ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acuity

AH0 K Y UW1 AH0 T IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acuity-, *acuity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acuity[N] ความฉลาดเฉลียว, See also: ความเฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง,ความว่างเปล่า,ช่องว่าง,สูญญากาศ,ความไม่มีสาระ,การไร้ความคิดหรือปัญญา,สิ่งที่ว่างเปล่า,พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด,จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm,vold

English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acuityความเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acuity of vision๑. การเห็นชัด๒. สายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity, visual และ sight ๓ และ vision ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acuity, visualสายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity of vision ๒ และ sight ๓ และ vision ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acuityความไวของหู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indeed, any reputation I have for mental acuity and sharpness comes, in truth, from the extraordinary contrast John so selflessly provides.ชื่อเสียงที่ผมได้มาทั้งหมด ที่ว่าผมฉลาดนั้นอันที่จริง มาจากมีความแตกต่างได้ชัดเจน ที่จอห์นเสียสละมาให้ซะเหลือเกิน The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acuityThe hearing acuity of dogs is superior by far to that of humans.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACUITY AH0 K Y UW1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acuity (n) ˈəkjˈuːɪtiː (@1 k y uu1 i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sehschärfe {f} | Sehschärfen {pl}acuity | acuities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuity \A*cu"i*ty\, n. [LL. acuitas: cf. F. acuit['e].]
   Sharpness or acuteness, as of a needle, wit, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acuity
   n 1: sharpness of vision; the visual ability to resolve fine
      detail (usually measured by a Snellen chart) [syn:
      {acuity}, {visual acuity}, {sharp-sightedness}]
   2: a quick and penetrating intelligence; "he argued with great
     acuteness"; "I admired the keenness of his mind" [syn:
     {acuteness}, {acuity}, {sharpness}, {keenness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top