร    [N] excursionist, See also: traveler, Syn. นักเดินทาง, นักเที่ยว, คนเดินทาง, นักท่องเที่ยว, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไปเที่ยว[n. prop.] (kān pai thīo) EN: excursion   FR: excursion [f]
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; go somewhere for pleasure   FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCURSION    IH0 K S K ER1 ZH AH0 N
EXCURSIONS    IH0 K S K ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excursion    (n) (i1 k s k @@1 sh @ n)
excursions    (n) (i1 k s k @@1 sh @ n z)
excursionist    (n) (i1 k s k @@1 sh @ n i s t)
excursionists    (n) (i1 k s k @@1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausflugsboot {n}excursion boat [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}excursion destination [Add to Longdo]
Ausflugsschiff {n}excursion ship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスカーション;エクスカージョン[, ekusuka-shon ; ekusuka-jon] (n) excursion [Add to Longdo]
エクスカーションチケット[, ekusuka-shonchiketto] (n) excursion ticket [Add to Longdo]
エクスカーションフェア[, ekusuka-shonfea] (n) excursion fare [Add to Longdo]
遠足[えんそく, ensoku] (n,vs) excursion; outing; trip; (P) [Add to Longdo]
回遊;回游[かいゆう, kaiyuu] (n,vs) (1) (回遊 only) excursion; round trip; (2) seasonal migration (of fish, etc.) [Add to Longdo]
回遊船[かいゆうせん, kaiyuusen] (n) excursion boat [Add to Longdo]
行楽[こうらく, kouraku] (n) outing; picnic; excursion; pleasure trip; (P) [Add to Longdo]
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare [Add to Longdo]
周遊[しゅうゆう, shuuyuu] (n,vs,adj-no) excursion ticket; tour; round trip; (P) [Add to Longdo]
周遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] (n) excursion ticket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远足[yuǎn zú, ㄩㄢˇ ㄗㄨˊ, / ] excursion; hike; march [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excursion \Ex*cur"sion\ [L. excursio: cf. F. excursion. See
   {Excurrent}.]
   1. A running or going out or forth; an expedition; a sally.
    [1913 Webster]
 
       Far on excursion toward the gates of hell. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They would make excursions and waste the country.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A journey chiefly for recreation; a pleasure trip; a brief
    tour; as, an excursion into the country.
    [1913 Webster]
 
   3. A wandering from a subject; digression.
    [1913 Webster]
 
       I am not in a scribbling mood, and shall therefore
       make no excursions.          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) Length of stroke, as of a piston; stroke. [An
    awkward use of the word.]
 
   Syn: Journey; tour; ramble; jaunt. See {Journey}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excursion
   n 1: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to
      the shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after
      cautious sashays into the field" [syn: {excursion},
      {jaunt}, {outing}, {junket}, {pleasure trip}, {expedition},
      {sashay}]
   2: wandering from the main path of a journey [syn: {digression},
     {excursion}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 excursion [ɛkskyrsjõ]
   excursion; outing; sightseeing trip
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top