ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excursion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excursion-, *excursion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excursion(n) กลุ่มคนที่เดินทางในระยะสั้นๆ
excursion(n) การเดินทางในระยะสั้นๆ, Syn. jaunt, outing, trip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางพิเศษ, การเที่ยว, คณะผู้เดินทาง, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion

English-Thai: Nontri Dictionary
excursion(n) การเที่ยว, การเดินทางท่องเที่ยว, การไปเที่ยว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps you'd like to join our excursion to Montreal for the internationals?บางทีคุณอาจจะสนใจ ไปงานหมากรุกนานาชาติที่ มอลทรีออล WarGames: The Dead Code (2008)
We have a very expensive excursion in front of us.พวกเราต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ในการเดินทาง The Push (2010)
Do excursions together.เดินเที่ยวด้วยกัน I Haven't Told You Everything (2010)
You think we made a special excursion out to have dry lobster for dinner?คิดว่าเราออกมากินมื้อพิเศษเพื่อจะมากินลอบสเตอร์แห้งๆ เป็นดินเนอร์รึไง Pasta (2010)
I'd like to go on a spring excursion too.ฉันละอยากไปปิกนิคบ้างจัง Episode #1.3 (2010)
A spring excursion like in my childhood.ปิกนิคช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนฉันเด็กๆ Episode #1.3 (2010)
But these excursions have become quite regular.แต่ข้ออ้างพวกนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว The End of the Affair? (2012)
I was on a fishing excursion with my class.ผมมาตกปลา ท่องเที่ยวกับห้องเรียนของผม Dodger (2013)
But I do hope today's wedding excursion doesn't prove to be an exercise in futility.หวังว่าที่ตระเวนมาเพื่องานแต่งนี้ จะไม่เป็นเพียงการออกกำลังกายที่ไร้ประโยชน์หรอกนะ Control (2013)
Yeah, your little excursion made the front page of "T.M.I."ใช่ แค่เดินเล่นนิดๆหน่อย ๆ ก็ทำให้ขึ้นหน้าหนึ่งของ "T.M.I." Control (2013)
This excursion would bring the kids from Saint Petersburg up to the McDouglas caves.เที่ยวนี้จะนำเด็ก จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถึง ถ้ำแมกดักลัส Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
When the excursions with Amy were postponed, she may well have overreacted.เมื่อมีการเลื่อนช่วงเวลาที่จะได้ออกไปกับเอมี่ เธออาจมีปฏิกิริยาเกินเหตุ Morgan (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excursionAll in all, the excursion was pleasant.
excursionBecause the school is a holiday tomorrow it is scheduled to make an excursion.
excursionI am looking forward very much to the school excursion.
excursionIf it rains, the excursion will be called off.
excursionIf it rains tomorrow, there will be no excursion.
excursionIf it should rain tomorrow, the excursion will be canceled.
excursionIt is the one that made an excursion there well.
excursionMost students do the sights of Kyoto on their school excursion.
excursionOur class went on an excursion to Hakone.
excursionSix of us are going on an excursion to the beach this weekend.
excursionThe pupils are looking forward to the upcoming excursion.
excursionWe went to Lake Towada on a school excursion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไปเที่ยว[kān pai thīo] (n, prop) EN: excursion  FR: excursion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
excursion
excursions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excursion
excursions
excursionist
excursionists

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远足[yuǎn zú, ㄩㄢˇ ㄗㄨˊ,   /  ] excursion; hike; march #54,559 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausflugsboot { n }excursion boat [Add to Longdo]
Ausflugsschiff { n }excursion ship [Add to Longdo]
Ausflugsziel { n }excursion destination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
修学旅行[しゅうがくりょこう, shuugakuryokou] (n) excursion; field trip; school trip; (P) #14,248 [Add to Longdo]
エクスカーション;エクスカージョン[ekusuka-shon ; ekusuka-jon] (n) excursion [Add to Longdo]
エクスカーションチケット[ekusuka-shonchiketto] (n) excursion ticket [Add to Longdo]
エクスカーションフェア[ekusuka-shonfea] (n) excursion fare [Add to Longdo]
遠足[えんそく, ensoku] (n, vs) excursion; outing; trip; (P) [Add to Longdo]
回遊;回游[かいゆう, kaiyuu] (n, vs) (1) (回遊 only) excursion; round trip; (2) seasonal migration (of fish, etc.) [Add to Longdo]
回遊船[かいゆうせん, kaiyuusen] (n) excursion boat [Add to Longdo]
行楽[こうらく, kouraku] (n) outing; picnic; excursion; pleasure trip; (P) [Add to Longdo]
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare [Add to Longdo]
周遊[しゅうゆう, shuuyuu] (n, vs, adj-no) excursion ticket; tour; round trip; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excursion \Ex*cur"sion\ [L. excursio: cf. F. excursion. See
   {Excurrent}.]
   1. A running or going out or forth; an expedition; a sally.
    [1913 Webster]
 
       Far on excursion toward the gates of hell. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They would make excursions and waste the country.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A journey chiefly for recreation; a pleasure trip; a brief
    tour; as, an excursion into the country.
    [1913 Webster]
 
   3. A wandering from a subject; digression.
    [1913 Webster]
 
       I am not in a scribbling mood, and shall therefore
       make no excursions.          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) Length of stroke, as of a piston; stroke. [An
    awkward use of the word.]
 
   Syn: Journey; tour; ramble; jaunt. See {Journey}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excursion
   n 1: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to
      the shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after
      cautious sashays into the field" [syn: {excursion},
      {jaunt}, {outing}, {junket}, {pleasure trip}, {expedition},
      {sashay}]
   2: wandering from the main path of a journey [syn: {digression},
     {excursion}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 excursion /ɛkskyʀsjɔ̃/ 
  excursion; outing; sightseeing trip

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top