ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acuity

AH0 K Y UW1 AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acuity-, *acuity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acuity(n) ความฉลาดเฉลียว, See also: ความเฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง, ความว่างเปล่า, ช่องว่าง, สูญญากาศ, ความไม่มีสาระ, การไร้ความคิดหรือปัญญา, สิ่งที่ว่างเปล่า, พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด, จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm, vold

English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม, ความเฉียบแหลม, ความชัดเจน, ความรุนแรง
vacuity(n) ความว่างเปล่า, ความไม่มีสาระ, สูญญากาศ, ช่องว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acuityความเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acuity of vision๑. การเห็นชัด๒. สายตา [ มีความหมายเหมือนกับ acuity, visual และ sight ๓ และ vision ๓ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acuity, visualสายตา [ มีความหมายเหมือนกับ acuity of vision ๒ และ sight ๓ และ vision ๓ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acuityความไวของหู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indeed, any reputation I have for mental acuity and sharpness comes, in truth, from the extraordinary contrast John so selflessly provides.ชื่อเสียงที่ผมได้มาทั้งหมด ที่ว่าผมฉลาดนั้นอันที่จริง มาจากมีความแตกต่างได้ชัดเจน ที่จอห์นเสียสละมาให้ซะเหลือเกิน The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acuityThe hearing acuity of dogs is superior by far to that of humans.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACUITY AH0 K Y UW1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acuity (n) ˈəkjˈuːɪtiː (@1 k y uu1 i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sehschärfe { f } | Sehschärfen { pl }acuity | acuities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuity \A*cu"i*ty\, n. [LL. acuitas: cf. F. acuit['e].]
   Sharpness or acuteness, as of a needle, wit, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acuity
   n 1: sharpness of vision; the visual ability to resolve fine
      detail (usually measured by a Snellen chart) [syn:
      {acuity}, {visual acuity}, {sharp-sightedness}]
   2: a quick and penetrating intelligence; "he argued with great
     acuteness"; "I admired the keenness of his mind" [syn:
     {acuteness}, {acuity}, {sharpness}, {keenness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top