ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excursive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excursive-, *excursive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง, ห่างประเด็น, นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing

English-Thai: Nontri Dictionary
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป, ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง, นอกเรื่อง, นอกประเด็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abschweifendexcursive [Add to Longdo]
abschweifend { adv }excursively [Add to Longdo]
kursorischexcursive [Add to Longdo]
sprunghaftexcursive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excursive \Ex*cur"sive\, a.
   Prone to make excursions; wandering; roving; exploring; as,
   an excursive fancy.
   [1913 Webster]
 
      The course of excursive . . . understandings. --I.
                          Taylor.
   -- {Ex*cur"sive*ly}, adv. -- {Ex*cur"sive*ness},, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excursive
   adj 1: (of e.g. speech and writing) tending to depart from the
       main point or cover a wide range of subjects; "amusingly
       digressive with satirical thrusts at women's fashions
       among other things"; "a rambling discursive book"; "his
       excursive remarks"; "a rambling speech about this and
       that" [syn: {digressive}, {discursive}, {excursive},
       {rambling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top